Středa, 28. Října 2020 04:24:01

Boty plné vody-Slatina

Už to přišlo – už to mají všichni , teda v poště , to byla první písmenka na Fejsu co jsem četl o...

Přečtěte si.. Fotogalerie

Pohraniční turistika

Vězte, že to není jen o hraničních kamenech a hraničních přechodech. Někdo bude chtít dobývat hraniční tisícovky, jiný dobývat ...

Přečtěte si... Stáhněte si příručku

Co je to státní hranice

Pevné státní hranice probíhají po zemském povrchu. Prakticky jde o hraniční mezníky a myšlené čáry mezi nimi.

Přečtěte si... Příručka pohraničníka
FOTOGALERIE

Foto z akcí OSH-Hraničáři

BLOG a články

Blog a jiné články osh-hraničářiPS a historie

Vznik CSR a hranic 1. republiky

Vznik CSR a hranic 1. republiky

23. říjen 2011

 Vzhledem k vývoji hospodářské a politické situace kdy vzrůstající odpor k zřízení Rakouska Uherska , podpořená nechutí Čechů bojovat za Rakouské mocnářství...

Spojovací technika

Radio 02

Radio 02

2. září 2011

  Kenwood TS-2000X Špičkový stolní transceiver který umí všechy pásma včetně 23 cm s výkonem 10W. Nový TS-2000X nabízí 100W...

Zbraně a technika

BREN 805

BREN 805

4. březen 2012

  Prezentace útočné pušky CZ 805 BREN       Výrobce :   Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod Věc:          modulární útočná...

Články-OSH

Zkratky u SNB

 

 

Slovník úředních zkratek z prostředí SNB

 

 

 

Zkratka

Obsah pojmu

A

agent

AO

aktivní opatření

AOP

agenturně-operativní prostředí

AOR

agenturně-operativní rozpracování

AOS

agenturně-operativní spojení

AS

agenturní svazek

AT

agenturní typ

AZ

arabské země

BT

bojová technika

D

důvěrník

DS

důvěrný styk

ES

evidovaný styk

EV

externí využitelnost (informačních výstupů I. správy SNB)

FSZS

Federální správa zpravodajských služeb

HN

hlavní nepřítel

HSP

hromadné sdělovací prostředky

IDC

ideodiverzní centrála

INS

inspekce náčelníka I. správy SNB

IP

infoprodukce; informační produkce I. správy SNB

IS

ideospolupracovník

IS

imperialistický stát

KA

krycí adresa

KB

konspirační byt

KC

"krátkou cestou" - typ spojení mezi rezidenturou a "centrálou"

KP

kádrový příslušník

KS

kapitalistický stát

LA

Latinská Amerika

MBO

mimořádné bezpečnostní opatření

MS

mrtvá schránka

MTZ

materiálně-technické zásobování

NMV

nařízení ministra vnitra

OMS FMV

Odbor mezinárodních styků Federálního ministerstva vnitra

OO MV

oblastní odbor Ministerstva vnitra

OO StB

oblastní odbor Státní bezpečnosti

OP MV

operativní porada ministra vnitra

OPK

oddělení pasové kontroly

OS

operativní styk

OSH

ochrana státních hranic

odborná škola I. správy SNB

OŠ FMV

operační štáb Federálního ministerstva vnitra

OT

operativní technika

OUS

ochrana utajovaných skutečností

PR

politická rozvědka

PS

předávací schůzka

PVO

preventivně-výchovné opatření

PZP

písemnosti závadové povahy

RNS

rozkaz náčelníka správy

ŘS

řádná schůzka

S OSH

správa ochrany státních hranic

S StB

správa Státní bezpečnosti

SEO

statisticko-evidenční odbor

SEO FMV

Statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra

SEZO

sjednocená evidence zájmových osob

SSEP

systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli

T

termín

TS

tajný spolupracovník

VC

vízový cizinec

VKR

vojenská kontrarozvědka

VN

vnitřní nepřítel

VSB

Výbor státní bezpečnosti = KGB

VTR

vědeckotechnická rozvědka

ZdÚ

zdravotnický ústav SNB

ZNO

zástupce náčelníka odboru SNB

ZNS

zástupce náčelníka SNB

ZS GŠ MNO

Zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva národní obrany

ZS HS PS OSH

Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic

ZSS

země socialistického společenství

ZTÚ

zvláštní technický úkon

zastupitelský úřad

 

 

POHRANIČNÍ TURISTIKA

 

Úvodní zamyšlení autora... 

