Deník kurzu RANGERS

Kategorie: Články-OSH Napsal Super User

 

                                                                                                         zveřejněno zde se svolením autora
Ludvík Cimburek

 

Vím, že RANGER kurz je v porovnání s výcvikem SAS,
nebo NAVY SEAL rozmarnou procházkou.
Bohužel jsem je neabsolvoval a nemohu o nich psát.
 
Obsah


Obsah                                                                                 1
1. Vojenské speciální jednotky USA                                       2
1.1. Úkoly speciálních sil                                                       2
1.2. Velení speciálních sil                                                      3
1.3. Charakteristika vybraných speciálních jednotek               5
1.3.1. Delta force                                                                 5
1.3.2. Special forces                                                             5
1.3.3. 75. Ranger regiment                                                   6
1.3.4. SEAL                                                                         6
1.3.5. Další speciální jednotky americké armády                    7
1.4. Výcvik v armádě                                                           7
1.4.1. Kurzy                                                                        7
1.4.2. Kurz SERE                                                                 8
1.4.3. Kurz Special Forces pro velitele týmu                           8
1.4.4. Ranger kurz                                                               9

2. Deník                                                                            12
2.1. Co předcházelo Ranger kurzu                                       12
2.2. Několik poznámek k deníku                                          12
2.3. Nultý týden                                                                 13
2.4. První fáze - Fort Benning                                              14
2.5. Druhá fáze – poušť                                                      23
2.6. Opakovací výcvik druhé fáze                                        30
2.7. Poušť – podruhé                                                          33
2.8. Třetí fáze – hory                                                         37
2.9. Opakovací výcvik třetí fáze                                          42
2.10. Hory – podruhé                                                         42
2.11. Čtvrtá fáze – Florida                                                  46

3. Přílohy                                                                          50
3.1. Otázky                                                                       50
3.2. Ranger creed                                                              52
3.3. Seznam materiálu pro Ranger kurz                               54
3.4. MRE - Meal Ready to Eat                                              56
3.5. Hodnocení                                                                  57
3.6. 37 Ranger dovedností                                                  59
3.7. Operační rozkaz – OPORD                                            60

 
1.  Vojenské speciální jednotky USA
O problematiku speciálních jednotek jsem se dlouho zajímal, ale teprve v USA jsem získal ucelenější informace. V této kapitole předkládám údaje o úkolech a organizaci armádních speciálních jednotek USA, tak, jak se mi podařilo tyto informace sestavit. Čerpal jsem výhradně z časopisů, videokazet a dalších materiálů veřejně dostupných v USA.
Úmyslně jsem vypustil údaje, které (pokud vím) už byly v České republice publikovány. Anglické názvy jsem do češtiny překládal tak, aby co nejlépe popisovaly skutečnost a pro lepší orientaci v tématu jsem ponechal v textu i anglické termíny. Je možné, že česká vojenská terminologie používá jiné názvosloví.

Vojenské síly USA
Vojenské síly USA mají tři základní složky:
- US Army - Pozemní vojsko Spojených států
- USAF (United States Air Force) - letectvo Spojených států
- US NAVY - námořnictvo Spojených států
Všechny tyto síly mají své elitní jednotky, z nichž ale jen některé jsou zahrnuty pod velení speciálních sil a podílí se na speciálních operacích.

SO - Special operations (Speciální operace)
Jsou operace vedené speciálně vycvičenými, vybavenými a organizovanými silami proti strategickým nebo operačně-taktickým cílům, za účelem dosažení národních vojenských, politických, ekonomických nebo psychologických cílů. Tyto operace mohou být vedeny jak v době míru, tak za války. SO mohou podporovat konvenční operace nebo mohou být prováděny nezávisle, když použití konvenčních sil je buď nevhodné nebo neproveditelné.

 


 

 

1.1.  Úkoly speciálních sil

SOF  - Special  Operations Forces (speciálně operující jednotky) plní tyto úkoly:
UW - Unconventional Warfare (nekonvenční vedení boje)
Vedení  širokého  spektra  vojenských  a  polovojenských  operací vedených na  území nepřítele nebo na  politicky citlivém teritoriu. To zahrnuje nepřímé aktivity, včetně  partyzánské války a dalších přímých akcí nízké intenzity.

DR - Direct Action (přímé akce)
Nalezení, poškození nebo zničení  cíle, zajmutí osob nebo získání materiálu pro podporu strategických (operačních) cílů nebo akcí vedených konvenčními silami. Tyto krátkodobé, útočné akce malého měřítka zahrnují přepady, léčky, přímé útoky, pokládání min a jiné munice, vedení útoků ze vzduchu, z pozemních nebo námořních plošin (stand - off attacks), zaměření nebo osvětlení cíle pro řízené střely, podpora skrytých a klamných operací a provádění sabotáží v hlubokém týlu nepřítele.

SR - Special Reconnaissance (Speciální průzkum)
Získání a ověření informací týkajících se možností, záměrů a činností aktuálního nebo potenciálního nepřítele, pro podporu strategických (operačních) cílů, nebo zásahu konvenčních sil. SR zahrnuje průzkum a hodnocení akcí vedených na strategické (taktické) úrovni pro kompletní vyhodnocení národní a oblastní situace. Dále SOF provádí meteorologické, hydrografické, geografické a demografické průzkumy, určování cílů, vyhodnocování ploch (pro seskoky, přistání, ...) a průzkum po úderu (post strike recon.).
 
FID - Foreign International Defence (vnitřní obrana cizích států)
Pomoc jiným vládám v akcích zaměřených k získání svobody a v obraně státního zřízení proti rozvratům, bezpráví a povstání. To zahrnuje americké vládní mezirezortní aktivity na podporu vnitřního rozvoje ekonomických, sociálních, politických a vojenských struktur spřátelených národů. FID rovněž zahrnuje poradní, výcvikovou a pomocnou činnost spřáteleným vojenským a polovojenským silám.

CT - Contra Terrorism (protiteroristické akce)
Předcházení a případné řešení teroristických konfliktů.

PSYOP - Psychological Operations (psychologické operace)
Přizpůsobení a posílení postojů a chování, výhodných pro americké cíle v zahraničí. Toho je dosahováno ovlivňováním emocí, motivace a postojů cizích vlád, organizací, skupin a jednotlivců.

CA - Civil Affairs (Civilní záležitosti)
Získávání, podpora, ovlivňování nebo využívání vztahů mezi vojenskými silami, civilními autoritami a civilní populací k usnadnění vojenských operací. Toho se dosahuje samostatnými operacemi, nebo za podpory vojenských sil.

CSOA - Collateral Special Operation Activities (Kolaterální speciální operace)
CSOA zahrnuje bezpečnostní asistenci, humanitární pomoc, protidrogové operace, pátrání po zmizelých osobách a další tajné a speciální operace podle potřeby a specifikace.


1.2.  Velení speciálních sil

V roce 1987 bylo vytvořeno jednotné velitelství speciálních sil US SOCOM - United States Special Operations Command (Velitelství speciálních operací Spojených států), které sídlí v Mac Dill Air Force Base, Tampa, stát Florida a řídí asi 47 000 osob.
US SOCOM organizuje velení a řízení všech aktivních i záložních speciálních jednotek, umístěných v USA, a připravuje tyto jednotky pro plnění úkolů po celém světě. Zajišťuje připravenost a interoperabilitu přidělených jednotek a odpovídá za jejich společný výcvik. Je zodpovědný za plánování, řízení a provádění speciálních operací.
Ohniskem činnosti je vývoj společné doktríny a specifikace společných požadavků na výzbroj, výstroj a společné postupy.
Zatímco asistent ministra obrany pro speciální operace a konflikty nízké intenzity (LIC – Low Intensity Conflicts) má oddělení pro LIC, od US SOCOM se očekává pomoc při vývoji taktiky, jednotek a výzbroje, které speciální jednotky mohou v těchto konfliktech potřebovat.US SOCOM je nadřízen velitelstvím speciálních operací jednotlivých složek ozbrojených sil, to je:

JSOC - Joint Special Operations Command (Společné velitelství speciálních operací)
USASOC - US Army Special Operations Command (Velitelství speciálních operací pozemního vojska Spojených států)
AFSOC - Air Force Special Operations Command (Velitelství speciálních operací letectva)
NSWC - Naval Special Warfare Command (Velitelství speciálních námořních operací)

 
US SOCOM také řídí výcviková centra speciálních jednotek:
Army (pozemní vojsko) má svou školu od roku 1952 ve Fort Bragg, Severní Karolína - John F. Kennedy Special Warfare Training School.
NAVY (námořnictvo) od 1985 - Naval Special Warfare Center v Coronado Base, Kalifornie.
Air Force (letectvo) má své Air Force Special Operations Center v Hulburt, Florida.
US SOCOM je rovněž zodpovědný za výcvik v kurzech vojenských/civilních záležitostí, psychologických válek a SERE (Survival, Escape, Resistance, Evasion).

JSOC - Společné velitelství speciálních operací.
Založeno 1980, sídlí ve Fort Bragg, Severní Karolína. Hlavní úkoly jsou studium požadavků a technik společných speciálních operací, zajištění interoperability a standardizace vybavení, plánování a řízení společného výcviku speciálních operací.

USASOC - Velitelství speciálních operací pozemního vojska Spojených států.
Velitelství je ve Fort Bragg, Severní Karolína. Mezi speciální jednotky pozemního vojska zahrnujeme:
Special Forces - SF (tzv. zelené barety),
75. pluk Ranger

PSYOP - Psychological Operations, skupina psychologických operací. Jde o 13 praporů (5 aktivních, 8 rezervních). Provádí strategické, operační a taktické ovlivňování, změnu postojů, pocitů a chování vybraných skupin osob.
CA - Civil Affairs, civilní záležitosti. 97% je rezervních. Zajišťuje dobré vztahy mezi armádou Spojených států, cizími vládami a populacemi, radí a pomáhá spřáteleným silám, podporuje ostatní agentury.
Mezi podpůrné jednotky patří SOA - Special Operations Aviation (letecká jednotka), spojovací a zabezpečovací jednotky.

AF SOC - Velitelství speciálních operací letectva
Speciální letecké jednotky se podílí na vnikání (insertion) a unikání (extraction), doplňování zásob, na palebné letecké podpoře, doplňování paliva a na psychologických operacích.
Jsou organizovány v jedno aktivní křídlo (wing), dvě aktivní speciální skupiny, jedno záložní (reserve) křídlo, jednu záložní speciální skupinu a jednu aktivní speciální taktickou skupinu. Tyto jednotky zahrnují:

Tři aktivní eskadry (squadron) HC - 130 Combat Shadow používané k doplňování paliva a podpoře při vnikání, unikání a doplňování zásob.
Čtyři aktivní eskadry MC - 130 Combat Talon pro dlouhé lety hluboko na území nepřítele. Také mohou působit v rámci psychologických operací a shazovat 6 800 kg těžké aerosolové pumy BLU - 82 (nevejde se do letounu B - 52). Tato puma je nejúčinnější konvenční zbraní na světě a byla použita i ve válce proti Iráku.
Tři aktivní eskadry s helikoptérami MH - 53J PAVE LOW III, používanými pro střední a dlouhé lety.
Jednu aktivní a jednu záložní eskadru s helikoptérami MH - 60G PAVE HAWK pro krátké a střední lety.
Jednu aktivní a jednu záložní eskadru AC - 130 SPECTRE pro palebnou podporu. Tyto letouny podporují jak speciální, tak konvenční jednotky.
Jednu leteckou skupinu Národní gardy s EC - 130E Commando Solo pro podporu psychologických operací. Tyto letouny jsou vybavené pro rozhlasové a televizní vysílání.

 
NSWC  - Velitelství speciálních  námořních operací
Speciální námořní jednotky zahrnují :
Týmy SEAL (SEa, Air, Land - moře, vzduch, země) zahrnujících deset šestnáctičlenných čet. Provádí speciální operace v mořském nebo říčním prostředí.
Týmy SDV - SEAL Delivery Vehicles (Prostředky dopravující jednotky SEAL). Dopravují a pomáhají týmům SEAL v nepřátelském prostředí, provádí průzkum a přímé akce. SEAL a SDV se podílí na odminování mělkého dna.
SBS a SBU - Special Boat Squadrons a Special Boat Units (eskadry a jednotky speciálních člunů). Zahrnují několik typů pobřežních a říčních lodí.


1.3.  Charakteristika vybraných speciálních jednotek

Mezi nejznámější americké speciální jednotky jednoznačně patří Delta Force, Zelené barety, Rangers a SEAL.


1.3.1.  Delta Force
Jednotka, která stále oficiálně neexistuje, proto jsem nikde nenašel, kam spadá v organizační struktuře. Přesto všichni „ví“, že existuje. Jediné informace z oficiálních zdrojů uvádí např.: ... do Somálska odletělo 250 Rangerů od 75. Ranger pluku a četa Delta Force....., ... zahynulo 17 Američanů, z toho 3 od Delta Force..., nebo u popisu fotografie lze nalézt: ... dva Rangers z 2.praporu, pod dohledem instruktora z Delta Force při cvičení protiteroristických metod... V horské fázi Ranger kurzu, se také o jednom instruktorovi povídalo, že sloužil v Deltě. Stejně tak se tvrdí, že členové Delty působí pro ostatní speciální jednotky jako instruktoři a také mi vyprávěli o testech, které obsahují desítky kilometrů dlouhé přesuny podle mapy atd. (Více informací o Deltě lze nalézt v knize Jana Bogera - Elitní a speciální jednotky světa).


