Stanovy o.s.

Stanovy Občanského sdružení OSH Hraničáři

(dále jen „sdružení“)

 

Článek 1 – Název sdružení

 

1. Název sdružení zní: Občanské sdružení OSH Hraničáři

2. Sídlo sdružení je: Jankovcova /32, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

 

Článek 2 – Právní postavení sdružení

 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 

Článek 3 – Cíl činnosti

 

1. Cíle sdružení jsou:

(a) pořádání a organizace sportovních a kulturních či airsoftových / paintballových akcí,včetně akcí zaměřených na oblast vojenské a policejní historie, včetně ostatních branných aktivit a kurzů.

(b) propagace a popularizace sportu a airsoftu / paintballu, včetně akcí zaměřených na vojenskou a policejní historii.

(c) sdružování osob provozujících airsoft / paintball a osob zaměřených na vojenskou a policejní historii.

 

2. K dosažení těchto cílů bude vyvíjet zejména následující činnosti:

 

(a) pořádání airsoftových / paintballových akcí, včetně akcí zaměřených na vojenskou či policejní historii, včetně ostatních branných aktivit a kurzů

(b) provozování webových stránek týkajících se airsoftu / paintballu, vojenské a policejní historie

(c) podpora rozvoje airsoftu / paintballu, a zájmu o vojenskou či policejní historii

(d) osvěta týkající se právních předpisů za účelem posílení právního vědomí

(e) financování neziskového projektu jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení nebo je součástí jiného takového projektu,

(f) získávání finančních příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů,

(g) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

 

 Článek 4 – Členství

 

1. Členství ve sdružení je založeno na principu svobodné volby.

 

2. Členství ve sdružení je dvojího druhu:

(a) junior

(b) senior / veterán

 

3. Členy sdružení se na základě písemné přihlášky mohou stát:

 

(a) fyzické osoby starší 18 let

(b) fyzické osoby mladší 18 let, pokud předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce se svým členstvím ve sdružení

(c) právnické osoby.

 

4. Členem sdružení se nemůže stát ta osoba, která nesouhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

5. O přijetí za člena juniora může rozhodnout na základě písemné přihlášky

(a) rada sdružení,

(b) předseda sdružení,

(c) radní zmocněný radou sdružení.

 

6. Členem seniorem / veteránem, se může stát člen junior na základě rozhodnutí schůze členů.

 

7. Členství vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu sdružení o přijetí člena.

 

8. Člen sdružení souhlasí, aby sdružení shromažďovalo a zpracovávalo evidenční  údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo sídla, rok narození nebo IČ, kontaktní tel., fax, e-mail. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely sdružení nebo v případech stanovených zákonem. Členovésdružení byli řádně poučeni ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o zachování  jejich práv stanovených tímto zákonem.

 

9. Členství zaniká

(a) vystoupením člena ze sdružení písemným oznámením radě sdružení nebo předsedovi sdružení,

(b) rozhodnutím schůze členů o vyloučení člena,

(c) rozhodnutím rady sdružení – pouze v případě, že člen řádně a včas neuhradil členské poplatky,

(d) odvoláním souhlasu podle bodu 8 tohoto článku stanov,

(e) úmrtím člena,

(f) zánikem nebo zrušením člena – právnické osoby,

(g) zánikem sdružení.

10. Zánik členství vyznačí předseda sdružení v seznamu členů.

 

Článek 5 – Práva a povinnosti členů

 

1. Člen senior / veterán má zejména tato práva:

(a) podílet se na činnosti sdružení,

(b) účastnit se schůze členů,

(c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

(d) být volen do orgánů sdružení,

(e) hlasovat na schůzi členů (každý člen senior / veterán má 1 hlas),

(f) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a dostat jejich vyjádření.

(g) na základě svého písemného prohlášení doručenému předsedovi sdružení se stát členem juniorem.

 

2. Člen junior má stejná práva jako člen senior/ veterán, s výjimkou ustanovení odstavce   

    1  písmena (e) tohoto článku stanov.

 

3. Členové mají tyto povinnosti:

(a) dodržovat stanovy sdružení a ostatní interní řády vydané radou sdružení,

(b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním sdružení,

(c) platit členské příspěvky podle rozhodnutí schůze členů, tj. ve stanovené výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem,

(d) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů předsedovi sdružení.

