Středa, 28. Října 2020 00:56:41

Benešovy dekrety

 Benešovy dekrety je neoficiální souhrnné označení cca 100 dekretů vydaných v r. 1945, v době před znovuustavením Národního shromáždění, presidentem Edvardem Benešem a ratihabovaných ústavním zákonem č. 57/1946 Sb.

Další dekrety byly vydány v době existence exilové vlády v letech 1940–1945 v tzv. Úředním věstníku československém; ten však nebyl na českém území oficiálně distribuován, takže dekrety nebyly řádně promulgovány a nestaly se ve formálním ani materiálním smyslu platným právem. V r. 1945 bylo šest z těchto dekretů republikováno vyhláškami.

Termínu "Benešovy dekrety" se obvykle užívá ve zúžením smyslu pro ty z nich, které jsou pro svůj charakter předmětem dodnes trvající kontroverse.

                                          

Polemika

Dekrety jsou předmětem ostrých polemik, neboť v nich byla, inter alia, zakotvena konfiskace majetku deportovaných Němců a Maďarů a odnětí jejich československého občanství. Pomocí dekretů byla znárodněna většina československého průmyslu, bank, pojišťoven atd., zavedeno centrální plánování. Zhruba polovina dekretů byla později zrušena. Mírnější odpůrci dekretů (např. Bohumil Doležal) požadují jejich zrušení (tj. odklizení s účinky ex nunc); radikálnější (např. Horst-Rudolf Übelacker) jejich prohlášení za neplatné.

Odpůrci dekretů poukazují na jejich jednoznačně protiústavní obsah, jejich zastánci se dovolávají buď theorie odplaty, nebo tvrdí, že tak staré bezpráví již není účelné napravovat. Faktem v každém případě je, že vyhlášení dekretů znamenalo zánik právního státu a velmi napomohlo nástupu komunistické totality; rozsáhlé vyvlastnění podílů v obchodních společnostech, které komunisté požadovali, bylo provedeno rovněž dekrety presidenta Beneše (v roce 1945).

Platnost Benešových dekretů potvrdil v r. 1995 Ústavní soud precedenčním nálezem č. 55/1995 Sb. (causa Dreithaler); tento nález však obsahuje zjevně politicky motivované, účelové proklamativní pasáže a nelze ho hodnotit jako text vysoké právní hodnoty. Závaznost Benešových dekretů však byla mezitím potvrzena celou řadou dalších nálezů Ústavního soudu, zejména v případech, kdy se navrácení majetku domáhali potomci šlechtických rodů.

Obhájci dekretů odmítají i jejich pouhé zrušení s pokazem na to, že jsou pilířem českého právního řádu. Opomíjejí při tom, že jich řada již byla zrušena, a to včetně tak kontroversního, jako byl ústavní dekret č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, byť ne výslovně.

Osud Benešových dekretů tak bude patrně záviset na postoji Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku; ten se k otázce platnosti dekretů dosud nevyslovil. V českém veřejném mínění tak Benešovy dekrety dodnes normují vztah k Němcům, jak o tom svědčí výrony antiněmeckého chauvinismu.[1]

 

Přehled Benešových dekretů

Podrobnější výklad je uveden ve zvláštních článcích k jednotlivým dekretům. Uváděny nejsou některé dekrety, které nebyly v r. 1945 republikovány, takže se nikdy na českém území nestaly platným právem.

1. Ústavní dekret č. 1/1940 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky

2. Ústavní dekret č. 2/1940 Úř. věst. čsl., o prozatímním výkonu moci zákonodárné, republikován vyhláškou č. 20/1945 Sb.

3. Dekret č. 4/1940 Úř. věst. čsl., veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení čs. vlády

4. Dekret č. 5/1940 Úř. věst. čsl., o československých polních soudech

5. Dekret č. 6/1940 Úř. věst. čsl., jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském právu

6. Dekret č. 83/1940 Úř. věst. čsl., o slibu členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů

7. Dekret č. 2/1942 Úř. věst. čsl., o zřízení ministerstva pro hospodářskou obnovu

8. Ústavní dekret č. 3/1942 Úř. věst. čsl., jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 číslo 1 Úředního věstníku československého o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky

9. Dekret č. 6/1942 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, republikován vyhláškou č. 150/1945 Sb.

10. Ústavní dekret č. 3/1942 Úř. věst. čsl., novela ústavního dekretu o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky

11. Dekret č. 5/1944 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, republikován vyhláškou č. 136/1945 Sb.

12. Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, republikován vyhláškou č. 30/1945 Sb.

13. Ústavní dekret č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, republikován vyhláškou č. 43/1945 Sb.

14. Ústavní dekret č. 3/1945 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

15. Dekret č. 5/1945 Úř. věst. čsl., o kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), republikován vyhláškou č. 149/1945 Sb.