1.3.2.  Special forces (zelené barety)

Zelené barety jsou organizovány do skupin podle teritorií:
1. Special Forces Group - východní Asie a Pacifik,
3. SFG – Afrika (jižně  od Sahary),
5. SFG - jihozápadní Asie (blízký Východ),
7. SFG - střední a jižní Amerika,
10. SFG - Evropa a severní Afrika.
Každá skupina má tři prapory (á 380 osob), každý prapor má tři roty a rota má šest týmů (á 12 osob). Jeden tým z roty je potápěčský a jeden tým je vycvičen pro seskoky volným pádem. Všichni jsou výsadkáři. V týmu je každá funkce dvakrát. Velitel (kapitán) se zástupcem - zpravodajcem (Warrant officer - nepřesně praporčík), 2 operační seržanti, 2 seržanti - odborníci na zbraně, 2 seržanti ženisté, 2 seržanti medici a 2 seržanti spojaři. Zájemce o službu u SF musí být nejméně seržant a důstojník musí být alespoň kapitánem. Přijímací testy k SF trvají tři týdny. Několik dní na začátku a na konci je pro administrativu, vlastní přezkoušení trvá pouze dva týdny.
V prvním týdnu jsou testováni jednotlivci. Celý týden musí uchazeč nosit batoh vážící 28kg (plus voda, jídlo). Plní řadu fyzických testů, běhů na různé vzdálenosti a testů z orientace v terénu. Uchazeč nikdy nezná limit, musí vždy udělat maximum. Průběžně jsou zařazovány písemné psychologické testy. Uchazeč v tomto týdnu nesmí s ostatními hovořit ani jim pomáhat. Pokud něco zkazí nebo neudělá, nikdo na něho nekřičí ani mu nenadává. Instruktoři vše pouze zaznamenávají. Z tohoto důvodu je toto přezkoušení někdy nazýváno „gentlemanský kurz“.
V druhém týdnu jsou uchazeči začleněni do 8 - 12 členných týmů. Plní týmové úkoly, vždy dva denně. Např. tlačit dva džípy s vypuštěnými pneumatikami na vzdálenost 6 mil, přenést větší množství kanystrů s vodou apod. Instruktoři sledují, jak jsou uchazeči schopni pracovat v týmu. Nakonec je zařazen pochod na 26 mil. Po celé tyto dva týdny je na odpočinek a osobní hygienu čas pouze od 24:00 do 04:00. Zbytek dne je plně organizován. Na konci přezkoušení jsou oznámeny výsledky a vojáci se vrací ke své jednotce. Za určitou dobu (3 - 6 měsíců) pak nastoupí do kurzu podle odbornosti. Příslušník SF, se kterým jsem se setkal v Ranger kurzu, začal se třídou, která měla 424 vojáků, testy prošlo 171, přijato bylo 150.
O vstup k SF se každý může pokusit tolikrát, kolikrát chce. SF mají totiž stále nedostatek vojáků. Po přijetí k SF, ve Fort Braggu následuje odborný šestiměsíční kurz po specializacích. Velitel, spojaři, ženisti a odborníci na zbraně. Například medik smí pak provádět i operace končetin). Po té následuje šestiměsíční jazyková příprava, podle místa předurčení. Tím není příprava skončena. V této době jsou už všichni výsadkáři a čekají na ně další speciální kurzy. Např. Ranger kurz, kurz volných pádů, potápěčský kurz, kurz pro odstřelovače, demoliční kurz, kurz přežití SERE, atd. Průměrný věk členů SF je 32 let. Výcvik jednotlivce trvá 3 - 5 let.


1.3.3.  75. Ranger regiment

Pluk má tři bojové prapory (jeden prapor asi 1 600 osob).
1. prapor Hunter Army Airfield, stát Georgia,
2. prapor Fort Lewis, stát Washington,
3. prapor Fort Benning, stát Georgia.
Rangers nejsou speciální jednotkou v tom smyslu, jak jsou takové jednotky nejčastěji chápány (malá skupina „supermanů“), jde o elitní jednotku lehké pěchoty (light infantry), která operuje minimálně v síle roty tj. asi 150 osob, (vyjímečně čety tj.asi 50 osob). Spolupracuje i s Delta force např. tím způsobem, že zajišťuje prostor operace.
Zájemce o službu u Ranger pluku musí mít ukončené střední vzdělání. Po absolvování pětiměsíčního základního výcviku a třítýdenního výsadkářského kurzu, musí projít třítýdenním RIP - Ranger Indoctrination Program (Vstupní program Ranger). Pak je zařazen k bojové jednotce. Velitel družstva už má hodnost seržanta tzn. že působí v armádě nejméně tři roky (platí pro všechny jednotky US ARMY), a musí být absolventem Ranger kurzu. Velitel čety není poručík, jako je tomu u jiných jednotek, ale kapitán a absolvent Ranger kurzu, stejně jako celý štáb jednotky.


1.3.4.  SEAL

Vzhledem k tomu, že u nás lze nalézt mnoho informací o této jednotce, odkazuji zájemce na knihu „Elitní a speciální jednotky světa“ od Jana Bogera a na knihu „Profesionální válečník“ od Richarda Marcinka, zakladatele protiteroristického SEALu 6. Udivující rozsah plněných úkolů i počet jednotek ostře kontrastuje s kritickým hodnocením reálných akcí, které podávají jak Jan Boger, tak Richard Marcinko ve svých knihách. Znovu tyto knihy doporučuji pro zajímavý pohled z druhé strany.
 
1.3.5.  Další speciální jednotky americké armády

Kromě uvedených jednotek začleněných mezi SOF, existuje řada dalších nekonvenčních a elitních jednotek. Při rozhovoru s americkými vojáky „zjistíte“, že speciální jsou vlastně všechny.
Největší je Námořní pěchota (US Marine Corps) a každý mariňák vám potvrdí, že jsou nejlepší. Ještě lepší mariňáky však najdete u průzkumných rot Force Recon. 82. výsadková a 101. vzdušně – přepadová divize jsou také super, a jejich hloubkový průzkum (LRRP - Long Range Reconnaissance Patrol) je extratřída. O Vojenské policii (Military Police) se zase dočtete, že jsou víc než „policajti“. Letectvo má týmy pro záchranu pilotů (Pararescue combat control) a například speciální taktické skupiny pro vytyčování letišť a doskokových ploch. Pokud chcete sloužit u „speciálů“ americké armády, stačí si jen vybrat.


1.4.  Výcvik v armádě

Výcvik jednotlivce se v americké armádě provádí v kurzech. Středoškolák prochází základním výcvikem (Basic Training) pod dohledem drill - seržanta. Odborný výcvik (AIT - Advanced Individual Training) probíhá na jiné základně pod vedením seržantů - instruktorů.
Po absolvování základního kurzu vedení (PLDC - Primary Leadership Development Course), může být i velitelem týmu (dva týmy tvoří družstvo, tři až čtyři družstva četu). Než se stane seržantem musí mít základní kurz NCO (BNCOC - Basic NCO Course). Seržant první třídy už musí projít vyšším kurzem NCO (ANCOC - Advance NCO Course), atd. Povyšování seržantů se děje podle bodového systému. Čím vyšší hodnost, tím víc bodů je potřeba získat. Určitý počet bodů může přidělit velitel, další body jsou za vyznamenání, fyzickou zdatnost, školy (kurzy) atd.
Vysokoškolák, ať z civilní vysoké školy, nebo vojenské (např. West Point), jde do čtyř až šestiměsíčního základního kurzu pro důstojníky (IOBC - Infantry Officer Basic Course). Zde dostane svou specializaci např. lehká pěchota, dělostřelectvo, nukleární zbraně, vojenská policie, kontrarozvědka atd. Prestižní West Point dává svým studentům perfektní civilní vysokoškolské vzdělání. Vojenské odborné vzdělání pak budoucí důstojník získá až v kurzu. Důstojníci mají samozřejmě další kurzy pro výkon vyšších funkcí.
Pro seržanty i důstojníky platí, že pokud chtějí mít úspěšnou vojenskou kariéru, měli by projít službou u jednotek bojových, týlových a výcvikových. Rovněž je pravidlem, že na každé funkci zůstává voják maximálně dva roky.


1.4.1.  Kurzy

Řada kurzů je velmi atraktivních a pro nás zvláštních. Uvádím část seznamu vybraných kurzů v americké armádě, otevřených i pro příslušníky spřátelených armád (jsou tu jmenovány ty kurzy, jejichž posluchači mají v Jazykové škole v San Antoniu povinnou ranní rozcvičku):
Air Force (Letectvo)
- Bojový výcvik v přežití
- Přežití ve vodě
- Výcvik v přežití pro instruktory
Army (Pozemní vojsko)
- Průzkumník (Pathfinder)
- Ranger
- Výsadkářský kurz
- Výsadkový průvodce
 
- Kurz SF (Zelené barety)
 pro velitele
.pro ženistu
.pro odborníka na zbraně
- Kurz bojových potápěčů
- Kurz volných pádů
- Kurz přepadů ze vzduchu (Air-assault)
- Kurz ochranné služby
Navy (Námořnictvo)
- Přežití v horách
- Základní kurz námořní pěchoty
- Základní výcvik SEAL
- Škola záchraných plavců
- Kurz pro dril instruktora námořní pěchoty
- Kurz přístrojového potápění

Dále je uveden stručný popis kurzů, o kterých jsem získal podrobnější informace.


1.4.2.  Kurz SERE

Třítýdenní kurz SERE je určen zejména pro piloty, účastní se ho ale i další vojáci, hlavně od speciálních jednotek. Před výcvikem musí uchazeč podepsat závazek o mlčenlivosti (proto neznám detaily) a připustit možnost drobných zranění (zlámané  prsty, zlomená klíční kost). První týden probíhá výuka přežití ve volné přírodě, druhý týden je sebeobrana, ve třetím jste v nepřátelském zajetí a máte se pokusit uprchnout. V zajateckém táboře jsou studenti podrobováni výslechům.
Ženy, jako vyslýchající, jsou prý nejhorší, bijí muže do rozkroku.


1.4.3.  Kurz Special Forces pro velitele týmu

V 1.fázi, která trvá asi 1 měsíc probíhá společný výcvik důstojníků i seržantů v pozemní navigaci ve dne, v noci, na delší vzdálenosti. Dále patroly, nejdříve přednášky, pak praktický přesun, průzkum, léčka, na závěr přepad, spí se venku v kempu.

Ve 2.fázi, asi 3,5 měsíce, probíhá výcvik po odbornostech (velitel - důstojník, zpravodajec, odborník na zbraně, ženista, spojař, zdravotník - seržanti). Velitel se učí trochu od každé specializace a dále např.:
- fotografovat, vyvolávat film v polních podmínkách
- navádět dělostřeleckou palbu
- navádět letectvo na cíl (vysílačkou, laserem)
- plánovat akci (plánování speciální operace trvá 5 dní!)
1.den - přijetí rozkazu od nadřízeného, zpracování časového harmonogramu a zámyslu
2.den - schválení zámyslu od nadřízeného, začátek plánování
3. - 5.den - detailní plánování operace
- hodnotit terén a situaci
- organizovat speciální jednotky (část přednášek o spojení a šifrování je nepřístupná pro zahraniční studenty),
 
dále se probírají úkoly speciálních sil:
- SR (special reconnaissance) - speciální průzkum, námět pro cvičení: byl zajat významný představitel USA, skupina musí zjistit, zda je to skutečně on, vyfotografovat ho a zdokumentovat jeho pohyb.
- DR (direct action) - přímé akce, námět pro cvičení: připravit léčku a osvobodit ho.
- FID (foreign international defence) - výcvik protipartyzánských sil. Přednášky končí testem, celá fáze pak přezkoušením.

V poslední 3.fázi, asi 1,5 měsíce je opět společný výcvik důstojníků a seržantů. Probírají se vzdušné operace (vytyčování doskokových ploch, ploch pro přistání, ploch pro shoz materiálu) a UW (unkonventional warfare) - výcvik partyzánských jednotek. Poslední 3 týdny probíhá závěrečné cvičení. Jednotka je vysazena do týlu nepřítele, kde se spojí s partyzány. Partyzány musí přesvědčit o svých dobrých úmyslech, znalostech, musí je naučit bojovat (někteří partizáni hrají role nespolupracujících) a společně pak plní úkoly. V závěru se partyzáni spojí s postupujícími osvobozeneckými silami a „poradci“ pomáhají při obnově státního zřízení. Partyzáni a opoziční jednotky jsou od zabezpečovacích částí 82. divize.


1.4.4.  Ranger kurz

Obsah a určení kurzu kurzu Ranger
Ranger kurz trvá 65 dnů, 7 dní v týdnu, s průměrnou zátěží 19,6 hodin denně. Je rozdělen do  4 výcvikových fází v různých geografických prostředích.
První (Benning fáze) probíhá ve Fort Benningu, stát Georgia. Druhá (pouštní fáze) ve Fort Bliss, stát Texas. Třetí (horská fáze) poblíž Dahlogeny, stát Georgia, čtvrtá (Florida fáze) na letecké základně Eglin, stát Florida.
Ranger kurz rozvíjí velitelské schopnosti vybraných mužů - důstojníků i mužstva, po kterých vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky v reálném, taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu, blížícímu se reálnému boji. Důraz je položen na rozvoj individuálních velitelských schopností a zvyšování vojenských dovedností v plánování a vedení pěchotních, výsadkových, vzdušně - přepadových a obojživelných jednotek o síle družstva a čety. (Tolik oficiální dokumenty.)
Ranger kurz je dobrovolný a je určen zejména pro příslušníky pozemního vojska (Army). Je však předepsán pro výkon funkce velitel družstva a výše u 75. Ranger pluku, je ale také „společenskou povinností“ pro důstojníky lehké pěchoty, nejčastěji 101. vzdušně – přepadové divize (air - assault) a 82. výsadkové divize (airborne).

Testy v kurzu Ranger
V průběhu kurzu student prochází řadou následujících testů (značky *, ZW, R mají význam až se znalostí dalšího textu a jsou vysvětleny dále) a před samotným vstupem do kurzu se student prokazuje znalostí 37 Ranger Tasks (ranger dovedností) viz str. 59, které musí zvládnout ještě před kurzem a jejichž znalost potvrzuje velitel jednotky, odkud je student vyslán.

V 1.fázi musí frekventant absolvovat sérii testů:
* 52 kliků do 2 minut (ZW)
* 62 leh - sedů do 2 minut (ZW)
* 6 shybů (ZW)
* běh na 2 míle (3,2 km) pod 14:54 min. v polním oděvu (v maskáčích) a sportovní obuvi (ZW)
* uplavat 15 m v polním oděvu a obuvi se zbraní M16 a opaskem se dvěma plnými polními lahvemi (ZW)
* skok ze 3 m do vody se zavázanýma očima, se zbraní, v polním oděvu a obuvi (ZW)
* potopit se do 3 m, odložit zbraň i opasek na dno a vyplavat, v polním oděvu a obuvi (ZW)
- běh na 5 mil (8 km) v četě, ve tvaru, v polním oděvu a sportovní obuvi pod 40 minut (R)
* test z orientace v terénu napůl v noci, napůl ve dne (asi 12 km)  (R)
- speciální překážkovou dráhu v bahně po 2 - mílovém běhu (asi 20 minut)
- běh po kladině nad vodou ve výšce 10 m, ručkování po laně a skok do vody z téže výšky
- sjezd po laně za pomoci kladky z výšky 20 m, na konci skok do vody
- speciální překážkovou dráhu překonávanou ve dvojicích (asi 1 hodina)
- pochod na 20 km se zátěží asi 25 kg, tempo udává instruktor

Ve 3.fázi:
* test ze znalostí uzlů a jištění (základy horolezectví)
- závěrečný pochod při FTX v délce asi 15 km
U testů označených na začátku řádku hvězdičkou (*) je možnost provedení opravy. U ostatních při nesplnění podmínek je nutné opakovat celou fázi.