 

Vážení přátelé...jen velmi stručně. Nejen pohraniční turistice se totiž věnuji ve své rozsáhlé publikaci. Turistika má v naší krásné vlasti mimo bohatých historických kořenů zcela jistě mnoho podob – od skupinového poznávání horských oblastí po rodinné výlety na hrady a zámky. Naší republikou je propletena rozmanitá sít turistických stezek pro pěší i cyklo s pestrým výběrem poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a v neposlední řadě lidí.

 

Nabízím vám pohraniční turistiku prostřednictvím které lze poznávat rozmanitosti spjaté se státní hranicí České republiky a sousedících států. I když se k definici pohraniční turistiky dostanu později, jen pro pořádek připomenu, že obnáší poznávání prostředí a krajiny v níž je vedena státní hranice České republiky se sousedními státy, poznávání památek spjatých s historickými událostmi v pohraničích oblastech a v neposlední řadě poznávání obyčejů a zvyků z dob dávných, které lze vyčíst z informačních tabulí jež jsou součástí turistických cest. Někdo poznání pojme jako celek. Jiného zaujme jen některý z cílů.

 

K sepsání publikace o pohraniční turistice mě iniciovalo hnedle několik důvodů. Již při studiích na Právnické fakultě v Olomouci mě zaujal předmět ústavní právo a z něj problematika státních hranic. Na cestách jsem začal poznávat vedení státních hranic. Zpočátku mě zajímaly jen obyčejné hraniční mezníky. Zajímavého hraničního značení a dalších krásných věcí v pohraničních oblastech však přibývalo. Nedávno jsem se rozhodl každou výpravu systémově zdokumentovat. K čemu ale takové snímky, když nebylo možno se s nimi podělit. Toužil jsem poznat místa, kam ještě před několika lety byl vstup zakázán (dokonce i pod hrozbou zastřelením). Toužil jsem navštívit lokality, ve kterých i dnes platí pro návštěvníka zvláštní režim – tím jest mít u sebe cestovní doklad. Každý pohraniční turista je svým způsobem i vědátor – může si ve virtuální mapě nebo přímo v terénu vyměřovat různé délky spjaté s vedením státní hranice a tyto porovnávat. I já okusil tuto roli. Výsledky jsem zanesl do publikace.

 

Vězte, že to není jen o hraničních kamenech a hraničních přechodech. V publikaci si přijde na své každý z vás! Někdo bude chtít dobývat hraniční tisícovky, jiný dobývat trojmezní místa nebo si dělat dokumentaci historických hraničních kamenů. Vysloužilé pohraničníky a historické nadšence zase zaujme železná opona a československé pevnostní opevnění.

 

Publikace je členěna do třech částí. Aby vaše poznávání a dokumentace byla co nejzajímavější, je třeba se nejprve vzdělat – tj. dozvědět se o teorii státní hranice a vývojových událostech s ní spjatých. Dále je třeba připomenout vývoj režimu pohybu osob na státních hranicích. O tomto pojednává část A a B publikace. Teorie publikace se, kromě vlastních získaných poznatků a informací, opírá o knihu Státní hranice Československa a České republiky, kterou sepsal vysokoškolský pedagog, můj bývalý učitel a pohraniční turista Dr. Jaroslav Sovinský. Tato kniha je jedinou svého druhu. Dále jsem se inspiroval Příručkou pro pohraničníky (1. vydání z roku 1963). V neposlední řadě se jedná o informace získané z různých webů, které spravují historikové nebo nadšenci dané oblasti. Část C již nabízí kompletního průvodce pohraniční turistikou, kdy jsem jednotlivé turistické cíle zařadil do deseti částí. Tato část publikace je již plně v mé režii krom odborných komentářů získaných z turistických informačních tabulí nebo webu. V této publikaci nehledejte žádné obrázky z webu. Veškeré obrazové materiály, krom snímků z hraničního archivu Ministerstva vnitra, jsou originální dokumentací z jednotlivých výprav. V publikaci je obsažena fotodokumentace ze všech třiadvaceti výprav, které jsem absolvoval v letech 2011 a zejména 2012.

