Středa, 28. Října 2020 01:00:23

SCPP

 

Působnost Policie České republiky služby cizinecké a pohraniční policie

  Služba CPP je neoddělitelnou součástí PČR, jejímž hlavním úkolem, kromě úkolů uvedených v zákoně o Policii ČR, je výkon státní správy na úseku pobytu cizinců na území ČR. Jedná se o specializovaný liniově řízený útvar s celorepublikovou působností.

Do 31. 12. 2001 byla služba cizinecké a pohraniční policie organizačně začleněna v rámci útvarů s územně vymezenou působností.

Od 1. 1. 2002 byl zřízen liniově řízený útvar služba cizinecké a pohraniční policie Policie ČR s celorepublikovou působností.

  Reorganizace PČR služby cizinecké policie Rušení kontrol na vnitřních hranicích bylo provázeno reorganizací Policie ČR (zejména SCP). Došlo k revizi stávající koncepce činnosti SCP a k přehodnocení „Koncepce působnosti a organizačního uspořádání služby cizinecké a pohraniční policie po vstupu České republiky do Schengenského prostoru“ ze srpna 2005. Výsledkem reorganizace je pokrytí příhraničního území ČR policejními silami s kapacitou dostatečnou pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v nových podmínkách. SCP se transformuje do specializované složky, která nadále zajišťuje zejména ochranu státních hranic na mezinárodních letištích, participuje na činnosti a operacích agentury Frontex a např. také zajišťuje přípravu policistů pro nasazení v operacích pohraničních jednotek rychlé reakce (RABIT) prováděných agenturou Frontex pod patronátem Evropské unie. V současnosti je dokončováno personální posilování všech útvarů pověřených ochranou hranic na mezinárodních letištích tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany vnějších hranic schengenského prostoru a ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Za tímto účelem je v co nejvyšší míře využíváno odborně vyškolených a zkušených policistů v cizinecké, migrační a hraniční problematice.  

SCPP plní úkoly zejména na úseku:

- povolování vstupu a pobytu cizinců na území ČR, vycestování cizinců z území ČR

 - pobytové kontroly

- ochrany státních hranic

- boje s nelegální migrací

Organizační strukturu služby cizinecké a pohraniční policie tvoří:

- ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

- oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 

                  • odbory pátrání a kontroly pobytu

                  • oddělení cizinecké policie 

                  • referáty cizinecké a pohraniční policie

Na mezinárodních letištích jako je především Praha-Ruzyně působí:

 

Premium Joomla Templates