Popis jednotlivých fází kurzu Ranger
Ranger kurzu předchází nultý týden (zero week), všeobecně přezdívaný GULAG. Tento týden je povinný pro zahraniční účastníky (během pobytu ve Fort Benningu na podzim 1994, jsem se seznámil se čtyřmi – 1 z Polska, 2 ze Singapuru, 1 z Thajwanu, se žádným jsem se však nesetkal přímo v kurzu), ale dobrovolný pro Američany. Přesto se ho zúčastňuje většina. Tento týden je vlastně kopií prvního týdne 1.fáze. Pokud v tomto týdnu uspějete u testů, označených „ZW“, nemusíte je už opakovat v 1.fázi. Testy označené „R“ opakovat musíte.
Každá fáze kurzu Ranger se dělí na dvě základní části. V té první probíhá výuka a výcvik v nové taktice. Spí se v budovách, k dispozici je i teplá voda. Taktika se pak procvičuje (spíš přezkušuje) ve druhé části a ta je vlastně cvičením (FTX - Field Training Exercise).

V 1.fázi se procvičuje taktika družstva, průzkum (recon) a léčka (ambush). V první polovině fáze se kromě testů popsaných výše vyučuje i sebeobrana (dvě 3 - hodinové lekce). Při FTX (8 dní) je jednotka takticky na vlastním území. Dopoledne se plánuje, připravuje materiál a pomůcky k vyhlášení bojového rozkazu (OPORD - Operation order). Jeho vyhlášení trvá i 3 hodiny a plánuje se do posledního detailu. Úkol se začíná plnit večer, překročením vlastního minového pole. Po splnění úkolu se jednotka vrací zpět do vlastního týlu. Následuje vyhodnocení, kontrola materiálu, poté se jde spát - do stanů.

Ve 2.fázi se cvičí na úrovni čety, přibývá téma přepad (raid) a samozřejmě zvláštnosti vedení boje v poušti. FTX (7 dní) už takticky probíhá na území nepřítele. Přes den se opět  plánuje, úkol se začíná plnit zpravidla až po setmění. Přesun k místu akce, splnění úkolu, přesun na novou základnu, zaujmutí postavení, vykopání okopů, kontrola materiálu - tj. stručná charakteristika FTX v poušti. Odpočívat mohou všichni, nedrží se hlídky.

V první polovině 3.fáze probíhá základní horolezecký výcvik. Sedací úvazky se vážou z lana, nepoužívá se prsní úvazek. Nacvičuje se budování provazového mostu, vyzvedávání materiálu na nepřístupnou skálu, slaňování se zraněným. Jediným používaným materiálem je lano, karabina a slaňovací osma. Při FTX (8 dní), opět stupeň četa, se plánuje jen dopoledne, pak se vyráží k přesunu. Akce (průzkum, léčka, přepad), opět přesun a zaujetí základny. Drží se hlídky (pořád se „bojuje“). Zdrojem vody jsou potoky. Asi jedna polovina akcí je tzv. air - assault, tj. přiblížení k místu akce za pomoci vrtulníků.

Ve 4.fázi přibývá téma „najdi  a zaútoč“ (search and attack), kde jde vlastně o protipartizánskou válku, a malé vodní operace (waterborne operations - moje třída toto neprováděla, protože probíhalo vyšetřování mimořádné události, kde 4 studenti při takovéto operaci zemřeli na podchlazení). V této fázi se plní dva úkoly denně - zpravidla odpoledne „najdi a zaútoč“ nebo průzkum a v noci přepad nebo léčka. Čas na plánování i na odpočinek je minimální. Voda se opět bere z potoků, občas je možno potkat chřestýše.


Sankce při výcviku
Výcvik je sestaven jako řada příležitostí k vyloučení z kurzu. Jak už bylo uvedeno, pokud neuspějete u testů uvedených v kapitole „Testy v kurzu Ranger“, opakujete celou fázi. Během kurzu můžete opakovat dvě fáze, ale ne stejné (do toho se nepočítá opakování fáze ze zdravotních důvodů). O kurz jako celek se můžete pokusit dvakrát.
Během FTX v každé fázi, všichni studenti rotují na velitelských funkcích - velitel čety (PL platoon leader), seržant čety (PSG platoon sergeant), velitel družstva (SL squad leader). Zde musí prokázat své velitelské schopnosti, které posuzují instruktoři. Musíte získat tzv. „GO“.  Pokud se to nepodaří napoprvé, máte zpravidla ještě jednu příležitost. Pokud neuspějete, dostanete „NO GO“ a opakujete fázi. Další možností, jak opakovat fázi, je zisk tří velkých mínusů (3x major minus) v jedné fázi. Mínus získáte například za spánek na hlídce, špinavou zbraň, neznalost úkolů atd. (váš velitel družstva je v těchto případech hodnocen „NO GO“). Pokud mínusů nasbíráte během fází pět (např. v 1.fázi 2x, ve 2.fázi 2x, ve 3.fázi 1x), opakujete tu fázi, kde jste získali páté mínus.
Existuje i velké plus (major plus), které ruší velké mínus (a naopak), to se však vyskytuje zřídka. Ještě méně časté jsou malé plus a malé mínus, kde tři malá plus (mínus) jsou rovna jednomu velkému plus (mínus).
Nepříliš časté je „zvláštní hlášení“ (SOR - special observation report) a znamená okamžité vyloučení z kurzu. Obdržíte např. za ztrátu přístroje pro noční vidění (jeden z tzv. sensitive items), nebo za to, že opustíte v noci základnu a jdete vykonat potřebu. Ve druhém případě jste  hned dvakrát porušili trvalé příkazy (tzn. do not follow instruction), poprvé - opustit základnu, podruhé - jdete sám. V Ranger kurzu chodíte vždy ve dvojici se svým „buddy“.
Nejméně častým je nedostatek motivace (LOM - lack of motivation). Kdykoli během kurzu můžete říct „mám toho dost“ (a myslíte na to stále!!!) a okamžitě odjíždíte zpět ke své jednotce
Poslední možností, jak být vyloučen, je „vnitřní hodnocení“ (peer evaluations). Na konci každé fáze provádíte vzájemné hodnocení v rámci družstva. Na speciální formulář hodnotíte kladné a záporné vlastnosti všech členů družstva a přiřadíte jim pořadí oblíbenosti. Výsledky se matematicky vyhodnotí a pokud je vaše obliba pod 60%, je zle. Stane-li se to poprvé, jste přeřazeni do jiné roty, podruhé - opakujete fázi, potřetí - jste vyloučeni z kurzu.
Výsledkem těchto „nástrah“ během kurzu je to, že oficiální dokumenty uvádějí, že v první fázi odpadá až 42% uchazečů („... což je způsobeno hlavně nízkou psychickou a fyzickou odolností“, tvrdí videokazeta o Rangers). Celý kurz úspěšně ukončuje méně než 50% uchazečů. Já sám jsem graduoval se třídou, která začínala se 440 studenty, ukončilo jej 168 Rangerů, z těch více než 50% opakovalo alespoň jednu fázi.

V polovině roku 1995 došlo k reorganizaci výcviku v kurzu Ranger. Od té doby má Ranger kurz jen tři fáze, zrušena byla pouštní fáze, délka kurzu zůstala stejná.

 Uvedené údaje o organizaci amerických jednotek a jejich výcviku jsou z let 1997 – 1998, je možné, že od té doby došlo k některým dílčím změnám.
 


 

 

2.  Deník

2.1.  Co předcházelo Ranger kurzu

V Praze jsme společně s Petrem Milerem absolvovali přezkoušení z angličtiny na americké ambasádě (test ECL, minimum 80 bodů) a museli splnit fyzické normy pro Ranger kurz (kliky, leh - sedy, běh na dvě míle, shyby, plavání se zbraní, skok do vody a ponoření do 3m).
V USA jsem pak nejprve dva měsíce studoval angličtinu zaměřenou na kurz Ranger. Bylo to v Saint Antoniu, Defence Language Institute, Lackland Air Force Base, Texas. Studium probíhalo v týdenních cyklech, kdy jsme vlastně probírali vojenské předpisy k určité problematice (taktika lehké pěchoty, topografie, boj s tanky, dělostřelecká podpora, vedení operací atd.). Protože v DLI jsou jen zahraniční studenti, setkal jsem se s vojáky z celého světa (Saudská Arábie, Jižní Korea, Thaiwan, Thajsko, Jemen, Spojené Arabské Emiráty, Egypt, Francie, Kolumbie,...) a dozvěděl se řadu zajímavých věcí o jejich armádě či kultuře. Jako instruktora korejského stylu boje zblízka MUSADO, mě nejvíce zaujala informace korejských studentů o tom, že každý důstojník korejské armády musí během studia na vojenské vysoké škole získat černý pás v Taekwondu, které cvičí celá armáda.
14 dní před začátkem kurzu jsme strávili ve Fort Benningu přípravou na kurz. Absolvovali jsme komplexní lékařské vyšetření a zčásti dostali, zčásti nakoupili předepsaný materiál pro Ranger kurz. Seznam tohoto materiálu je uveden v příloze na str. 54. Dostali jsme rovněž cenné informace o průběhu kurzu od dvou vojáků ze Singapuru, kteří právě absolvovali a pak už jsme se jen den před nástupem nechali ostříhat dohola, tak, jak je předepsáno.


2.2.  Několik poznámek k deníku

Na následujících stránkách je téměř doslovný přepis deníku, který jsem si vedl v průběhu kurzu. Pouze jsem ho přepsal do „více čitelné“ podoby a doplnil o informace důležité k pochopení toho, o čem píšu a o údaje nutné k objasnění situace. Protože profesionální americká armáda i prostředí, ve kterém probíhá Ranger kurz, se diametrálně odlišují od toho, co známe z české armády, zařadil jsem na konec i přílohy, na které v textu odkazuji.
Mým zájmem není vyprávět svůj příběh, ale maximálně přiblížit podmínky a okolnosti související s Ranger kurzem. Zpočátku pro mě bylo v kurzu všechno nové a bylo i relativně více času na vedení záznamů. Postupně však mé nadšení pro kurz opadalo, ubývalo času i chuti něco psát a můj zájem se omezil pouze na jídlo, odpočinek a hlavně na to, abych „TO“ už měl za sebou. Proto jsou záznamy stále stručnější a méně zajímavé. Věřím, že kdo dočte deník až do konce, pochopí, proč tomu tak bylo.

 
2.3.  Nultý týden

20.11.1994
Ráno v 11.00 odjezd k RTB (Ranger Traning Brigade). Věci jsme nechali u Hermana. Major z Kolumbie. Seznámili jsme se v San Antoniu při studiu angličtiny. Ve Ft.Beningu byl Herman na vyšším (advance) kurzu pro důstojníky. Přijeli jsme pozdě, právě na oběd, kdy už bylo nastoupeno 200 studentů do GULAGU (slengový výraz pro  nultý týden). Před obědem předříkávání „Ranger creed“. Veršovaný text o šesti slokách, podle kterého se Ranger má chovat a jednat. Znění a překlad v příloze na str. 52. Jsem ve 4. družstvu 4. čety. Stojí se v řadě, postoj, ruce. Mám 2 hamburgery a fazolovou kaši. Po obědě nástup, fasujeme velkou polní láhev (asi 2l) a černého kulicha. Další nástup, vyplnění žádosti o volno na „Thanksgiving day“ (den díkuvzdání). Píšeme s Petrem, že tady zůstanem. Pak projev velitele první fáze -kapitán.
Slušná výslovnost, říkal, co nás čeká v nultém týdnu. Po té ukázka a vysvětlení PT testu zítra. PT - physical training, „pýtý“ se používá jako označení pro tělovýchovu. PT test je pak přezkoušením tělesné zdatnosti. Další nástup, jdeme do učebny (přístřešek v lese). Přišel kaplan, kapitán, výsadkář. Moc jsem nerozuměl. Přání na spec. motlitby, pro bratra, sestru, rodiče a počasí. Po té Ranger - creed, večeře - řízek, bramborová kaše, šťáva. Čekáme na další nástup. Byl pro zelenou a chlupatou deku a Ranger Handbook (příručka, kde je vše, co potřebujete znát).
Není zrovna pařák, budu spát v triku s dlouhým rukávem a maskáčích. Dostali jsme s Petrem nabídku jet na „Thanksgiving day“ do Tenesee, ale ještě nevíme. Přečetl jsem „diplomatické noviny“ (aféra Liezner). Jdu spát, zítra se uvidí. Zhasíná se ve 20:00, usínám kolem deváté.

21.11.1994
Budí mě ve 3:45, mám poslední stráž. Budíček je ve 4:15. Holení, teplá voda. V 5:00 je nástup. Začíná přezkoušení po četách (5 čet - asi po 50). Jsem ve 4.četě. Je celkem zima, čekáme asi do 6:30 ve tvaru. Nejdříve kliky, instruktor řve „níž, níž....47, 47, 47....48, 48, 49, 50, 51, 52 vstávej! vypadni!“ Pak leh-sedy, dělám jich asi 67 a zase „vstávej! vypadni!“ Nesmíme se dívat na cvičící. Po přezkoušení instruktor řve „Chci jednoho chlapa“, všichni studenti k němu okamžitě běží. Vybral si jednoho a zase řve „Co tu chcete, řekl jsem, že chci jednoho, vypadněte vy hlupáci“. (Pokud při volání o jednoho dobrovolníka okamžitě všichni neběží k instruktorovi, všichni jsou potrestáni drillovým cvičením.) Další test, běh na 2 míle, nikdo nemá hodinky, ani neví, kudy vede trať. Otáčka na jedné míli, všichni běží o život. Dobíhám 4., v těsném závěsu. Poté shyby, už pohoda. Na ubytovny pro věci v 8:45. Čekáme venku na autobus a jedeme na bazén.
Vodní test. Pohoda. Opět menší debata kolem výslovnosti mého jména. (Jak se vyslovuje vaše jméno? Cimburek! Simburek? Ne Cimburek! Simburek? Ano seržante, už je to správně.) Po návratu rozložit mokré věci vedle baráku a nástup na oběd. Mám MRE č.10, tuňák s nudlema nic moc, čokoládový koláč je lepší. MRE - Meal Ready to Eat, konzervovaná strava. Je jich 12 druhů - obsah viz. příloha str. 56. Jeden balíček je jedno jídlo (snídaně, oběd nebo večeře), ne celodenní strava, jak je inzerováno v českých „Army shopech“.  Za půl hodiny zase nástup, sedíme na učebně, topografická příprava. Opakování a procvičování. Asi v půl páté konec. 15 min. volno a zase nástup, večeře. Před jídelnou 10 shybů. Fasujeme 2x Hot dog a hranolky. Beru si i okurkový salát, meruňkový salát a colu. 10 min. volno, nástup na večerní zaměstnání. Povídání okolo taktiky družstva. Moc jsem nerozuměl. V 19:00 konec, rozchod. V 19:45 zhasnout, večerka. Dávám si teplou sprchu a rovnám věci ve skříni. Usnul  jsem asi  ve 20:15.