 

Publikace je určena vám – široké veřejnosti a je volně šiřitelná. Příručka odráží stav ke dni 26. listopadu 2012.

 

Definice pohraniční turistiky... 

 

Turistika má nejen v České republice mnoho podob. Zpravidla ji rozlišujeme podle toho, jakou formou ji činíme (pěšky nebo na kole) a co je jejím cílem (poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí). Existují i konkrétní specifika turistiky – např. poznávací turistika s průvodcem, dobývání tisícovek v České republice a osmitisícovek ve světě. Specifickou turistikou bude i ta, kterou jsem označil jako pohraniční. Dovoluji si konstatovat, že pohraniční turistika je v důsledku mého konstatování ryze novým pojmem a tudíž i novým specifikem (úzké zaměřenosti) turistiky. Při definici pohraniční turistiky budu vycházet z výše uvedených cílů obecného pojetí turistiky. Pokud jde o její formu, tak zůstaneme u pěší chůze nebo jízdního kola.

 

Pohraniční turistiku tedy chápu jako specifický druh turistiky, činěnou zpravidla pěší chůzí nebo jízdním kolem. Cílem pohraniční turistiky je poznávání rozmanitých věcí spjatých se státní hranicí České republiky. Konkrétně jde o:

 

a) poznávání prostředí a krajiny ve které je vedena státní hranice České republiky se sousedními státy, při této činnosti poznáváme hraniční přechody a hraniční značení, terén jímž je státní hranice vedena od pohodlných nížinných cest až po náročné stezky při vrcholcích hor, a v neposlední řadě další scenerické prvky související s vedením státní hranice,

 

b) poznávání památek, v konkrétní rovině jde o ty památky, které byly zmíněny v předchozím teoretickém výkladu, tj. pevnostní opevnění, zbytky železné opony a poválečných objektů, zaniklé (většinou zničené) pohraniční osady a historické hraniční mezníky,

 

c) poznávání obyčejů a zvyků z dob dávných, které lze vyčíst z informačních tabulí jež jsou součástí turistických cest.

 

Někdo pojme poznávání jako celek. To je i můj případ. Jiný si ukrojí jen některou část, jelikož ho zajímá právě ta. Jen bych rád připomněl, že klíčovým cílem pohraniční turistiky je poznávání hraničních institutů výše uvedených (hraniční přechody, hraniční značení, pohraniční objekty apod.). Bez tohoto aspektu nelze o pohraniční turistice hovořit! V pohraniční turistice lze nalézat širokou škálu prvků obecné turistiky nebo jiných zájmů lidské činnosti. Např. dobytí Trojmezí na soutoku Moravy a Dyje lze spojit s vodními sporty (vodáctvím).

 

 

Je tedy na každém z nás, jak pohraniční turistiku pojme. Já osobně se věnuji všem výše uvedeným cílům, a to pěšky s batohem na zádech. Jsem ryze typickým českým baťůžkářem. Pokud to jde, tak chodím většinou „po čáře“ státní hranice. Tam kde to možné není, tak použiji blízkou pěšinu respektive signálku. Znám ale například skupinu vysloužilých pohraničníků, kteří pravidelně vyrážejí na kolech podél pohraničních signálek, kde stávala železná opona. Na internetu jsem vypátral, že některé zase zajímají jen historické hraniční mezníky nebo vrcholky hraničních hor. I tady lze o pohraniční turistice hovořit, tito jedinci svoje zážitky dokumentují a popisují čísla historických mezníků nebo čísla hraničních mezníků, u kterých se nachází vrcholová plošina hraniční hory.