 

 

Článek 6 – Schůze členů

 

1. Schůze členů

(a) je nejvyšším orgánem sdružení,

(b) je svolávána radou sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně, popř. neprodleně, když o to požádá:

        ■ nejméně jedna třetina členů sdružení nebo

        ■ nejméně jedna třetina členů seniorů

 

2. Schůze členů se svolává oznámením na WWW stránkách sdružení, které bude obsahovat i návrh programu jednání, a to

(a) nejméně 14 dní předem,

(b) nejméně 21 dní předem, bude-li se na schůzi rozhodovat o změně stanov či zrušení  sdružení – pozvánka musí tyto body výslovně obsahovat a její součástí musí být celé  znění předkládaných návrhů a výzva k předkládání protinávrhů; protinávrhy musí být doručeny radě sdružení nejméně 14 dní před konáním schůze a rada je bez odkladu  zveřejní u původního oznámení o svolání schůze členů.

 

3. Nechá-li se člen zastupovat jinou osobou, prokáže se tato osoba úředně ověřenou plnou mocí od zastupovaného člena.

 

4. Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 50% členů seniorů z celkového počtu  členů seniorů sdružení. Není-li schůze členů schopná usnášení, svolá rada sdružení do 14 dnů náhradní schůzi členů – ta je vždy schopna usnášení (tím nejsou dotčena ustanovení odst. 9 tohoto článku stanov).

 

5. Jednání schůze členů jsou neveřejná.

 

6. Jednání schůze sdružení řídí předseda sdružení (popř. místopředseda sdružení). Není-li  přítomen, pak nejstarší přítomný člen rady sdružení. Není-li přítomen ani žádný člen  rady, řídí schůzi členů nejstarší přítomný člen.

 

7. Na Schůzi členů je nejprve zvolen zapisovatel. Ten z jejího jednání vyhotoví zápis, který do 14 dnů předá předsedovi sdružení.

 

8. Schůze členů zejména:

(a) rozhoduje o změnách stanov sdružení; v tomto případě lze na konkrétní schůzi hlasovat jen o návrzích předložených v souladu s odst. 2 tohoto článku stanov,

(b) volí členy rady sdružení a odvolává je,

(c) volí revizory a odvolává je,

(d) zřizuje a ruší další orgány sdružení a volí a odvolává jejich členy,

(e) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení předkládané radou sdružení,rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

(f) rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich,

(g) rozhoduje o zrušení členství či změně druhu členství,

(h) rozhoduje o zrušení sdružení,

(i) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí rada sdružení, popř. které si k rozhodnutí vyhradí.

 

9. Schůze členů rozhoduje

(a) prostou většinou hlasů přítomných členů seniorů, není-li uvedeno jinak,

(b) nadpoloviční většinou všech členů seniorů v případech odst. 8 písm. (b) a

(g) tohoto článku stanov,

(c) v případech odst. 8 písm. (a) a (h) tohoto článku se konají dvě kola schvalování v rámci jedné schůze:

     ■ 1. kolo – k postupu návrhu do 2. kola je potřeba nadpoloviční většina všech členů  seniorů / veteránů

     ■ 2. kolo – ke schválení návrhu je potřeba, aby se proti němu nevyslovila více jak 1/5  všech členů seniorů / veteránů.

 

 

Článek 7 – Rada sdružení

 

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný  schůzi členů a naplňuje její rozhodnutí.

 

2. Rada sdružení se skládá nejvíce z 5 členů (radních). Ti jsou voleni schůzí členů na dobu 2 let.

 

3. Radní, který rezignuje na své členství v tomto orgánu, to oznámí radě sdružení. Ta neprodleně svolá schůzi členů, aby rozhodla o volbě nového radního.

 

4. Rada sdružení řídí činnost sdružení v období mezi schůzemi členů.

 

5. Radě přísluší:

(a) volit z radních předsedu sdružení a odvolávat ho,

(b) volit z radních místopředsedu sdružení a odvolávat ho,

(c) přijímat interní řády sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených  do pravomoci schůze členů,

(d) rozhodovat o přijetí nových členů juniorů sdružení,

(e) navrhovat schůzi členů vyloučení členů,

(f) spravovat majetek sdružení,

(g) svolávat schůzi členů,

(h) podávat schůzi členů výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení,

(i) provádět další činnosti určené jí rozhodnutím schůze členů,

(j) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení.