22.11.1994
Budíček 02:15, oholit, umýt. Nástup v 02:50. Stojíme ve tvaru asi půl hodiny. Pak přesun pochodem asi 2km do lesa. Test z orientace. Jde se ve dvojicích. Mapa 1:50 000, zadáno 6 bodů, start a cíl v 8 - místných souřadnicích. Start v 04:20. Zpět do 09:50. Jdu s Bowmanem z Aljašky, střelec M-60. Je jasná noc, vzdálenost odhadem 10 - 12 km. Trochu bloudíme u 3. bodu, ale jinak v pohodě. Jako každá vojenská mapa, některé i výrazné cesty nejsou zakresleny. Končíme okolo 08:00 ráno. Poučeni, čekáme až na 9.hod., abychom nedělali  PT než přijdou ostatní. Přicházíme půl hodiny před limitem. Všechny body OK. Fasuju MRE č.4. Část chutná jako drůbeží paštika, pak nějaké brambory, ty se jíst nedají. MRE se musí hned sníst, žádné zásoby na ubytovně. Hlad je plánovaný - cpi se, dokud je co. Po příchodu do tábora 20 min. volno, umýt se, vyčistit boty, nástup na oběd. 10 shybů před jídelnou. Zase mám štěstí, vyšla na mě bramborová kaše, krůtí maso a cola. Je 12:20, čekáme na další nástup, jdeme vyplňovat papíry. Na učebně (asi 200 lidí) jsme vyplňovali různé papíry 3.hod. Po té chvíle volna na vyčištění kanad a oblečení. Nástup na večeři, jdu mezi posledními, 8 shybů před jídelnou. Fasuju šunku, bramborovou kaši, kukuřici a točím si colu. Rychle to do sebe naházet, už je další nástup na večerní zaměstnání. Od 17:00 probíráme, jak dělat bojový rozkaz, moc tomu nerozumím, ale vím o co jde. Pak od 20:00 další zaměstnání, předběžné bojové nařízení. Máme toho „nejtupějšího“ seržanta. Trošku jsme si zařvali, ale vysvětloval to dobře. Ve 22:00 konec a začíná  „smoke“. Smoke, česky kouř, má stejný význam jako u nás. Jde o drillová cvičení na 4 doby. Seržant předcvičuje a počítá 1-2-3, na čtvrtou dobu mužstvo počítá 1,2,3,4...100, 1,2,3... Místo předříkávání 1-2-3, instruktoři často pronáší „vtipné“ průpovídky. Další seržanti prochází mezi cvičícími a kontrolují, jestli cvičí pořádně. Když ne, odchod stranou a tam je místo pro „osobní kouř“. Leh na záda, vztyk, leh na břicho, vztyk, výdrž v kliku (často s nohama o zeď)atd. Nejdříve 3 série kliků, břicho, nohy. Řvaní atd. Začíná předříkávání Ranger - creed, chyba - smoke, pořád dokola, dokud Ranger - creed od začátku do konce není v pořádku. Trvá to do 23:00 pak konec a spát.

23.11.1994
Budíček v 5:00, oholit, triko, maskáče, tenisky, běh na 5 mil. Nástup asi 5:40, čekáme přes půl hodiny a kolem 6:30 vybíháme. V četě, se zpěvem, před námi 5 mil. Nikdo nemá hodinky a nezná trať. Běží se tempem podle instruktorů. Na 2,5 míli se otáčíme, takže nazpět už známe trať. Cestou potkáváme odpadlíky, stojí zády k silnici, v postoji. Jeden má zvrknutou nohu. Dobíháme, procházka, cvičení. Menší projev od šéfa o volnu na den díkuvzdání. 10 min. na výměnu trika a nástup ke snídani. Smoke, Ranger - creed, kdo to neumí je chudák. Ostatní 10 shybů, kdo ne, ještě jednou a další kliky. Proplouvám v pohodě. Dostávám nějakou směs, vajíčko, kaše, ani nevím, co to je. Jím to všechno. Dopoledne se tráví čekáním na různé nástupy, odevzdává se materiál, zase smoke. Ve 13:00 nás konečně pouští. Nultý týden trvá normálně 7dní, ale protože byl den díkuvzdání (Thanksgining day), pustili nás dřív už ve středu. Jeli jsme s Petrem Milerem k rodičům jeho kamaráda z čety do Tenessee.

2.4.  První fáze – Fort Benning

27.11.1994
V 16:30 nástup a hned smoke, všichni musí být čerstvě dohola. Několik jedinců nevyhovuje a jsou zaznamenáni. Děláme několik sérií kliků a jdeme na večeři. Opět Ranger - creed a shyby. Fasuju bramborovou kaši, řízek a točím si colu. Jí se jen lžicí, nebo vidličkou. V 17:55 další nástup a poučení o tom, co bude zítra ráno. Pak sbalit batoh, stěhujem se na jiný barák. Další nástup v 19:30. Začíná smoke, 30 minut nepřetržitého střídání kliků, běhů na místě, stříhání nohama apod. To vše za počítání, zpěvu a vysmívání instruktorů. Na závěr povinně vypít láhev (asi 1l) vody. O přestávce několik slabších povah zvrací. Další nástup ve 20:30, znova smoke, 30 minut to samé, na závěr opět 1 litr vody. 30 min. na hygienu ve 20:30 večerka. Nemáme deky, takže spím v maskáčích. Naštěstí je zataženo a jakžtakž teplo.

28.11.1994
Budí mě v 1:45, mám stráž do 2:00. Ve 2:15 budíček. Hygiena, všechno naházet do vaku a ve 3:00 nástup. Celkem teplo. S přestávkama na kliky, s poponášením batohů apod. tam stojíme asi do 5 hodin. Pak začíná přerozdělení do rot. Jsem v A - rotě. Vaky do nových baráků a nástup na rozcvičku. Nejdříve strečink, pak nějaké kliky, stříhání nohama, poskoky za řevu a dohlížení seržantů. Po té běh, otáčíme se asi na 1,5 míli. 1 míli před cílem začal slejvák. Přestal, až když jsme doběhli. Strečink, napít se vody (stále u sebe nosíme 2l polní lahev s vodou). Začíná ničení, jsou asi 2 cm bahna. 2 min. kliky, 2 min. leh - sedy atd. Poté 45 min na vyměnu uniformy. Nástup v 8:15, kontrola lidí v nových jednotkách. A - rota má asi 65 lidí. Ti, co nebyli v nultém týdnu, mají PT test. Počasí jim nezávidím. Na tomto nástupu se hlásí dva, co to vzdávají - nedostatek motivace. Balí si paky a jedou. Začíná zase pršet. Fasujeme MRE, dostal jsem č.4. To je docela dobrý. Kuřecí paštika, sýr, suchary, sladká tyčinka. Jen nějaké brambory s něčím se jíst nedají. Zkouším Ranger - puding, do pytlíku s kakaem dávám smetanu a cukr, trocha vody, zamíchat. Nechutná to špatně. Prší, čekáme v baráku na další nástup. Nějakým zázrakem se 3 hodiny nic nedělo, nikdo si nás nevšímal a mohli jsme spát. Ve 13:00 nástup a hodinu vyplňujeme další dokumenty. Americká armáda stojí na papírech. Když jsem odjížděl do USA, potřeboval jsem 27(!) kopií cestovního rozkazu (dostal jsem jich 10, zbytek si dodělali sami). Ať už jde o cokoli, musí toho být alespoň 2 kopie. Další 1,5 hodiny čekáme, než to napíše druhá polovina. Nástup, poučení k odjezdu na vánoce, zajištění letenek, změna času atd. Zase čekáme. Na vánoce se kurz přerušuje a je 14 dní volno. Studenti ze všech fází se vrací do Fort Benningu a mají dovolenou. Další nástup, kontrola lidí po hodnostech a poučení o Ranger - kurzu. Vyndat věci z baráku a hurá zase na papíry. Dostali jsme také natištěný dopis pro naše blízké:
Drazí, přijel jsem do Ranger kurzu a už jsem splnil mnoho úkolů. Prošel jsem vstupní administrativou, uspěl jsem u Ranger testu a splnil bojový test ve vodě. Tento test zahrnoval 15m plavání ve výstroji, skok ze 3m a odložení výstroje. Můžete mi psát na následující adresy. Avšak, prosím, neposílejte mi nic do další  fáze, dokud Vám nedám  vědět, že jsem úspěšně ukončil současnou  fázi. Budu mít osmihodinovou přestávku mezi fázemi na konci každé fáze, kdy Vás budu informovat. Adresa  1. fáze  2. fáze   3. fáze  4. fáze. Jsou zde jistá omezení, co  mi smíte a  nesmíte poslat. Žádné  jídlo, časopisy nebo vitamíny nejsou povoleny. Nepoužívejte jakoukoli poštu, kde pro vyzvednutí zásilky je potřeba můj podpis. Taková pošta bude vrácena odesílateli. Prosím, nemějte o mě strach. Armáda se o mě dobře stará a brzy mě pošle zpátky, jako kvalifikovaného Rangera.
RANGERS LEAD THE WAY!
Pak kontrola věcí podle seznamu. U Ranger kurzu je přesně předepsáno, co musíte mít sebou a co nesmíte. To, co máte mít, se stále kontroluje a pokud máte něco navíc, můžete i  vyletět z kurzu. Seznam  věcí viz. Příloha str. 54. Všechno vysypat na zem, třeba do louže, to je jedno, (10m doleva je sucho). Končíme v 21:00. Začíná legrace. Zítra se běží 5 mil v četě. Dnes tedy  2 hodiny poskakování, podřepování, kliky atd. To vše za stálého řvaní  instruktorů. Končíme ve 23:10. Pěkně zpocení.

29.11. 1994
Je zima, nevadí, čekáme do 1:30 s přenášením batohů, dalším poučením co se smí a co ne. Dostal jsem přiděleného buddyho - Rielly. Buddy je Váš  stín. Vždy musíte být spolu. Pokud ne, čekají Vás jedině nepříjemnosti. Budíček bude ve 4:30. Rychle horká sprcha, připravit věci na ráno. Naštěstí nemám hlídku, tak mohu spát celé 2,5 hodiny. Mám trochu hlad, poslední jídlo bylo MRE dopoledne. Budíček 4:30, hygiena, obléknout maskáče, tenisky (ještě mokré), nástup v 5:20, všichni cítí stehna ze včerejšího „posilování“. Stojíme venku od 5 hodin, musí se uklidit barák. Na učebně další poučení o kurzu, nejspíš od velitele, podplukovník. Při východu z budovy koukáme, že leje jako z konve. Nevadí, rozcvička, strečink (i na zemi). Než vyběhneme jsou už všichni promočení. Je ještě úplná tma. Trasu už znám, takže jen držet krok. Po cestě potkáváme odpadlíky. (Z A roty, odpadlo 8 při běhu.) Hned po běhu „vydýchat“ – půl hodiny opět ničení. Poskoky, střihání nohama, kliky. Když nemůžeš, padej k plotu! Nohy nahoru, výdrž na rukou. Konečně konec. 3 min. na přezutí do kanad, čepici a konečně na jídlo. Pořád leje jako z konve. Sníst se musí vše, co je na talíři, žádné zbytky. Kdo má malý žaludek, prosí kamarády, aby mu pomohli. Jsou míchaná vajíčka, slanina, brambory, fr. chléb, jablko, džus. Po snídani dostáváme injekci a poté se konečně převlékáme do suchého. Za 30 minut nástup, zase leje. Než doběhneme asi 2 km do skladu, jsme zase promočení. Fasujeme krámy na celý kurz. Kontrola na dešti, takže vše je mokré. Oblékám si věci, co nosí americký voják, připadám si jak vánoční stromeček. Opasek, kšandy, 2 polní láhve, 2 sumky, kompas, obvaz. Jdeme do baráku, věci hodit do skříně, nástup na odpolední zaměstnání. Od 13:00 do 15:00 opakování základů topografie na učebně. Kosa, usínám. Od 15:00 do 18:00 topografie v terénu. Nebyla zima a podívali jsme se po „cestách“ na zítra. Po návratu převléknout do mokrého a jde se na sebeobranu. Fasuju nějakého  prcka. Je to spíš výcvik ve řvaní. Pořád a všude. Házíme si piliny za triko, fackujeme se, wrestling. Nejdříve pády. Boční z polosedu, čelní z podřepu, ze stoje. Cvičí se na pilinách. Běh dokola, řvaní, probíhání bahnem. Poté údery, přímý z přední ruky a s vytočením pěsti, úder loktem. Zase pobíhání, kdo je moc u středu nebo neřve - plazí se v bahně. Kopy - přímý, boční kolenem. Pauza na pití vody. Znovu nástup. Obrana proti facce, přehoz přes rameno. Hlavně hodně řvát. Instruktor má perfektní ústní projev a povelovou techniku. Končíme kolem 22:00. Převléct se do suchého a nástup s krámama. Šití a provázkování krámů. Všechny věci na opasku musí být k opasku přivázány padákovou šňůrou. Rovněž se našívá jmenovka na batoh a dva fosforeskující obdelníčky (tzv. Ranger eyas) na batoh a čepici zezadu. Dostáváme 4 MRE, nevím na jak dlouho. Připravit věci na ráno. Do postele okolo 1:00.

30.11. 1994
Budíček ve 2:30. Budím se ve 2:45 a vůbec nevím, kde jsem. Házím věci do batohu a běžím na nástup. Ostré přezkoušení z pozemní navigace. Musíme najít 5 bodů ze 6. Celková délka asi 15 km. Jde se individuálně. Start ve 4:20, tma. Po cestách šílené bahno. Trochu trable u 3. bodu, vynechávám ho a jdu dál. U 4. bodu se už nechá číst mapa bez baterky (7:00). Mám promočené boty. Našel jsem všechny body. Po té jdeme na učebnu, s přestávkama tam sedíme od 11. do 17. hod. Bereme velení a bojové rozkazy. Všichni usínají, takže kdo chce postává. Mrzneme, máme promočené boty, sedíme na místě. V 17:00 teplá večeře s nezbytným Ranger - creed a shybama. Fasuju řízek, brambory, mrkev. Rychle jím lžicí. Po večeři zase na učebnu. Učíme se volat o palebnou podporu. V 20:00 nástup pro zbraně. Je kolem 10 stupňů. S různým popocházením a přenášením stojíme na místě do  00:15.