 

Každý správný cestovatel by měl míti sen. V případě pohraniční turistiky někomu z nás bude stačit například dobytí všech trojmezních a nejzapadlejších bodů v České republice. Někdo zase touží po návštěvě všech hraničních hor-tisícovek. Povím vám můj sen. Je prostý. Na začátku této publikace jste mohli shlédnout mapku České republiky s dobytím trojmezních a nejzapadlejších bodů. Mým snem je vytvořit ještě jednu mapku České republiky, ale... hodlám po svých postupně obejít celou naší republiku po státní hranici. Je logické, že v praxi není možné obejít samotnou čáru státní hranice dlouhou 2 325 km, jelikož průběh hranice je na mnohých místech veden neprostupným, zakázaným nebo těžko dostupným terénem. Tam kde to jde, budiž po čáře. Kde to není možné, budiž po signálkách a jiných cestách, které jsou blízko státní hranice. Jelikož si všechny trasy dokumentuji, tak není problém vymýšlet nové a nové trasy a jednoho krásného dne všechny zakreslit-propojit do mapky České republiky. Prozatím jen tiše závidím Dr. Jaroslavu Sovinskému, pohraničnímu turistovi, ale především přednímu odborníkovi na československé a české státní hranice, který již tento překrásný cíl má splněn.

 

 

Výzbroj a výstroj...

 

Mnou uvedené označení výzbroj a výstroj je míněno spíše ironicky. Rád bych poukázal na okolnosti a zejména praktické rady spjaté s přípravou a samotnou realizací pohraniční turistiky. Každá příprava a realizace turistiky se však bude odvíjet od toho, co od ní očekáváme. Jiná příprava a realizace bude u výše zmíněných vysloužilých pohraničníků, kteří mnoho dnů tráví v sedlech jízdních kol a spí v přírodě nebo objektech a odlišná příprava a realizace bude u těch, kteří se na cesty vypravují pěšky a za den chtějí stihnout co nejdelší pohraniční (turistický) okruh. To je i můj případ.

 

Moje rady tedy budou směřovat k těm, kdož se rozhodli jako já navštěvovat a posléze dokumentovat hraniční přechody, zajímavé hraniční znaky, historické mezníky, objekty pevnostního opevnění, památníky zaniklých osad a cenné informace z informačních tabulí při cestách. Dále vrcholky hraničních hor a další významné scenérie spjaté s pohraniční problematikou. Moje pohraniční výlety (říkám jim mise) jsou zpravidla několikadenní. Nocuji na různých ubytovnách a v penzionech. Místo nocování přizpůsobuji konkrétní pohraniční oblasti a připraveným cestám. Například Rychlebské hory nabízejí pohodlnou možnost nocovat jen na jednom místě v průběhu celé několikadenní mise. Autobusová i vlaková spojení mě spolehlivě dopraví v krátkém intervalu kam potřebuji. Jinou situací už bude Šumava, která je rozlehlá a v pohraničních oblastech je veřejnou dopravou obsluhována v menším rozsahu a návaznosti. Zde už jsem nucen vystřídat dvě nebo tři ubytovny. V létě jsem měl šílený nápad. Jelikož jsem do té doby navštívil jen jedno Trojmezí (na Šumavě), chtěl jsem v rámci souvislé několikadenní mise dobýt zbylá tři Trojmezí a dále nejvýchodnější, nejzápadnější, nejsevernější a nejjižnější bod České republiky. Po několika marných pokusech sladit dopravu podle jízdních řádů a délky cest jsem to ale vzdal. Někdy podnikám i jednodenní mise. Tak či onak se snažím do jednoho dne naplánovat co nejdelší a nejzajímavější trasu.

 

Pohraniční turistika nemusí, ale může být spjata s velmi náročnými a nepříjemnými aspekty – náročný terén, změna naplánované cesty v důsledku neprostupnosti terénu, orientace v neznačeném terénu, náhlé změny počasí a v neposlední řadě krátce a jednoduše další nahodilé překážky nebo situace. Za sebe bych mohl uvést spousty příkladů, ale radši ne. I tak některé přiblížím při tipech na pohraniční turistiku. Docela upřímně. S přibývajícím počtem misí jsem přišel na to, že z některých náročných a nepříjemných aspektů se může člověk poučit a pak se již ani o náročné a nepříjemné aspekty jednat nemusí. Chybami se člověk učí.