6. Rada sdružení si může zřídit poradní orgány a určit pravidla pro jejich fungování.

7. Jednání rady sdružení svolává a řídí předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Neučiní-li tak předseda sdružení, učiní  tak kterýkoliv radní.

8. Rada sdružení rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Každý radní má jeden hlas.

9. Zápisy z jednání rady sdružení jsou vyhotoveny tak, aby z nich bylo patrné, jaká rozhodnutí byla přijata a jak jmenovitě každý člen rady hlasoval. Zápisy jsou  podepsány přítomnými radními.

10. Rada sdružení poskytuje potřebnou součinnost revizorům.

11. Rada sdružení umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů ze schůzí členů,jednání rady sdružení.

 

 

Článek 8 – Předseda sdružení

 

1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí rady sdružení nebo

schůze členů.

 

2. Za sdružení podepisuje předseda sdružení tak, že ke jménu sdružení připojí svůj podpis.

 

3. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena schůzi členů.

 

4. Předseda sdružení vede seznam členů sdružení s vyznačením druhu členství.

 

5. Místopředseda sdružení zastupuje předsedu v rozsahu zmocnění danému předsedou sdružení. Toto zmocnění nemůže přesáhnout pravomoci svěřené předsedovi sdružení těmito stanovami.

 

 

Článek 9 – Revizor

 

1. Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán sdružení. Ze své činnosti je odpovědný schůzi členů. Revizor nesmí být členem rady sdružení.

 

2. Revizor vykonává dohled především nad hospodařením sdružení a upozorňuje radu sdružení či schůzi členů na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

 

3. Revizor je volen schůzí členů na 2 roky. Schůze členů může zvolit více revizorů.

 

 

Článek 10 – Obecná ustanovení

 

1. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné a mohou je zastávat jen členové sdružení.

 

2. Za výkon funkce v orgánech sdružení nepřísluší členům sdružení žádná finanční ani materiální náhrada.

 

3. Zánikem členství ve sdružení zaniká i členství v orgánech sdružení.

 

 

Článek 11 – Zásady hospodaření

 

1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

(a) členské příspěvky,

(b) dary a jiná plnění.

 

2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

 

3. Veškeré výdaje schvaluje rada sdružení.

 

4. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku.

 

5. Hospodaření sdružení se řídí rozhodnutím schůze členů, rady sdružení a interními předpisy sdružení.

 

6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

 

 

Článek 12 – Zánik sdružení

 

1. Sdružení zaniká:

(a) dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení schůze členů,

(b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy,

 

2. Zanikne-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne schůze členů zároveň o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

Článek 13 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1. První schůze členů bude svolána do 15 dnů od data registrace sdružení.

 

2. Až do svolání první Schůze členů vykonává funkce rady přípravný výbor sdružení. 3.Členové přípravného výboru se dnem registrace sdružení stávají členy seniory.

 

4.Zánikem členství ve sdružení zaniká i členství v orgánech sdružení.

 

5.V případě, že některé ustanovení těchto Stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení Stanov účinnými a Rada  sdružení navrhne Schůzi členů novelizaci Stanov.

 

6.Tyto stanovy byly schváleny Přípravným výborem sdružení dne 15.2.2011 a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

 

 

Novák Václav  .................................................

 

Samiec Vladimír ..................................................

 

Pražák Ivo ............................................

 

 

 

 

O nás

Občanské sdružení

 

OSH Hraničáři

 

 

Zaregistrováno u MV ČR dne : 28.4.2011

IČO: 22891579

adresa: Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1405/32


 

Odběr novinek

Rychle a jednoduše se zadáním Vašeho emailu můžete zde přihlásit k odběru Novinek webu OSH-hraničáři.

Vaše data budou v bezpečí. Nemáme rádi spam.

Návštěvy

Dnes163
Včera269
Týden1217
Měsíc6055
Celkem 212242

1
Návštěvník/ů právě online.

25. květen 2018

Podobné na FB

Premium Joomla Templates