1.12.1994
Kosa. Složit věci, něco sníst (žádné zásoby). Spát asi 0:50. Budí mně v 1:45, mám hlídku do 2:00. Budíček ve 2:30. Honem sbalit věci, oholit, nástup. Část roty odchází na retest (2.šance uspět) z topografie. Zbytek dostává smoke asi 15 min. (kliky, poskoky, břicho). Sbalit věci podle seznamu, vše svázat provázkem. Pakárna. Pak sedíme na zemi a učíme se. Proseděli jsme to asi do 6:30. Pak nástup na snídani, teplá. Berem si LBE, M16 a batoh. Jde  se na výuku. Je úplně jasno, ale kosa. Za dopoledne se učím rozebírat M16, M60, M249. Něco o mině Claymore, jak prohledat raněného, něco o vysílačkách. Jinovatka na věcech před barákem. První zajímavé zaměstnání. V polední přestávce akorát vyměňuji suché maskáče na šňůře za další mokré a cpu se MRE č.4. Odpoledne chvíli na učebně, chvíli v poli, základní taktické úkony. Zastavit a poslouchat, přechody nebezpečných ploch atd. Zase se dělá kosa. Zítra nás čeká Warmpit, všichni se těší. Na barák, balit věci na zítřek. Je tu kněz, jdu se podívat na motlidbu. Trochu vojenské, ale bylo tam teplo. Pak už jen pakuju věci. Spát kolem 2:30.

2.12.1994
Budíček v 4:30. Od 5:00 rozcvička, nejdříve samostatně, pak společně. Vybíháme jako druzí, takže když vybíhá první rota, začínáme se cvičením. Je zima. Konečně vybíháme, docela slušný tempo, jen se držet. Nazpátek se z nás pěkně kouří. Přezout z tenisek do kanad. Několik zahřívacích cviků a hurá na WARMPIT. Nejdřív se plazit přes kameny, 6 shybů a do bahna, válení sudů v bahně, dál asi 30 m ledová břečka. Za chvíli začíná drátěný zátaras, tak do toho. Je to asi 50 m dlouhé, 30 cm hluboké. Nadechnout a protáhnout hlavu pod ostnáčem, znova a znova. Všichni řveme jako dobře motivovaní vojáci. V polovině otočit na záda a na konci zase na břicho. Poté následuje mělké bahýnko, plazíme se na konec, kde čekáme, až se uvolní další překážka, obíháme plácek okolo a poskakujeme na místě. Ručkování nad vodou. Celý tým je OK až na šéfa, spadl asi v polovině. Musí zpátky, nemůže, řveme, nakonec všichni skočí do vody a přenáší ho na druhou stranu. Další překážka, kladinový žebřík, asi 10m vysoký, vylézt nahoru, přelézt kládu a dolů. Menší mají problémy na překážku vůbec dosáhnout. Pomáháme si ve dvojicích. Smeká se to, všude bahno. Další mělké bahýnko na plazení. Po něm další překážka, provazová stěna, z vrcholu sjet po laně. Konec. Všichni jsou promrzlí a špinaví. Bereme si pytle s věcma a běžíme (snažíme se běžet) k hadici s vodou. Ostříkáni z nejhoršího bahna se konečně svlékáme uniformy a můžeme jít do teplé sprchy. Jen 2 lidé měli problémy s podchlazením a srdcem. Nástup na snídani, teplá (nechybí několik shybů před vstupem do jídelny). Po snídani sebrat věci, co jsme namočili ráno plus batoh, zbraň, a 30 minutový přesun intenzivním tempem k vodnímu testu. Vítá nás holohlavý seržant, veterán z Vietnamu. Místo „We will, we will rock you“ zpíváme „We will, we will Rangers“. Projev velitele RTB - plukovník. Říká, že z 330 je nás už jen 220, vypráví o historii Rangers, o kurzu (prý nejtvrdší výcvik v US Army). Následuje ukázka. Trhaviny, slaňování (klasika, australan s puškou, s raněným na zádech). Dále slanění z vrtulníku UH 60 jen po tlustém laně, pak transport 4 lidí navázaných na lano. Ukázka výzbroje družstva. Pak vysazení z vrtulníku do vody 3 – 5 m nad hladinou. Ukázka sebeobrany („cvičí se pro rozvoj kondice, agresivity, sebedůvěry, schopnosti bránit se a možnosti učit další“). Boxerský postoj, 2x obrana proti facce, proti spodnímu háku, 2x proti noži shora, 2x proti přímému bodnutí, 2x proti přímému bodnutí puškou s bodákem, likvidace stráže (podtržení nohou zezadu, přehoz škrtící šňůrou). Během 10 min. si musíme přinést věci a převléci se do mokrých maskáčů. Začíná velké show pro instruktory, test sebedůvěry ve vodě. Stavíme se do řady a klepeme se zimou. První překážka je kladina asi 20 cm široká ve výšce 10m. Uprostřed schůdky, na nich se musí zastavit a zahlásit se. Oblíbené místo na povídání, zesměšňování a diskuse s instruktory.
Největší oblibě se těšili absolventi West Pointu. Museli předříkávat různá hesla a průpovídky. Jiní dělají na kladině kliky, další je musí přecházet atd. Na konci kladiny přelézt na lano a ručkovat k tabulce s nápisem Ranger, tam se pověsit za ruce a požádát instruktora o povolení ke skoku do vody (10 m), po několika shybech nebo diskusi o správné formulaci „žádosti“ skok do vody. Záleží na fantazii, co všechno stihnete zařvat, než se potopíte (Ranger, Rangers lead the way, Airbone...), já si zařval „průzkum“. To vše za neustálého řvaní instruktorů. Na překážce je třeba 10 lidí, všichni mluví najednou, je zima, trochu se to houpe. Prima atmosféra. Vylézt z vody a jdeme mrznout do fronty na sjezd po laně. Sjezd na kladce z výšky asi 20 m. Při sjezdu se musí na první signál přednožit, na druhý se pustit. Poté kotouly a plazení v bahně, zahlásit se předepsanou formulkou a konečně se převléknout. Studenti s výsadkovou kvalifikací odjíždí na výsadkovou přípravu. Od 19:00 sebeobrana. 4 techniky proti noži, řvaní, hodně řvaní. Můj partner to strašně žere. Musel jsem mu „vysvětlit“, že budeme trochu filmovat. Poučili mně před kurzem, že podobní aktivisté vám lehce třeba zlomí žebro. Nejde ani o ten úraz, ale o ztracený čas léčením. Večer balení věcí, nástupy. Sprcha, oblepuji si nohy náplastí, hlídka, spát ve 3:00.

3.12. 1994
Budíček v 5:00, vyklidit barák. Poučení k seskoku a taktický námět cvičení. Balit věci na seskok padákem, batoh, puška. Teorie, poté nácvik u lesa. Předseskoková příprava, odjezd na letiště. Stavíme se do řady a dostáváme padáky. Hodinu ležíme na zemi, pak hodinu čekáme v letadle C 130, seskok z 300 m. Sbalit padák, rychlý přesun ke startu, napít se vody, trocha jídla, a v 19:50 vyrážíme na pochod. Po 1 míli úprava materiálu, po 1 hodině je 5 minut na doplnění vody. Při pochodu na nás instruktor řve, ať si nelezeme do zadku, držet rozestupy 3 - 5 m. Kdo nestačí je vyhozen. Do kopce skoro běžíme, z kopce jdeme pomalu. Po 2 hodinách pochodu se cpu dopředu, abych nemusel stále dobíhat. Po 3. hodině dostávám kulomet. Po 4. hodině kluk s mojí M 16 padá vyčerpáním na zem. Poslední zastávka, krátká, zbývá asi 30 minut pochodu do tábora. Příchod asi 0:15. Z 15 lidí 1. družstva 1. čety nás došlo 5. Kontrola materiálu, přerozdělení lidí a zbraní. Přenášení věcí, vaky dáváme do přístřešku. Bereme spacák a jdeme do stanů. Asi 50 lidí do jednoho stanu, hlídky po 15 minutách, usínám kolem 4:00.

4.12. 1994
Budíček v 7:30, hygiena z polní láhve, oholit, nakrémovat boty, všechno sbalit, odnést spacák do přístřešku. V 8:00 nástup, kontrola materiálu a lidí. Stojíme venku, začíná pršet a je z toho pěknej slejvák, instruktoři se na nás dívají z pod střechy. Dostáváme 2 MRE na den.  Pořád prší, schováváme se pod kabát a snažíme se sníst něco pod kapucí. Vůbec to nepřestává. Přes batoh dáváme pončo. Stojíme venku a instruktoři na nás řvou z pod střechy. Od teď ani krok od buddyho, pušky bez nosného řemene (ale na provázku), postroje LBE (2 láhve, 2 sumky). Teorie pod střechou, pořád leje jako z konve. Po 2 hodinách teorie jdeme ven. Všude bahno, procvičujeme to samé (SH, ORP, Recon) v praxi. SH - security halt, bezpečnostní zastávka. Provádí se asi 200 – 400 m před ORP. Jednotka a velitel se třemi vojáky jde vyhledat ORP. ORP - objective rely point, místo 200 – 400 m od prostoru akce. V tomto bodě se zaujímá kruhová obrana, provádí se odtud průzkum místa akce, odkládá se nepotřebný materiál pro akci, vychází se k místu akce. Recon, reconnaisance - průzkum. Šleháme sebou o zem, sundaváme a nandaváme si batohy. Trvá to asi 2 hodiny a na konci zase prší. Než dojdeme pod střechu, jsme promočení. 20 minut pauza, pak odpolední vyučování. 2 hodiny teorie, ambush, zase leje jako z konve. Ambush - léčka. Podle americké taktiky družstvo (dva týmy po 5 členech, tříčlenná obsluha kulometu, spojař a velitel) smí provádět pouze průzkum a léčku. Léčka se provádí na maximálně 2 - 3 osoby. Skoro zázrakem přestává pršet, když jdeme do terénu. Zkoušíme léčku. Družstvo na 2 - 3 lidi! Pěkně jsem se vyválel a jsem opět mokrej až na kůži. Po návratu píšeme nějaké tabulky pro OPORD (bojový  rozkaz). Docela to jde. Končíme asi ve 20:30. Spát kolem 22:30.

5.12. 1994
Budíček ve 4:15. Sušil jsem ve spacáku nějaké věci, trochu mi trvá, než se vyhrabu. Je tma, rychle se oholit bez zrcátka vodou z polní láhve a utíkám na nástup. Jsem tam v 04:57 - pozdě, v US Army je třeba 10 minut před limitem. Snídaně je teplá, přijelo auto s várnicemi. Vajíčka, jablko, chleba, šunka, džus, káva. Hned po snídani vyhlášení WO (předběžné bojové nařízení). Plánování, fasování a příprava materiálu. SL (velitel družstva) je instruktor, učíme se co a jak dělat. Jdu vyměnit baterii do vysílačky. Po chvíli klikování chápu, že po táboře je přesun pouze „double time“ - poklusem. Celé dopoledne se chystají podklady k vydání OPORD. Vyhlašuje se od 11:30 do 14:30, skoro celé 3 hodiny posloucháme co budeme dělat do nejmenšího detailu. Po skončení rozkazu sbalit a odchod na nácvik klíčových činností. Na kousku lesa se provádějí všechny části činnosti celé mise. To trvá asi 1 hodinu. Poté se maskujem a hurá do akce. Nejdříve navazujeme kontakt s vlastní jednotkou na okraji bojiště. Dostáváme doplňkové informace od velitele těchto jednotek a průvodce minovým polem. Po průchodu postupujeme podle azimutu, compasman a paceman mají práci. Compasman - jedinec odpovědný za udržování správného směru pochodu. Paceman - jedinec odpovědný za  měření ušlé vzdálenosti krokováním. Před vysláním prvních průzkumných hlídek je tma, není vidět na krok. Po průzkumu začíná přesun zpět. Přesně podle azimutu a počtu kroků, roští, neroští k bodu, kde nás čeká průvodce vlastními zátarasy. Trefili jsme se skoro přesně. Všichni toho mají dost. Do tábora se vracíme asi ve 23:00. Kontrola materiálu, přerozdělení lidí, jídlo (kdo ještě má). V 0:15 si leháme do spacáků.

6.12. 1994
V noci hlídka od 3:00 do 3:30. Budíček v 5:15. Zase rychle vyskočit, sbalit spacák, vylézt ze stanu, oholit se a rychle na nástup. Dnes jsem ATL (velitel týmu A). Dostáváme WO a přesunujeme se na učebnu. Rozdělil jsem úkoly a to, co jsem měl dělat já, se dobrovolně nabídl udělat RTO (spojař). Těžká pohoda. Celé dopoledne se chystal OPORD. Pak 3 hodiny vyhlašování, trošku už vím o co běží. Dělám si poznámky, je jasno, ale zima. Kolem 17. hodiny nás vezou autem do počátečního bodu průzkumu. Hned na začátku přepad zezadu. 200 m útěk, pak chvíli zmatek, kde jsme. Před akcí změna, už nejsem velitel A - týmu, ale mám SAW. Squad Automatic Weapon - M 249, lehký kulomet, stejné náboje jako M 16, ale se zásobníkem na 200 nábojů. Pěkná mrcha, furt to někde cinká. Blížíme se k potůčku, párkrát ho přeskakujem, ale nakonec se brodíme po kolena. Pak pokračujeme 2 km lehkou bažinou. Promočené boty, pod blůzou jen triko, zima, mrznou mi nohy. Je tma, dole je mokro, nahoře jsou větve a větvičky, něco jako  liány. Kolem 21. hodiny jsme konečně na suchu a může začít samotný průzkum objektu. Velitel je mírně zmaten, takže po chvíli vyčkávání a popocházení jsme nakonec svoláni instruktorem. Ani jeho snaha napovědět není nic platná, takže ve 22:30, kdy měl být konec, stále ještě bloudíme. Kolem 23:30 to přestává instruktora bavit a ukazuje, co jsme hledali. Velitel to „samozřejmě“ chápe. Vracíme se pro ostatní a pokračujeme po plánované cestě dál. Je to hluboký písek, padla mlha a SAW je těžká. Asi v 1:30 konečně přicházíme k místu setkání s náklaďákem. Vezou nás nazpět, kontrola materiálu atd. Rozchod ve 3:15, rychle do spacáku.