16. Ústavní dekret č. 1/1945 Sb. z. a n. II, o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné

17. Dekret č. 3/1945 Sb. z. a n. II, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

18. Dekret č. 5/1945 Sb. z. a n. II, o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů [2]

19. Dekret č. 8/1945 Sb. z. a n. II, o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

20. Dekret č. 12/1945 Sb. z. a n. II, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

21. Dekret č. 16/1945 Sb. z. a n. II, o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

22. Dekret č. 17/1945 Sb. z. a n. II, o Národním soudu

23. Dekret č. 19/1945 Sb. z. a n. II, o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé

24. Ústavní dekret č. 20/1945 Sb. z. a n. II, o prozatímním výkonu moci zákonodárné

25. Ústavní dekret č. 21/1945 Sb. z. a n. II, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

26. Ústavní dekret č. 22/1945 Sb. z. a n. II, o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

27. Ústavní dekret č. 25/1945 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé

28. Dekret č. 26/1945 Sb., o zrušení zákona ze dne 9. července 1945

29. Dekret č. 27/1945 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení [5]

30. Dekret č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

31. Ústavní dekret č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

32. Dekret č. 35/1945 Sb., o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území

33. Dekret č. 36/1945 Sb., o plnění závazků znějících na říšské marky

34. Dekret č. 38/1945 Sb., o přísném trestání drancování

35. Dekret č. 39/1945 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

36. Ústavní dekret č. 47/1945 Sb., o Prozatímním Národním shromáždění

37. Dekret č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu

38. Dekret č. 52/1945 Sb., o zatímním vedení státního hospodářství

39. Dekret č. 53/1945 Sb., o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

40. Dekret č. 54/1945 Sb., o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry

41. Dekret č. 56/1945 Sb., o úpravě platu prezidenta Československé republiky

42. Dekret č. 57/1945 Sb., o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády

43. Dekret č. 58/1945 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

44. Dekret č. 59/1945 Sb., jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

45. Ústavní dekret č. 60/1945 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

46. Dekret č. 62/1945 Sb., o úlevách v trestním řízení soudním

47. Dekret č. 63/1945 Sb., o Hospodářské radě

48. Dekret č. 66/1945 Sb., o Úředním listě republiky Československé

49. Dekret č. 67/1945 Sb., jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků

50. Dekret č. 68/1945 Sb., o reaktivaci veřejných zaměstnanců

51. Dekret č. 69/1945 Sb., o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy

52. Dekret č. 71/1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství [8]

53. Dekret č. 73/1945 Sb., kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty

54. Dekret č. 74/1945 Sb., o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

55. Dekret č. 76/1945 Sb., o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů

56. Dekret č. 77/1945 Sb., o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě

57. Dekret č. 78/1945 Sb., o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků

58. Dekret č. 79/1945 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské

59. Dekret č. 80/1945 Sb., o opětném zavedení středoevropského času

60. Dekret č. 81/1945 Sb., o některých opatřeních v oboru spolkovém

61. Dekret č. 82/1945 Sb., o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

62. Dekret č. 83/1945 Sb., o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

63. Dekret č. 84/1945 Sb., o přechodné úpravě délky presenční služby

64. Dekret č. 85/1945 Sb., kterým se ruší školné na státních středních školách

65. Dekret č. 86/1945 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

66. Dekret č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti

67. Dekret č. 89/1945 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

68. Dekret č. 90/1945 Sb., o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví

69. Dekret č. 91/1945 Sb., o obnovení československé měny

70. Dekret č. 93/1945 Sb., o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění

71. Dekret č. 94/1945 Sb., o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže

72. Dekret č. 95/1945 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů

73. Dekret č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové

74. Dekret č. 97/1945 Sb., kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové

75. Dekret č. 98/1945 Sb., o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu

76. Dekret č. 99/1945 Sb. o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových

77. Dekret č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

78. Dekret č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

79. Dekret č. 102/1945 Sb., o znárodnění akciových bank

80. Dekret č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

81. Dekret č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách

82. Dekret č. 105/1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

83. Dekret č. 106/1945 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění

84. Dekret č. 107/1945 Sb., o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské

85. Dekret č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy [9]

86. Dekret č. 109/1945 Sb., o řízení výroby

87. Dekret č. 110/1945 Sb., o organisaci lidové a umělecké výroby

88. Dekret č. 112/1945 Sb., o správě soudních věznic a trestních ústavů

89. Dekret č. 113/1945 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu

90. Dekret č. 114/1945 Sb., o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské

91. Dekret č. 115/1945 Sb., o hospodaření uhlím a palivovým dřívím

92. Dekret č. 116/1945 Sb., o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

93. Dekret č. 117/1945 Sb., kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

94. Dekret č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

95. Dekret č. 119/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského trestního řádu

96. Dekret č. 120/1945 Sb., o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení

97. Dekret č. 121/1945 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

98. Dekret č. 122/1945 Sb., o zrušení německé university v Praze

99. Dekret č. 123/1945 Sb., o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně

100. Dekret č. 124/1945 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních

101. Dekret č. 125/1945 Sb., o zřízení Svazu brannosti

102. Dekret č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených pracovních oddílech

103. Dekret č. 127/1945 Sb., o zřízení vysoké školy "Akademie musických umění v Praze"

104. Dekret č. 128/1945 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

105. Dekret č. 129/1945 Sb., o státním orchestru Česká filharmonie

106. Dekret č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové

107. Dekret č. 131/1945 Sb., o vybudování Akademického domu – Památníku 17. listopadu

108. Dekret č. 132/1945 Sb., o vzdělání učitelstva

109. Dekret č. 133/1945 Sb., kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

110. Dekret č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni

111. Ústavní dekret č. 137/1945 Sb., o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční

112. Dekret č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti

113. Dekret č. 139/1945 Sb., o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé

114. Dekret č. 140/1945 Sb., o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

115. Dekret č. 143/1945 Sb., o omezení žalobního práva v trestním řízení

 

Premium Joomla Templates