Středa, 26. Února 2020 13:22:42

II. Pravidla boje Airsoftu

  

 1. Není omezen počet členů a hráčů
2. Hráči se nesmí urážet a kazit si navzájem hru
3. Za porušení zákona nese odpovědnost ten kdo ho porušil
4. Nesmí být ohrožen život ani zdraví lidí a zvířat, nesmí být ničena příroda

B. Herní pravidla
1.    Bojové akce se nepřerušují na noc, z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní

       riziko (příjezd/odjezd/odsun raněných), kdykoliv mohou být volně napadány.

Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, a to jen za zcela mimořádných okolností ( závažná zranění, zásah Policie ČR...).
2.    Před policií schovejte zbraně a pokud možno i výstroj, hrozí střet se zákonem a záměna zbraní za originály.
3.   Jednotky soupeřících týmů nemusí mít navzájem žádné viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře je věcí  každého jednotlivce a jednotky.
4.   Veškerá výstroj a výzbroj musí být před hraním zkontrolována a schválena
5.   Organizátor má bílý šátek, nesmí se na něho střílet a má hlavní slovo
6.   Hráč je zasažen trefí-li ho někdo do jeho těla, výzbroje nebo výstroje
7.   Není dovolen fyzický kontakt s nepřítelem, výjimku tvoří body 27 a 30
8.   Komunikace mezi jednotkami je věcí jednotek samých a není nijak omezena.
9.   Jako munice je povoleno používat pouze 6mmBB (nebo 8mm ) plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIR SOFT GUN. Typ zbraně krátký nebo dlouhý manuál. A samo i AEG popř i GAS
10. Vybavení ochrannými pomůckami ( brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na hráče v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.
11. Výbušniny je zakázáno používat.
12. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu biologického či chemického) je povoleno.
13. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.
14. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.
15. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů. Doporučujeme používat výbušniny pouze v papírových  nebo sádrových obalech.
16.  Zásah do zbraně není platný.
17.  Zásah do ochranných prostředků krycích přímo konturu těla je platný (i helma).
18.  Zásah do výstroje přesahující konturu těla je neplatný.
19.  Zásah do výstroje nepřesahující konturu těla je platný.
20.  Zásah střepinou i obalem výbušniny je platný.

21.  Exploze ve vzdálenosti max. 2 metry ( nikoli přes zeď či jinou překážku  ) je platná jako zásah.
22.  Zásah odraženou kuličkou není platný.
23.  Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).
24.  Střelba (ale i míření zbraní) na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na "
mrtvého" bojovníka je zakázána. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet pravidel pro boj jako všichni ostatní.
25. Používání zbraní a pyrotechniky mimo akci není povoleno !

26. Brýle jsou nutností. Člen nemající patřičné brýle nebude puštěn do hry a hra nezačne, dokud neopustí bojový prostor. Pokud se i pres to vrátí nebo i po několika upozornění oblast neopustí, zodpovídá za své zdraví. Ten kdo ho zasáhne a poraní ho, nenese zodpovědnost. Při právních přích je možno odvolat se na to, že každý člen při vstupu do klubu automaticky souhlasí s podmínkou, že hraje na VLASTNÍ nebezpečí.
27. Styl boje není omezen. Je povoleno brát zajatce a nebo se stát rukojmím. Způsob, jak toho dosáhnout,  je přiblížit se k oběti, dotknout se hlavní zad a zřetelně říct " Jsi zajatec!" . Zajatec může být použit jako  živý štít, ale OPATRNĚ! Hrubé zacházení je přísně zakázáno! Je to přece jen hra... (Celé toto pravidlo je možno snadno anulovat při domluvě před misí)
28.  Mrtví: Každý, zasažený projektilem, se dobrovolně přizná! (Hráč nedodržující Fair-play bude vyloučen.) " Úmrtí" se provede tím, že mrtvola křikne " mám!" , " mrtvej" , " chyt sem to" atd. V tom okamžiku zvedá ruce i zbraň nad hlavu a sundá si pokrývku hlavy (brýle si nechá), čímž je označen za mrtvého. Co  nejrychleji se přesune na předem stanovené pohřebiště nebo zůstane na místě a podle stylu hry počká  na konec kola a nebo čeká předem určenou dobu, po které se vrací do akce. Je zakázáno se déle zdržovat mezi živími nebo s nimi mluvit Natož jinak zasahovat do průběhu akce.

29. Pokud útočník nahlásí zásah protivníka, protivník nediskutuje - nikdo bezdůvodně nepošle hráče na mrtvoliště, je to o férovosti a o tom, že zasažený nemusí ani zpozorovat, že byl zasažený projektilem – velká dálka a zásah odstřelovače, který přesně vidí zásah.
30. Je možné nepřítele zabít i tím, že se ho útočník dotkne rukou a prohlásí " Dostal sem tě!" atd. Tento útok se považuje za zabití dýkou (tichý, rychlý útok) . Dotyk, jako vyřazení neplatí, pokud se protivníci dotknou v zápalu boje – se srazí  (v budovách atd.)
31. Vojenská hierarchie a velení se stanovuje na místě. Je preferována spolupráce, kdy nemá nikdo vedoucí postavení a taktika je otázkou domluvy. Avšak pokud se team shodne na veliteli, může jím být.
32. Každý má právo vytvářet zátarasy, které jsou považovány za neprůstřelné. To umožňuje vznik opevněných základen a opevněných budov. Hráč má i právo tyto zátarasy přenášet, ale je zakázané je používat jako zátaras při vlastním přesunu. V tom případě je považována zátarasa za součást oděvu hráče a zásah znamená smrt. Lze použít i dveře, dokonce je povoleno jimi pohybovat, avšak povolen je jen pohyb dveří v pantech. Není povoleno využívat mrtvé jako štíty.

33. Každý, kdo zdvihne zbraň nad hlavu na delší dobu než je potřeba k překonání překážky atp., je pokládán za mrtvého a musí odejít na sběrné místo.
34. Požívat alkoholické nápoje ,i tabákové výrobky je povoleno až po ukončení akcí. Zákaz používání zbraní v podnapilém, či jinak zhoršeném stavu. Porušení tohoto pravidla vede k vyloučení člena .Užívání jakékoliv zakázané omamné či psychotropní látky je nepřípustné a tudíž zakázané !
35. Povolené výbušniny musí být slabší než MEGA. Jinak je velké nebezpečí úrazu!
36. Jakékoliv změny pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně
ve známost

37.  Změnu pravidel nebo specifická pravidla je nutno nahlásit před akcí a informovat o ní ostatní  jednotky.
38.  Začátek i konec akce je vždy vyhlášen.

39.  Oblast akce je vždy vyznačena a stanovena, mimo ni je boj zakázaný.

40.  Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost je věc každého bojovníka. Za jejich

 nedodržování může být však vyloučen z akce nebo tréninku.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

(41). Nestřílej po ostatních svojí zbraní, dokud sám neokusíš její sílu.  Vážně to bolí co ?

 

   

Premium Joomla Templates