 

Základem každé mise je pečlivá příprava na onu samotnou. Nemám na mysli obsah batohu a strukturu oblečení. Řeč je o tzv. logistice trasy. Logistika trasy se vyhotovuje papírově na jeden turistický den a zahrnuje v sobě následující informace:

 

a) stanovení hlavního cíle a lokality trasy a virtuální prohlídka mapového podkladu podle turistické a satelitní mapy včetně zobrazení fotografií (mapy.cz) – každý výlet má svůj hlavní cíl a lokalitu v níž bude realizován (např. poznávání zajímavostí v oblasti Ašského výběžku), v souladu s tímto je třeba učinit virtuální prohlídku lokality podle turistické i satelitní mapy na mapy.cz,

 

b) stanovení poznávacích cílů – probíhá obvykle při průzkumu virtuální prohlídky lokality, mapy.cz nabízí neomezené možnosti jak dotčené poznávací cíle vyhledat, v případě mnou uvedeného Ašského výběžku sem může patřit: turistický hraniční přechod Nové Domky s památníkem, zaniklá osada Újezd s památníkem, historické hraniční mezníky z roku 1844, hraniční most Evropy, nejzápadnější místo v ČR, Trojstátí ČR-Bavorsko-Sasko a v neposlední řadě osada Trojmezí,

 

c) čas příjezdu do startu trasy a čas odjezdu z cíle trasy podle jízdních časů včetně rezervních spojů – u autobusových spojů jsem se s problémem nesetkal, ovšem u služeb Českých drah je třeba počítat s tím, že spoj může mít zpoždění nebo dokonce nemusí vůbec vyjet (což se mi přihodilo), je třeba si tedy preventivně zaznamenat náhradní spojení, a to zejména u tzv. návazných spojů, autobusové návazné spoje na sebe čekají cca 5-10 minut, vlakové návazné spoje do 20 minut (nelze ale počítat např. s tím, že mezinárodní rychlík bude čekat na osobní vlak, který má 15 minut zpoždění),

 

d) nákres trasy s vyznačením dílčích úseků – lze kreslit ručně na papír nebo vytisknout klíčový mapový podklad a k němu chybějící úseky dokreslit,

 

e) doplnění časových a vzdálenostních údajů k jednotlivým dílčím úsekům – asi nejzajímavější část tvorby logistiky trasy, je třeba vše sladit tak, aby všechno sedělo v souvislosti s příjezdovými/odjezdovými časy podle jízdních řádů, při sladění je třeba brát v úvahu následující položku (f), jelikož např. 7 kilometrů se dá ujít za hodinu (po asfaltové signálce) nebo taky za hodiny tři (náročnou hraniční stezkou na horách s četnými přestávkami v souvislosti s dokumentováním zajímavostí),

 

f) doplnění specifických informací k dílčím úsekům (prudké stoupání nebo klesání, poznávací cíle apod.) – z praxe si dovoluji tvrdit, že prudké stoupání není ani tak náročné jako prudké klesání v kamenitém nebo travnatém (oroseném) terénu, do nákresu si tak můžeme zakreslit prudké stoupání/klesání (podle vrstevnic na turistické mapě), v otázce poznávacích cílů se může stát, že tento se vychyluje pár set metrů z dílčí trasy a proto je třeba ho zaznamenat zvlášť,

 

g) podrobný nákres úseků, které jsou v terénu jádrem velmi náročné orientace – v praxi se může jednat o velmi dlouhou a přitom vlnitou signálu kde cca půl kilometru od ní vede podélně státní hranice a v jedné chvíli se na její čáře nachází historické mezníky, ke kterým není žádný značený přístup, nebo dlouhá neznačená signálka může tu a tam odbočovat na jinou signálku, v tomto případě je třeba si vypomoci satelitní mapou s maximálním přiblížením, když už jsem zmínil satelitní mapu s maximálním přiblížením – doporučuji používat při hraničních turistických pěšinách na horách, ne všechny pěšiny jsou totiž vyšlapány,

 

h) další informace, které uznáme za vhodné – například podrobná identifikace vrcholové plošiny hraniční hory, která není nikterak v terénu označena a tudíž není na první pohled zřejmá.