7.12. 1994
Budíček ve 4:30, honem na nástup, v 5:00 přijede teplá snídaně. Cpu se, další jídlo je jen jedno MRE na zbytek dne. Celkem jsem se najedl. Na učebně ostatní píší WO, já deníček. Bude léčka. Během dopoledne jsem se dozvěděl, že jeden z kluků, absolvent West Pointu má ženu u Vojenské Policie v Koreji (taky absoloventka West Pointu) a jede za ní během vánoční pauzy do Koreje, druhý se bude ženit 27.12.(!) mezi první a druhou fází Ranger kurzu. Zima na nohy. Jsem v B - týmu, mám SAW. Když jsem fasoval MRE, vyměnil jsem si boty. Moc jsem toho neudělal, dělal jsem si nějaké poznámky a už byl OPORD. Po něm nácvik léčky. Po nácviku namaskovat a jdem do boje. Je jasno, pěkný podzimní den (na české poměry). Je 15:50, ležím na místě a čekáme na náš objekt. Jde to dobře. Jestli to půjde takhle rychle, vypadá to na delší spánek. Dnes je SL instruktor, nácvik, vysvětlování. Na večeři mám schovaný zbytek MRE č.12, nějaké brambory, maso a Ranger puding. Asi hodinu jsme čekali a usínali při tom. Přepadli jsme 3 lidi, jako kdyby to byla rota. Pak jsme to zabalili, procvičili zpáteční průchod minovým polem a v 20:00 jsme byli v táboře. Čištění zbraní, jídlo, povinná prohlídka nohou - musím si odlepit náplasti a ukázat, že jsem fit. V 21:00 rozchod.

8.12. 1994
Budíček v 5:15. Opět oholit, za tmy, z polní láhve, bez zrcátka. V 6:00 nástup. Přesunujeme se na učebnu a začíná příprava. Dnes je SL jeden z nás, nikdo už neříká, co je třeba udělat. Na tabuli se píše WO a chystá se materiál. Jsem v B - týmu, mám M 16, nesu claymore. Claymore je směrová protipěchotní mina. V 9 hodin je konečně čas na jídlo. Mám MRE č.1 a č.11, cpu se. Moc jsem toho neudělal, srovnal jsem věci a došel pro materiál. Ostatní makaj na OPORD. Já to neumím, tak nepřekážím. Velká diskuse při vyhlašování OPORDu, ale SL je dobrý. Mám návštěvu, nějaký důstojník ze Slovenské republiky. Zakládají kaplanskou službu, tak se přijeli podívat, jak to dělají v Americe. Bývalý příslušník Ranger pluku, major, nyní kaplan je přivezl do Darby kempu. Ukázali a pohostili je MRE, jen jsme se s Petrem koukali, jak se cpou a doporučovali jim kombinace. Za chvíli jsme museli jít pryč. Poté nácvik, včetně nástupu do vrtulníku. Čekáme na mixer (vrtulník). Vejde se tam 16 lidí, ale s  batohama nás tam bylo jen 7. Letíme asi 5 minut, přistání, vyskákat ven a k zemi. Střelba na ploše, utíkáme pryč. Za chvíli další přepad při přecházení cesty. Zdržení, ale pokračujeme dále k objektu. Zase musíme překračovat potok. Voda do půli stehen, ale jen chvilku, boty nejsou úplně promočený. Chodíme po lese, asi se změnil plán, nakonec děláme léčku na hlídku. Cestou zpět jsem SL, moc jsem toho neuvelel. Ztratil jsem zásobník. Po problémech a naštvání instruktora nacházíme průchod minovým polem našich jednotek. Je to sranda v noci v lese něco hledat podle azimutu a vzdálenosti. Vracíme se asi v 01:00. Čistit zbraně, trocha jídla. Čeká se na ostatní jednotky. V 2:00 nás pouští do stanů. Jedno družstvo čeká na muže, co se ztratil.
 
9.12. 1994
Hlídka 3:45 - 4:00. Budíček v 5:15. Honem na nástup. Kontrola, dostáváme 1 MRE a pokyny. Hygiena, jídlo. Příprava na Darby Quin (překážková  dráha). MRE bodlo, snědl jsem ho celý, kromě paštiky. Strečink, dostávám buddyho a čekáme na start. Je to dlouhá, překážková dráha lesem. Překážky nejsou těžké, spíš dovednost, psychika. Horší je to mezi nima. Před každou překážkou je fronta, takže se cvičí, plazí, zpívá, předříkává Ranger - creed. Za nesplnění překážky je velké mínus, za nesplnění 3 překážek - NO GO. Před jednou překážkou si musíme lehnout na zem, zvednout ruce a nohy, třepat s nimi a zpívat „I am a fucking cocroach“. Volně přeloženo „já jsem zkurvenej šváb“. Furt řev, plazení s hlavou v hlíně (low crawl). Překážky: bariera, skok na kládu a po laně dolů, prolézání žebříkem hlavou dolů, šplhání, sjíždění, plazení, prolézání. Jako poslední je výběh do svahu, musí vyhrát jeden z týmu, jinak se běží znovu. Dvakrát jsem první, ale nevím, co mám dělat nahoře (měl jsem sebrat plastovou láhev). Při čtvrtém startu můj buddy ostatním podtrhává nohy a já vybíhám nahoru. Konečně vítězíme. Jsme špinaví jako čuňata. Čas odhaduju na hodinu až hodinu a půl. Dojídám MRE, kuřecí paštika. Beru si čisté maskáče a trochu se meju. Čištění zbraní, a v 12:45 přiváží hot chow (slengový výraz pro teplé jídlo), živé králíky a kuřata, odpoledne je přežití. Jdu na bohoslužbu, nechce se mi být venku, ještě bych chytil nějakou práci. Kaplan je starší pán, voják. („To je Ranger Amen? Znovu! Tak, to je lepší.“) Povídá se o smrti, moc neposlouchám. Po té přežití. Je hnusné, mlhavé odpoledne. Mám ještě mokré boty, je mi zima. Začínají krátké vstupy na seznámení s problematikou. Co je přežití, jak najít vodu, jak rozdělat oheň, co se nechá jíst, jak poznat jedovatou rostlinu, výroba improvizovaných zbraní a nástrojů, přístřešky, pasti. Ukázka zabití králíka a kuřete, jak je stáhnout a všímat si, jestli je zdravé. Potom každé družstvo fasuje potraviny, 3 kuřata, brambory, rýži, zeleninu, mrkev cibuli a chřest. Mám hlad a tak jím syrovou bramboru a kus chřestu. Jdeme připravit jídlo, musí se rozdělat oheň předepsaným způsobem, postavit přístřešek, nalíčit past. Jeden z družstva odchází zabít další kuře, stáhnout a vyvrhnout. Vaří se ve starých bednách na náboje do kulometu. Musel jsem rozdělat oheň pro spálení zbytků ze zabitých zvířat. Při té příležitosti mě instruktoři dávají ochutnat své jídlo. Rýže a zeleninová poleva. Kecáme asi půl hodiny. Pak přicházím ke svému družstvu, dostávám trochu rýže se zeleninou, pečou kuřata. Cpu se co to jde, mám stále hlad. Končíme asi ve 22:30, do spacáku kolem 23:30.

10.12. 1994
Hlídka 3:30 - 3:45. Budíček v 4:45. V 5:15 nástup, teplá snídaně. Vajíčka, šunka, chleba, džus, kafe, beru si spoustu cukru. Cestou na nástup ještě jablko. Jsem ATL, píšu jeden článek OPORD (počasí, protivník, sousedé). Obsah bojového rozkazu je v příloze na str. 69. Opisuju dvě stránky A4, hrůza. Holím se, páčím nějaké detaily z kluků a už je tu OPORD. SL je Battman. Dobrý vystoupení, ale moc se nelíbí sgt. Gazdovi, zas je nasranej. Nácvik, já jako velitel týmu nic moc. Když vyrážíme, začíná pršet. Máme na sobě jen triko a maskáče. Před vstupem do minového pole 15 minut čekáme. Ležíme na zemi a už jsme mokrý. Pořád drobně prší. Kousek za minovým polem začínají problémy, napadení zezadu. Utíkáme, postupujeme dál, překračujeme potůček, jako obvykle rozvodněný, spousta bahna, spousta stružek. Na druhé straně čeká protivník. Ústup a obcházíme je zleva. Náhodně nacházíme nějaký nepřátelský minomet, ale není to náš objekt, tak jen úvodní procedura. Po ní to instruktor přerušuje, začíná být zvědavý, kde jsme. Moc jistí si nejsme, po tom utíkání a kličkování. Velitel musí kdykoli znát svou polohu s přesností do 200 m. Pokud ne, je okamžitě NO GO. Přecházíme větší silnici a začíná pořádný slejvák. Za 2 minuty jsme promočení až na kost. Provazy vody a my stále držíme kurz. V batohu máme nepromokavý goretex a gumovou blůzu s kalhotama, nesmí se ale používat. Po čekání v leže na zemi, přesun a zase na zem, konečně zaujmout vyčkávací prostor. Děláme léčku na nepřátelskou hlídku. Přestalo pršet, vyjasňuje se, začíná foukat studený vítr. Je asi 20:00. Děláme léčku, následuje kontrola materiálu. Hrozná zima, jsem promočenej. Žádné převlékání. Přesun zpět po jiné trase. Jde se samozřejmě podle azimutu, lesem, pralesem, potoky, strmými úpatími. Vyrážíme asi v 21:30. Průchod minovým polem nacházíme asi ve 24:00. Přesun do tábora a konečně vyměnit alespoň blůzu. Vyhodnocení, měníme boty a kalhoty. Čištění zbraní, rozdělení funkcí na zítřek, uděleníplusů a mínusů (dostal jsem velké mínus). Je zima, jasno, fouká ostrý vítr i do stanu, je pěkně děravej. Do spacáku lezu v maskáčích, s pláštěm i rukavicema asi ve 2:30.

11.12. 1994
Budíček v 5:30, hrozná zima, snad dokonce mrzne. Je úplně jasno a fouká ostrý vítr. Nástup, strčit spacák do skladu a odchod pod přístřešek. Chystáme WO, materiál. Rozdělali jsme oheň vedle učebny v sudu. Po vyhlášení WO se tam všichni mačkají, dnes je průzkum. Na mapě to vypadá jako procházka asi 3 km od místa zasazení, ale potůček, kopečky a nejspíš trable. Jsem v surveillance team, pěkně si poležím na zemi. Surveillance team - 2 vojáci, kteří jdou společně s velitelem a dalším vojákem z SH do ORP. V ORP zůstanou, zatímco velitel + 1 se vrací pro jednotku. Připravuju věci, trochu jsem se najedl. Ještě mám šunku. Už jsem znovu OK, ale včera, asi 4 hodiny jsem myslel na to, že pojedu domů. Je úplně jasno, ale zima. Po OPORDu nácvik a čekáme na auto. Vysadili nás těsně před setměním. Po 500 m jsme na prvním kopci přepadeni. Instruktoři pozorují, co se děje. Jdem pryč, za chvíli jsme u potoka, tentokrát jdem přez suchou nohou. Je zima, ale dá se to vydržet. Před objektem jsme za chvíli, ale musíme se vrátit, zakládáme ORP. Jdu jako surveillance, beru si goretex, bude kosa. Goretex je výraz pro nepromokavý a velmi teplý plášť z goretexu. Ideální pro postávání a polehávání na zemi. Usínám, naštěstí to netrvá moc dlouho. Jdeme nazpátek do ORP. Tam se pod dekou kreslí plánek. Při akci se nesmí používat baterky s bílým světlem, jedině červené a pod přikrývkou. Musím sundat goretex a jdeme k objektu. Tam postáváme okolo ohně, instruktoři kecají a my posloucháme. Asi ve 23:00 se jde nazpátek do tábora. Chvíli čekáme na auto, nejspíš mrzne. Přijíždíme zpět, údržba, zdržování. Teplé jídlo! (Ohřál jsem si špagety na břiše pod trikem.) Je zima, spát se jde po 2. hodině ráno. Zůstal mi sýr a puding.

12.12. 1994
Hlídka 3:30 - 3:45, budíček v 5:30. Šílená kosa, nástup, zdržování. Přesun na učebnu, jsem BTL. Rozděluju práci, dělám co můžu. KOSA! Vyhlášení WO, fasování, trochu jsem se najedl. Dnes průzkum, pokud se mi povede nic neztratit, nebo se zadaří při napadení a nikdo neusne, plus by bodlo. Serža je pěkně ostrej. Dal Benovi velké mínus za psaní dopisu při přípravě OPORDu. Je jasno, zima. Po OPORDu, při nácviku se zatahuje, už je docela teplo. Vyrážíme, na sobě mám 2 hnědá trika s krátkými a jedno zelené s dlouhými rukávy, spodky. Když lezeme do kopce, je mi teplo. Při útěku je před napadením pořádný horko.  Mám problémy s komunikací, samý fuck od SL Barryho. Spousta chyb na ORP. Blbé rozmístění, dva usnuli, další se šel sám vyčůrat. Vyhodnocení - všechno špatně. Před cestou zpátky sundaváme goretex, jde to rychle. Zpátky jsme asi v 1 hodinu. Kontrola nohou, materiálu, vyhodnocení, jsem NO GO. Zdržování, kosa. Spát asi v 2:15.

13.12. 1994
Budíček 5:45, nástup v 6:00. Kosa, postávání, asi v 7: 00 jdeme na učebnu. Dnes léčka, jsem střelec z kulometu M 60. Dělám si kafe, konečně něco teplého do břicha. Po WO začínám čistit s Markem kulomet. Při zkoušce zbraně se rozbil, oprava, znovu střelby. Přítomný opravář se jmenuje CERNOCK, má prarodiče z Čech. K snídani mám kakao, čokoládu a bonbony. Dnes po akci mají být hamburgery, tak sním asi vše před akcí. Je kolem poledne, dal jsem si jedno hlavní jídlo a mám rozdělané kakao. Zbývá jablečný kompot, vepřové s rýží, sušenky, karamely, žvýkačky. Sušenky a kompot schovávám. SL je Fox, je dobrej, precizní, čistě mluví. JE POSLEDNÍ DEN! Jdeme do stejného prostoru jako včera. Máme seržu od SF, potápěč, trochu jsme kecali. Nástup na přezkoušení 14:00, Jdeme pozdě, smoke. Běháme s batohem na zádech a mlátíme sebou o zem. Vylomil se mi kus zubu. Nebolí to, ale zub asi dosloužil. Do prostoru se přesunujeme ještě za světla, dnes je SL dobrodruh, tak si hrajem na vojáky. Mám kulomet, spoďáry a svítí sluníčko. Do kopečka jsem se pěkně zahřál. Šli jsme po druhé straně úbočí. Narazili jsme na protivníka, tak to obcházíme. SH na druhé straně silnice, při čekání už je kosa. Kecám s Battym, jede na vánoce do Koreje za ženou, podívat se na místo, kam má po kurzu nastoupit. Přesun do ORP, beru si další triko. Jasná noc, světlo jako ve dne. Jdeme na místo, čekáme, kosa, konečně jsou tam, chvíli to nestřílí, pak to kosím, asi 300 ran. Nazpátek skoro běžíme. V táboře jsme kolem 23:00. Odevzdat materiál, uklízení, čekání. Asi v 1:30 jdeme psát peer evaluation. To trvá asi do 3 hodin. Pak postáváme, popocházíme, trochu smoke, musíme sundat goretex, protože i přes zákaz nějakej dobrák byl pod pončem. V 5:00 je Hot dog sale. Instruktoři potřebují peníze na vánoce, tak prodávají Hot dogy. Je připravena velká zásoba s předstihem, takže je to spíš cold dog. Beru si 5 Hot dogů s hořčicí a kečupem, 2 balíčky sladkostí a colu. Po té je mi hrozná zima zvenku i zevnitř. Uklízíme prostor, pokecal jsem s Petrem a Garrym. Kupuju další 2 Hot dogy a 2 coly. V 7:00 konečně odjíždíme do Ranger kempu.