 

Výše uvedená logistika trasy na jeden turistický den by měla být obsažena na jednom papíře. Pokud je zapotřebí vytisknout například mapové podklady z mapy.cz nebo vyhotovit podrobné nákresy úseků, je papírových dokumentů více. Je zřejmé, že jednodušší nákres bude při trase do 10 km v přehledně značeném terénu a složitější nákres se naopak bude pořizovat při trase o délce 40 km, která prochází neznačenými úseky. Možná se ptáte, není to přeci jen zbytečné? Konstatuji, že není. Logistika trasy je nepostradatelnou pomůckou v terénu. A vězte, že přijdou chvíle, kdy údaje z ní přijdou vhod. Postupem čase budete logistiku trasy zdokonalovat (tj. vychytávat různými vylepšeními). Příprava takovéto logistiky trasy se pro některé může stát i zábavou respektive příjemným úkolem ještě před započetím mise.

 

Berte prosím ale na vědomí, že mapové podklady na mapy.cz se mohou někdy lišit od těch skutečných, tj. přímo v terénu! Nejčastějšími prohřešky je pak absence nebo pozměněné turistické značení nebo absence hraniční stezky, kterou jste na satelitní mapě viděli. Může se také stát, že na turistické mapě naměříte dílčí úsek, který vede podél čáry státní hranice a ve skutečnosti se úsek ukáže o 1-2 km delší. O to horší je to skutečnost, když tento úsek vede velmi těžkým terénem. Stalo se mi to při misi v oblasti Masívu Králického Sněžníku. Ovšem můžu tuto skutečnost objektivně zdůvodnit. Na satelitní mapě je zřetelně vidět jen čára státní hranice, přičemž hraniční stezka se může různě klikatit a odbíhat tak od čáry státní hranice. Tím tedy stezka nabírá na celkové délce. Rozhodně ale dávám přednost virtuálním mapovým podkladům (mapy.cz) před turistickými mapami, které jsou mnohdy zastaralé a ne do detailu rozpracované.

 

Kromě logistiky trasy v papírové podobě je třeba disponovat fotoaparátem. Fotoaparát musí být spolehlivý. Já osobně veškerou dokumentaci pořizuji z fotoaparátu, který je součástí mobilního telefonu.

 

Onou výzbrojí a výstrojí tedy bude kvalitně vypracovaná logistika trasy a spolehlivý fotoaparát. A ještě jednu důležitou věc jsem opomněl. Je jím cestovní doklad.

 

Já si myslím, že bylo dost teorie. Tedy to nejlepší na konec – pojďme se podívat na některé tipy pro pohraniční turistiku. Jedná se o místa, které jsem navštívil a mohu vřele doporučit. Některých obrázků z misí si cením jelikož jejich pořízení nebylo zrovna jednoduché. To bylo právě v oněch situacích, kdy člověk musel umět překonat nějakou tu překážku.

 

Příručka je ke stažení zde (Tipy na pohraniční turistiku od strany 42): http://www.ulozto.cz/xhLPQkv/prirucka-pohranicni-turistikou-zdenek-smida-pdf

 

Facebooková stránka pohraniční turistiky:

http://www.facebook.com/#!/groups/410228999046968/

 

 

Znaková komunikace na bojišti

 

Znaková řeč

 Opět zařazujeme prvky znakové řeči.Na posledním vyvedení se ukázalo, že ne všichni příslušníci roty těmto signálům rozumějí, což je veliká chyba a ohrožuje to splnění úkolu.Takže pánové, učte se!

Smluvené signály (prvky znakové řeči)

POZOR

(upoutání pozornosti vysílajícím) Vztyčit nad hlavou paži s otevřenou rukou a držet do doby, než tak učiní i přijímající. (pozor na záměnu se signálem SLABÝ PROTIVNÍK, kde je ruka v pěst)

 

 ROZUMÍM

(nebo také JSEM PŘIPRAVEN PŘIJMOUT SIGNÁL) Stejně jako POZOR, avšak jen krátce.

 

 NEROZUMÍM, OPAKUJ

Pokrčení ramen s mírným rozpažením a připažením rukou.

 

 VŠE V POŘÁDKU, O. K.

Ukazováčkem a palcem naznačit písmeno o

 

 MÁM PROBLÉMY

Položit si ruku na srdce.

 

 VŠICHNI KE MNĚ

(nebo také SHROMÁŽDIT SE) Kroužit paží nad hlavou.

 

 SKUPINA KE MNĚ

Jednou rukou mávat směrem k sobě (ze směru skupiny, která má přijít).

 

 SPOJKY KE MNĚ

Držet čepici nad hlavou.

 

 VPŘED, CESTA VOLNÁ

Energicky mávnout rukou do daného směru.

 

 PŘEKÁŽKA, ZÁTARAS

Překřížené paže nad hlavou.

 

 OBEJÍT Z PRAVA/ZLEVA

Rukou se vztyčeným ukazovákem naznačit oblouk v daném směru.

 

 BĚŽ VLEVO/VPRAVO

Napnutou paží a ukazovákem ukazovat do daného směru.

 

 STÁT!

Držet ruku s otevřenou dlaní za sebou.

 

 ZPĚT (VRAŤ SE)

Energicky opakovat pohyb rukou s otevřenou dlaní od sebe dozadu.

 

ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC

Signál TY a pak sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek). Bez předchozího signálu TY: NEPOHYBUJE SE, JE V KLIDU.

 

ZAHÁJIT AKCI

Naznačit prudký úder pěstí do daného směru.

 

DĚLĚJ TO CO JÁ

Poklepat si rukou na hlavu.

 

ÚTOČÍM, KRYJ MĚ!

Držet ruku nad hlavou, otevřenou dlaní k zátylku.

 

ZAÚTOČ, KRYJI TĚ!

Zvednout zbraň nad hlavu, pak s ní ukázat do daného směru.

 

GRANÁTY PŘIPRAVIT!

Zvednout granát nebo naznačit hod granátem.

 

PALBU ZASTAVIT!

(také NESTŘÍLET) Pokrčenou rukou s dlaní dopředu vodorovně kývat před obličejem (loket držet dole).

 

Ukazovákem si několikrát ukázat na prsa.

 

TY

Ukázat několikrát na příslušnou osobu.

 

VIDĚT

Ukázat si prsty na oči.

 

SLYŠET

Otevřenou dlaň přiložit k uchu (naslouchání).

 

NE, NIC, ŽÁDNÝ

Otevřenou dlaň ve výši obličeje několikrát natočit doprava a doleva (rotací zápěstí). Ruka je na místě, loket je v klidu dole.

 

RANĚNÝ

Ruka v pěst ve výši prsou, palec dolů (např. máme raněného).

 

MRTVÝ

Mávnout pokrčenou rukou dole před tělem (doleva a nazpět).

 

ZAJATÝ

Rukou se chytit za krk hřbetem ruky nahoru.

 

CIVIL (NEOZBROJENÁ OSOBA)

Ruka v pěst ve výši prsou, palec nahoru.

 

SLABÝ PROTIVNÍK

Vztyčená paže se zatnutou pěstí (do 3 osob, nebo 1 vozidlo) (pozor na záměnu se signálem POZOR, kde je ruka otevřená).

 

NAŠI (VLASTNÍ)

Oběma rukama naznačit shrabování (min. 2x směrem k hrudi).

 

MOTOCYKL

Vodorovným pohybem obou rukou naznačit točení řidítky.

 

OSOBNÍ AUTO

Svislým pohybem obou rukou naznačit točení volantem.

 

NÁKLADNÍ AUTO

Naznačit obrysy korby (oběma rukama opsat před tělem obdélník – začít horní stranou, rukama od sebe).

 

BVP

Naznačit pás (oběma rukama opsat před tělem hodně sploštělý ovál).

 

TANK

Naznačit obrysy tanku (začít horní stranou věže, rukama od sebe).

 

DĚLO

Naznačit hlaveň a štít (držet paži šikmo vzhůru s rukou v pěst jako hlaveň, druhou rukou si držet loket – předloktí jako štít).

 

RUČNÍ ZBRAŇ

Naznačit střelbu z pušky.

 

STŘELIVO

Otevírání a zavírání dlaně ve výši obličeje.

 

MINA

Rozhození obou rukou naznačit výbuch.

 

POHYB - CHŮZE

Naznačit na dlani dvěma prsty chůzi.

 

POHYB – JÍZDA

Naznačit točení kol (rychlé kroužení prstem ve výši obličeje).