 

14.12. 1994
Hned po příjezdu čistíme zbraně, M 60, SAW, M 203. Různě to nosíme pod horkou vodu apod. Každej se těší na chvíli volna. Asi ve 12:30 jdu na míting k veliteli RTB. 5 lidí z roty, jsem tam vyslán jen proto, že jsem exot z Evropy. Zabitej čas, povídání o první fázi, jen poslouchám. Po návratu k rotě je pryč moje pončo a čištění. Začínají se odevzdávat zbraně. Dostáváme chvíli na vykoupání. Ta pohoda, horká voda. Beru si civil, mám jen triko, džíny a špinavý tenisky. Kalhoty na mě vyloženě visí (trošku jsem zhubnul). Beru si ještě hnědý triko a klepu kosu. Odevzdávání zbraní se poněkud protahuje, měli nás pustit v 16:00. Domlouvám se s Garrym a Petrem co budeme dělat. V 17:00 konečně nástup. BuBuBu co se nesmí (pít, řídit auto, vzdalovat se víc než 25 mil, vrátit se pozdě). Při neuposlechnutí zpět do nultého týdne. Po nástupu věci do skříně a běžíme na taxi. Bere nás osm! V Olson Hall vystupujeme. Herman nikde, a já zapoměl kombinaci u své poštoví schránky. Jedeme ke Gerryho autu. Bereme jeho kámoše, který čeká na Ranger kurz a ten řídí své auto. Jedeme se cpát. Platíme předem asi 8$, pak kdo co sní. Dělám pouze dvě kolečka, různé druhy masa, rýže, bramborová kaše, ananas. Piju colu a kafe se spoustou cukru. Nemůžu se ani hnout. Odvalil jsem se do auta a jeli jsme na ubytovnu ke Gerryho kámošovi. Tam jsme se hodinu v teple vyspali. Dost to pomohlo. Žaludek splasknul, cítím se OK. Ve 23:00 nástup. Pár lidí nemá svoje věci, trochu řevu, ale rozchod je brzo. Protože nejsou zbraně na baráku, ruší se hlídky. Zhasíná se v 0:15, holím se, jdu spát.

15.12. 1994
Budíček v 5:15. Jdu na ošetřovnu pro něco na kašel a rýmu. Těch papírů! Nějakej desátník se mi dívá do krku, ucha, měří tlak. Pak listuje v tlustý knize a hledá, co mi je. Doktor to zkontroloval a dostávám dvoje prášky. Jdu na snídani, akorát stíhám svojí jednotku. Dostávám míchaná vajíčka, 2 malé hamburgery, trocha brambor. Beru si grids, chleba, hořčici, 2x colu, mléko, džus, věneček. Ten dávám Petrovi, jejich rota to má zakázaný. Dopoledne nástupy, kontrola a uložení věcí, balení a uklízení. Cpu se MRE, mám stále hlad. Objednal jsem odvoz na zítra, vyčistil boty. Povolili nám navštívit armu, tak jsem koupil něco sladkého a džus. Trochu jsem ochutnal a šetřil se na večeři. Někdo byl viděn, jak se cpe uvnitř baráku, takže smoke včetně Ranger kliků. Ranger kliky je skupinové cvičení,kdy první dává nohy na vyvýšené místo, další mu dá nohy na ramena, další tomu druhému a tak třeba celá četa, pak společně klikují. Večeře. Nesmíme do baráku, tak kecám s Michelem o Ranger pluku. V 19:30 nás pouští na barák. Mám hned nad postelí horký vzduch, tak si ho užívám. Jdu spát.

16.12. 1994
Budíček 6:00. Nástup, opět BuBuBu co se nesmí a odjezd na vánoce.

Vánoční pauzu jsme s Petrem strávili snad jako jediní ve Fort Benningu. Udělali jsme si krátký výlet do Orlanda na Floridu a celou dobu jsme se cíleně přežírali.

 
2.5.  Druhá fáze – poušť

2.1. 1995
K RTB jsme přijeli ve 22:50. Převlíknout do uniformy a zahlásit příchod. Ve 23:45 nástup. Kontrola přítomnosti v rotě. Odebrat vaky ze skladu a spát  asi v 1: 00. Jsem  ve skupině 5 lidí, která jde čistit velitelství. Luxuju kanceláře štábu. Jdeme spát asi v 1:45 a nás 5 nemá hlídku. Dozvídám se, že do pouště letíme civilní linkou, ale nevím kdy.

3.1. 1995
Budíček 5:30. Oholit, obléknout. Teď nám řekli, že nástup je v 7:00, takže si leháme a spíme. V 7:00 nástup a zase na 5 minut do baráku. Potom jdeme na snídani. Klasika, nejdřív shyby a čekáme. Vajíčka, brambory, slanina, džus, grids, kukuřičné lupínky s mlékem a cukrem. Nástup se vším a balíme věci podle seznamu. Nejdřív ruksak, pěkně napakovanej, potom 1 vak a zbytek, co je nepovolenej, do dalšího vaku. Ten odevzdáváme do skladiště, zbytek věcí do baráku a válíme se. Pospáváme asi do 13:00. Dostáváme 3 MRE na dnešek a na zítřek. Pak nástup s věcma a trochu smoke. Poté fasujeme zbraně, postávání, trocha jídla a čištíme zbraně. Je 15:30, svítí sluníčko, docela teplo, hezký den. Nástup asi v 15:45, naložení vaků do civilního kamionu, co je veze do Fort Bliss, Texas, pak znovu čištění zbraní. V 17:00 příjemné překvapení, večeře a teplá. Beru si hamburger a fazolovou kaši. Dělám si dva s hořčicí, kečupem, okurkama a piju něco jako colu, vše ve spěchu. Jo, před jídelnou shyby. Messy dělal vtípky, takže dělám pár sérií navíc. Uklízení na baráku, v 18:30 odevzdání zbraní. Čekáme na letadlo, nikdo neví, kdy přiletí. Nástup asi v 19:00. Přijeli instruktoři z Texasu. Přerozdělení rot. Zůstávám v A - I, 1.četa, 1.družstvo, je tam i Peťa Miler. Znovu kontrola lidí, fasovat zbraně, všechno z baráku a materiál znovu uklidit, zbraně uložit. Pak nástup. Projev seržantů o kurzu, pak něco říká velitel pouště, major. Celkem sympaťák, končíme asi ve 22:30. Dozvěděli jsme se rozvrh a že letíme až zítra v půlnoci a přes den budou teoretické hodiny. Ještě značíme batohy barevnou páskou a jde se spát od 24:00 do 6:00, krása. Mám hlídku od 1:20 - 1:40.

4.1. 1995
Vstávám v 5:00, pohodička, pěkně jsem se vyspal a v klidu oholil. Uklízíme na baráku a v 6:45 nástup. Pěkná kosa, snídaně v 7:00, brambory, vajíčka, nějaká kaše, fr. chleba, grids, kukuřičné vločky, 2x džus. Poté hodiny teorie. V poušti se cvičí na úrovni čety. Ta se skládá ze 4 družstev a velitelství.Dvě družstva jsou tzv. assault, při akci provádí útok, jedno družstvo tzv. security, to zajišťuje příchozí cesty k objektu, poslední družstvo je weapon squad – družstvo zbraní (3 kulomety) - při akci označované support, provádí palebnou podporu. Velitelství  tvoří velitel čety (PL - platoon leader), jeho spojař (PL RTO - PL  Radio Telephone Operator), přední pozorovatel (FO - Forward Observer) má na starosti palebnou podporu, seržant čety (PSG - platoon sergeant), jeho spojař (PSG RTO) a medik. Pořád usínám, instruktoři se střídají po lekcích. Ve 12:00 teplý oděd. Je jasno, na slunci teplo (když nefouká). Nemohli sehnat letadlo, tak to takhle pytlíkujou. K obědu opět 2x hamburger a fazolová kaše, ještě beru koláč. Od 13:00 zase lekce, píšu deník, nechytám důležité detaily. Venku trochu fouká, chladno. Dopoledne jsem si sundal oteplovací vložku, mám jen polypro vršek a triko. Lekce až do 17:00. Usínal jsem, jeden instruktor si mě nejspíš všimnul. Pak jsme vyndali batohy a šli na večeři. 6 shybů, maso, bramborová kaše, rýže, koláč se zmrzlinou a kornout zmrzliny. Po večeři nakládáme batohy do přívěsu, pak čekáme asi do 20:00. Nástup do autobusů, odjezd na letiště. Čekáme asi od 20:30 v hale, moc horko není. Ve 22:00 přílet letadla, překládání batohů z kamionu, naše rota nakládá 240 padáků, ve 24:00 odlet.

5.1. 1995
Po 35 minutách dostáváme svačinu, přílet v 3:00 místního času. Mám hlídku u zbraní. Překládání batohů a padáků. 40 minut jízdy autobusem na základnu, vykládání batohů a padáků, uložení batohů, fasování munice, rozdělení speciálního materiálu pro zítřek, vázání padákových šňůr na všechno. Mám velkou maskovací síť a claymore. Do postele v 05:00, spím v botech, maskáčích, triku. Budíček v 7:00, hygiena, fasujeme 2 MRE. V 8:00 nástup, výuka - přepad bunkru (knock out bunker). Pak snídaně MRE: špagety, sýr, suchary, ranger puding. Celý den probíráme Raid (přepad). Kam umístit support, atd. Jsem v assault, POW. Z družstev assault se určují další pracovní týmy. POW tým (Prisoner of War) po přepadu prohledává mrtvé a raněné nepřátelské vojáky, Aid  tým zajišťuje ošetření a transport vlastních zraněných, Demolition tým má na starosti shromáždění nepřátelských zbraní a jejich zničení. V 11:30 oběd, beef stew, sýr, suchary, vitacit, cigareta. Až do pouštní fáze Ranger kurzu jsem byl zapřísáhlý nekuřák, pokud nepočítám několik „společenských“ doutníků při výcviku instruktorů MUSADO MCS (zavedený systém sebeobrany v AČR). Když má člověk stále hlad a je chronicky nevyspalý, cigareta je takovou špatnou psychickou berličkou. Více se ovšem v US Army používá žvýkací tabák (na něj došlo později) a nejčastější je tzv. deep. Je to drobně řezaný tabák s různou příchutí, který se jen „cucá“. Výhodou deepu a žvýkacího tabáku je to, že ho můžete používat takřka stále. Na učebnu si přinesete kelímek - plivátko a jde to, venku je to bez problémů. Často si takhle poplivuje i instruktor. Cigarety se smí kouřit jen venku, o přestávce, se svolením instruktora. Pofukuje vítr, jinak je hezky. Probíráme překonávání drátěného zátarasu. Jsem support, jen se díváme, začíná pršet. Po 20 minutách mám promočený Goretex. Pokračujeme dál, jak dělat přepad s překročením zátarasu, zkoušíme, jak stříhat drát. Pak obsazení ORP, jsem compasman (Petr je PL), zkoušíme to 4x. Stále prší, fouká vítr, jsme promočený na kost. V 16:20 nástup u batohů. Instruktor, černoch, říká že má rád takovéhle počasí (this sucks), asi není normální. Přesun zpět, necítím nohy. Uložit batohy, poučení na učebně, shromáždění speciálního materiálu, odevzdání munice, čištění zbraní (v horké vodě). Přerozdělení materiálu, jsem PL RTO, vázání provázků. Hotovo? Můžeš se konečně převléknout. Začínám sušit věci v sušičce, V barácích v pouštní fázi byla k dispozici 1 pračka a 1 sušička, vždy pro dvě čety (asi 100 lidí). V 19:30 nástup pro MRE (stew, sýr) jíst se musí venku, dělám si horké kakao z vodovodu. Lekce od Messyho. Od 20:30 do 22:45 jsme na baráku, ale nesmíme být v posteli. Zhasínáme ve 23:00, nemám hlídku.

6.1. 1995
Vstávám ve 4:35, oholit, sprcha, v 5:00 budíček. Mám usušené věci, v 5:45 nástup venku. Fouká studený vítr, fasování munice, přenášení batohů na barák. Od 6:15 lekce na učebně, Ambush. Dopisuju deník od příletu letadla, je 7:00. V 7:20 hot chow! Předříkávání Ranger - creed. V jídelně je všechno nádobí na jedno použití (je to prý levnější než voda potřebná na mytí). Vajíčka, brambory, hamburger (spíš karbanátek), grids, fr. chleba, šťáva, 2x chleba - veka, nějaký džus. Je 7:55 jsme chvíli na baráku, beru si liner. V 8:30 nástup, dopoledne procvičujeme Ambush. Jako PL RTO jsem se hezky naběhal, dvakrát se střílelo. Měl jsem spodní polypro a liner. Když jsem běhal - zpocenej, když jsem stál - mrznul. Je pod mrakem, ostrý vítr, pěkný rozhled. Asi ve 12:00 jdeme na oběd. Uklízení baráku, jíme MRE. V 13:30 nástup na učebně, probíráme Area Recon, Zone Recon a Link-up. Area Recon – průzkum objektu, Zone Recon - průzkum prostoru, Link-up - setkání vlastních jednotek na nepřátelském území. V 16:00 jdeme do terénu. Sundal jsem si liner. Je jasno, perfektní rozhled, fouká vítr. Jsem opět PL RTO, začínáme Zone Recon, trochu zmatek, pak průzkum. Je zima, pokecal jsem s instruktorem a nakonec oblík liner. Je to ve spěchu, vracíme se za tmy. (Pěkný západ slunce, zlatá, žlutá, červeno - fialová, modrá, šedá barva). Nazpátek jsme se proběhli. Nástup a kontrola materiálu, v báglech nesmí být nic zakázaného (třeba MRE navíc). To, co nafasujem, musíme hned sníst. Své našetřené MRE jsem včas snědl. Opět jsem pokecal s instruktory. Něco chybělo, trochu zmatky, počítání munice, odevzdávání materiálu. Ve 20:00 chow, cpu se jak o život. Ve 20:30 nástup na učebně, děláme SOP, ale spíš se kecá okolo. SOP - Standing Operating Procedure, standartní operační postup. Pro nás SOP znamenalo ujednotit techniku různých taktických prvků. SOP se nenařizuje, je to věc jednotky. Všichni musí znát, co a jak dělat na jakékoliv funkci v jednotce v danné situaci. Většinou to není jednoduché, neboť v četě se sejdou lidé z různých čet po přerozdělení, recycles (ti, co opakují fázi) kteří už mají zkušenosti z dotyčné fáze a občas i instruktor něco doporučí (a je hloupé to pak dělat jinak). Končíme kolem 22:00, čištění zbraní, 23:00 večerka, mám první hlídku 23:00 - 23: 20.
 