 

KLID, NEPOHYBUJE SE

Sepnout ruce pod tvář (naznačit spánek), (pokud je před tím signál TY!, tak to znamená ČEKEJ, NEDĚLEJ NIC).

 

SMĚREM KE MNĚ

Pomalu přitahovat ruku k obličeji (naznačit přitahování).

 

SMĚREM ODE MĚ

Pomalu oddalovat ruku od těla (naznačit odtlačování otevřenou dlaní).

 

SMĚREM PODÉL

Před obličejem pomalu pohybovat jednou rukou do strany.

 

 

ČÍSLOVKY

Ukazovat počtem prstů ve výši obličeje (za jejich významem, větší počet – tj. násobky – naznačit opakováním).

 

1

 Ukázat jeden prst (ruka je v pěst, ukazováček nahoru).

 

 2

 Ukázat dva prsty (ruka v pěst, narovnat ukazováček a prostředník).

 

 5

Ukázat pět prstů (jedna ruka s roztaženými prsty).

 

10

Ukázat deset prstů (obě ruce s roztaženými prsty

 

100

Ukázat pěst.

 

KOLIK?

Jednou rukou naznačit před tělem otazník.

 

VZDÁLENOST

Rukama naznačit vzdálenost (pokrčené ruce před tělem asi na šíři ramen od sebe, dlaněmi k sobě).

 

ČAS

Poklepat si ukazovákem na hodinky.  

 

Znakovou řeč lze vyjádřit kombinací výš 

 

  Příklady:

 

Silný protivník – SILNÝ PROTIVNÍK

 

Jak je silný? – KOLIK (otazník)

 

Vidím 5 tanků – JÁ, VIDĚT, TANK, 5 

 

Máme dva raněné – MÁM PROBLÉMY, RANĚNÝ, 2

 

Protivník má dva raněné – PROTIVNÍK, RANĚNÝ, 2 

 

Vzal jsem dva zajatce – PROTIVNÍK, ZAJATÝ, 2 

  

Vemte zajatce – TY, ZAJATÝ

 

Protivník zajal našeho – MÁM PROBLÉMY, ZAJATÝ

 

Kolik máš raněných?– KOLIK, RANĚNÝ, TY 

 

Nemám dostatek střeliva – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO

 

Nemám žádné střelivo – MÁM PROBLÉMY, STŘELIVO, NIC

  

Co vidíš? – TY, VIDĚT 

 

Nic nevidím (ale rozhled mám) – JÁ, VIDĚT, NIC

 

Nemám rozhled – MÁM PROBLÉMY, VIDĚT

 

Jsem asi prozrazen – MÁM PROBLÉMY, PROTIVNÍK, VIDĚT 

 

Vidím 3 neozbrojené osoby – VIDĚT, CIVIL, 3 

  

 Jak jsou daleko? – OTAZNÍK VZDÁLENOST 

 

Asi 200 metrů – VZDÁLENOST, 2x pěst do výše ucha 

 

Jdou ke mně – CHŮZE, SMĚREM KE MNĚ (pomalu přitahovat ruku) 

 

Kolik zbývá času? – OTAZNÍK, ČAS 

 

Ještě 5 minut – ČAS, 5 

 

Nestihnu to – MÁM PROBLÉMY, ČAS      

Přečtěte si zajímavé články o historii našich hranic a pohraniční stráže.

Poslední příspěvky blogu

Akce copak to je za vojáka II. 2013

Akce copak to je za vojáka II. 2013

11. červen 2011

 Akce se konala dne 4.5.2013  v lokalitě spřáteleného klubu SLAVIČIN tentokráte i s podporou jednotky...

RPG 75 manuál

RPG 75 manuál

19. prosinec 2011

RPG-75 je účinná zbraň bez zpětného rázu, určena ke střelbě proti tankům, bojovým vozidlům pěchoty,...

Hraniční kámen 2

Hraniční kámen 2

12. únor 2012

Hraniční znaky   Na státní hranici České republiky ( dále jen SH ČR ) jsou umístněny...

Copak to je za vojáka II.

Copak to je za vojáka II.

30. duben 2012

  Psal se rok 2012 a v této neklidné jarní době  právě probíhalo utajované součinnostní...

Výroky slavných

Premium Joomla Templates