7.1. 1995
Vstávám ve 4:50, dělám si kakao z horké vody z vodovodu, holím se. Úklid, fasování munice. V 6:00 první hodina, Battle drill. Na rozdíl od SOP, battle drill (bojový dril) je  stanoven předpisem pro určité taktické situace. Dobře vysvětleno překonávání otevřených ploch. V noci mrzlo, jsou zamrzlé kaluže. Ranger - creed, snídaně v 7:00 je stejná jako včera, plus  jablko. Venku je úplně jasno, bezvětří. Sundavám spodek polypro, prý budeme běhat. Snad se oteplí. V 8:00 nástup, dnes jsem medik. Odchod do prostoru pro nácvik Battle drill, asi 20 minut ostré chůze. Úplně jasno, moc nefouká, rozhled tak 100 km, možná víc. Vzhledem k suchému vzduchu je vidět opravdu daleko. Jednou jsem se ptal instruktora a nejvzdálenější vrcholky byly prý asi 300 km vzdálené. Chvíli sedíme, probíráme reakci na kontakt s nepřítelem. Nejdřív jako družstvo, potom praktický nácvik se střelbou, pak reakce na kontakt v četě. Jsem velitel družstva. Hlavně hodně řvát. RTO (Batman) mi pomohl. Je to se střelbou, používáme granáty. Pak reakce s odpoutáním od protivníka, reakce na nepřímou palbu (minomet), překročení nebezpečné plochy do šířky 35 m. Ve 12:30 je 20 minut na jídlo. Odpoledne přežití v poušti, zajímavé. Co je to poušť, pak procházka po okolí s ukázkou, co se dá jíst a co ne, jak hledat vodu, nebezpečná zvířata či zvláštnosti orientace v poušti. Počítáme si kroky na 100 m (pacecount), vracíme se za tmy asi v 18:00. Odevzdat materiál, kontrola, přerozdělení materiálu, čištění zbraní, materiál OK, takže chow, pak čištění zbraní. V zrcadle zjišťujeme, jak jsme opálení, takhle jsem ještě nebyl. Tam, kde byla čepice, je bílé  kolečko (jsme  dohola), jinak jsem rudej. Ve 20:00 nástup na učebnu, SOP. Střídají se recycles, bereme to od začátku. Trošku bouřlivější diskuse okolo překonávání nebezpečných ploch, pak to cvičíme venku. Končíme asi ve 22:30. Čištění zbraní, rozdělení funkcí na zítřek, přidělení materiálu. Sprcha, jdu spát ve 23:00. Večerka ve 23:30. Mám hlídku 1:40 - 2:00.

8.1. 1995
Vstávám ve 4:50, v klídku se holím, teplé kakao (je zákaz jídla na baráku). Budíček v 5:00. Hygiena, dobalení, úklid. V 5:45 nástup, fasování munice a MRE, 6:00  - 6:50 výuka na učebně, příprava akce, vydávání rozkazů.  V 7:00 Ranger - creed, snídaně (místo karbanátků slanina). Od 8:00 další hodiny. Máme znát zámysl o 2 stupně výš, něco o motivaci. V noci mrzlo, všude je námraza. Probíráme WO, OPORD, jak ho dělat, co říkat, kdo a komu. Instruktor je dobrej, nechá se s ním povídat. Ostatní instruktoři hrají kulečník a dívají se na TV ve vedlejší místnosti, což je slyšet. Venku jasno, bílé mráčky, nefouká vítr, teplo. Instruktoři občas informují o výsledcích amerického fotbalu. Když jste v kurzu vůbec nevíte, co se děje, žádné noviny, televize, telefon. Jediné spojení se světem je pošta a poznámky instruktorů. Každou hodinu je 10 minut přestávka. Oběd 12:30 - 13:00. Je po obědě, usínám, vysvětlujeme si, co je v Ranger handbook. V 16:00 vyhlášení OPORD u plastického stolu, asi hodinu. Pak chvíli na učebně, nějaké detaily o hodnocení atd. 30 minut na jídlo. Do 18 hodin zase na učebně. Máme za úkol rychle zpracovat určité články OPORD, píšu dopis a deník. Vyhlášení rozkazu je hned „roztrháno“ na kusy, vše špatně, je 20:20. Říkají mi, že jeden kapitán z druhé čety, prý od SF, je LOM, (nedostatek motivace) kluci mi vysvětlují, že je to velké mínus v kariéře. Pak „trháme“ další. Končíme asi v 22:00. Materiál zůstal stejný, nestřílelo se, takže bylo míň práce. Do postele lezu ve 23:15.

9.1. 1995
Mám hlídku 3:40 - 4:00, pak ještě na chvíli do postele. Vstávám ve 4:55. Jdu se v klidu oholit a dělám si z horké vody kakao, něco teplého do žaludku. Ráno zima, ale kaluže nezamrzly, jen námraza na kovu. Budíček v 5:00. Balení věcí, fasování MRE, munice, úklid. V 6:00 lekce o zaujetí patrol base. Patrol Base - základna, četa ji zaujímá na noc. Je to rovnostranný trojúhelník, délka strany asi 100 m. Kulomety umístěny v rozích, odkud postřelují prostor před „svým“ družstvem. V 7:00 hot chow. Rychle to do sebe naházet a „hurá“ na učebnu. V Ranger kurzu neustále ukazujete svou motivaci, takže na učebnu se vbíhá s organizovaným řevem. V 7:30 začátek další lekce. Asi v 9:00 vyrážíme do pole. Prohlídka okopů, zaujímání Patrol Base a činnost na ní. Vyhlášení WO, security, plánování, zakopávání, intenzivní práce. Všichni něco dělají, kromě mě, jsem PSG RTO. Dokonce jsem psal dopis. Je bezvětří, svítí sluníčko. Horko, když se něco dělá, příjemné teplo, jinak ne. Nějak není čas na jídlo, tak se jen pije voda. V 17:00 vyhlášení OPORD. Začíná se stmívat a hned je zima. Končíme asi v 18:30, přesun na učebnu a  pokračuje se ve vyhlašování. Asi ve 20:30 konečně „chow“. Máme 2 MRE, protože nebyl oběd, takže se cpeme. Dělám si kakao před jídlem a kafe po jídle. Pak čištění zbraní, údržba materiálu, přerozdělení atd. Fasujeme 2 MRE na zítřek, večerka ve 23:30. Nemám hlídku.

10.1. 1995
Vstávám 5 minut před pátou. Oholit, sprcha, dělám si kakao. Úklid, fasování munice. Od 5:45 do 6:30 postáváme venku. Je zima, jinovatka, ale kaluže nezamrzly. V 6:45 Ranger – creed a poslední teplá snídaně. Do všeho sypu cukr. Začíná týden patrol. Dnes pod vedením instruktora. Od zítřka 7 dní a 6 nocí venku, plnění misí jako v reálné situaci, s doplňováním munice, stravy a vody. Od 8:00 chaplain servis. Venku nejprve společně katolíci a protestanti pod vedením nějakého kapitána, pak katolíci zvlášť s nějakým důstojníkem asijského původu, nevím hodnost, má přes maskáče roucho. Na konci si beru armádní růženec z umělé hmoty. Vyrážíme asi v 9:00. Jsem velitel A - týmu, ale hned se to mění a jsem jen Joe. Joe je slangové označení „šťastlivce“, co nemá žádnou velitelskou funkci, jen jde a poslouchá. Obsazujeme základnu, běžná činnost podle plánu, security, průzkumné hlídky, WO a začínáme se zakopávat. Já přesně v místě, kde už to někdo dělal přede mnou. Je to pohoda. Zakopal jsem se a pak jsem byl security a kopali ostatní. Napsal jsem dopis. V 13:00 OPORD, z cvičných důvodů se zúčastnili všichni. Nic moc. Před 15:00 jdeme rehearsal na ostrý objekt. Rehersal je praktický nácvik nejdůležitějších prvků akce před začátkem plnění úkolu. Jsem v A - týmu, Assault 1. Po proběhnutí a výměně funkcí, jsem velitel družstva Assault 1. Trošku se mění plán. Už se stmívá, na objektu jsou „bad guys“. Střílí první, opětujeme palbu a začínáme přepad. Řvem, co se dá, řídím 2 týmy. Přepadám 1 bunkr a ničím radar. Na LOA zjišťujeme, že máme raněného. Činnost na objektu, odnášíme raněného. Na PB sebrat batohy, kontrola počtů a pryč. Pohoda, prima den. Přišli jsme asi v 19:30. Rozchod a chow. Mám 3 MRE, jím 2 a schovávám 2 hlavní jídla. Docela jsem se nacpal. Pak odevzdání materiálu, počítání munice. Připravujeme se na zítřek. Ještě je nástup pro poštu, příprava materiálu, někdo pospává, píšu dopis a deník. Večerka 22:30, hlídka 23:40 - 24:00.

11.1. 1995
Vstávám 4:40, holení, kafíčko, sprcha. Budíček v 5:00, úklid, materiál před barák, čekáme na snídani. Změna, ještě dnes je teplá, rychle hodně másla na chleba a cukr do všeho. V 8:00 WO, pak začíná plánování, balení, celkem zmatek. Cvičná střelba (kontrola funkčnosti zbraní), fasování a páskování munice, rozdělení materiálu. Ve 12:30 projev kapitána, velitele roty, říká, že Ranger kurz je „sucks“. Ve 13:00 fasování MRE, 6 kusů na 3 dny, jedno hned sníst. Normální dávka je 3 MRE na den. V Ranger kurzu při patrolách však jen 2 MRE na den v zimě a jen 3 MRE na 2 dny v létě. Pokračuje organizovaný zmatek. Ze zvláštního materiálu mám přiděleno LAW (Light Antitank Weapon, podobné RPG - 75), maskovací síť a vak na vodu. V batohu máme všichni, náhradní kalhoty, Goretex, pončo, poncho liner, spacák, helmu, šicí potřeby, věci na holení a osobní hygienu, ručník, 6 párů ponožek, 2 trička, teplé spodní prádlo, rukavice, 5 MRE, 2 x 2 litry vody, lopatku. Na LBE 2  x 1 litr  vody, 6x zásobník po 30 nábojích. V pouštní fázi má každý dvě  jednolitrové láhve na opasku, a dvě dvoulitrové v batohu. Tedy 6 litrů vody sebou. Každý tým má dále 3,5 litrový gumový vak na vodu. Ve 14:30 OPORD. Vyhlašuje se asi 2 hodiny. Pak krátký nácvik a v 18:00 sedáme na 3 náklaďáky a jedeme do prostoru. Asi po 5 km nás vysazují a jdeme 3 100 m pouští rovně za nosem. Kousek za silnicí nás zezadu napadá protivník, nejdřív minomet, pak střelba. Jsem v 1. družstvu, tak to ke mně jen doléhá. Máme raněného, činnost týmu. Batůžky se pronesou! Přecházíme ORP a  zastavujeme se až na silnici za ním. Vracíme se asi 200 m, zaujímáme SH, výměna funkcí PL a PSG. Průzkum, přesun do ORP, velitelský průzkum, průzkum objektu - radiolokátor. Jsem v RS 1, ale jsme odhaleni, tak zdrháme. Konec, vyhodnocení. Je asi 23:00 a vyrážíme 4,5 km k nové základně, pěkně se to pronese. Obloha se zatáhla, je celkem „teplo“.

12.1. 1995
Cestou překračujeme nebezpečnou plochu, základnu zaujímáme ve 2:30. Začínáme kopat okopy. Odevzdání citlivého materiálu a pokračujeme v kopání. Začalo pršet, ne moc, ale pořád. V Goretexu a s pončem přes batoh pokračujeme v kopání. Asi v 6 hodin si sedám na batoh pod pončo a chvíli spím. V 6:30 mě budí, máme 30 minut na jídlo. V 7:00 nástup a hodnocení, kontrola nohou a výměna ponožek. Přestalo pršet. Pak oholit a pokračovat v kopání. V 8:00 přichází noví instruktoři. Nástup, nové funkce, jsem opět Joe. Pokračuju v kopání, tentokrát zrovna na fleku se šutrama. Když jsem hotov, přišel za mnou velitel družstva, že jsem pomocník střelce M60, tak jdu do jiného okopu, bohužel nevyhovuje jeho místo, tak kopeme o 5 m dál nový, asi do 12 hodin. Pak údržba zbraní. Kolem 14:30 jídlo (střídáme se po jednom). Je polojasno, ale fouká studený vítr, takže je celkem zima. Nikdo si nás moc nevšímá, a tak si dáváme dvacet. Na střídačku 3 lidi, docela to pomohlo. V 16:15 se začínají likvidovat okopy. V 17:15 vyrážíme. Nesu tripod na M 60, 300 nábojů pro kulomet, dalších 200 nábojů pro  M16 v batohu. Batoh má nejmíň 40 kg, mám potíže ho vůbec zvednout. Hned minometný přepad, takže trocha běhu. Zajetí SH, mění se velitelské funkce. K objektu je to asi 3,5 km. Batoh se pěkně pronese, chůze v měkkém písku, nic moc. Fouká ostrý vítr, je zataženo, zima. Dnes je přepad. Nejhorší je čekání při velitelském průzkumu. Ve 22:00 jdeme na to. Bohužel PL ukázal WSL špatné místo, takže se to moc nepovedlo. Pořád fouká ostrý vítr. Začíná být opravdu zima. Protože se nelíbilo instruktorovi, jdeme ve 23:00 znova. Můj M 60 střílí jak odstřelovačka (jednou a dost), ostatní SAW skoro taky. Akce nic moc. Nazpátek si podkládám ramení popruhy rukavicema. Opět jsme urychleni minometem. Vyrážíme do nové PB. Vyjasňuje se, trochu povolil vítr, zima.

13.1. 1995
Batoh je pěkně těžkej, ale jak se dívám okolo, mají toho dost všichni. Na základnu konečně dorážíme ve 2:30. Rozmístění zbraní a jdem kopat. Je úplně jasno, svítí měsíc, zima. Jedinej způsob,jak se zahřát, je kopat. Za chvíli máme okop pro M 60, pěknej a velkej. Ve 4:20 zachází měsíc a není nic vidět. Taky se odevzdal materiál. Ve 4:45 konečně dostáváme povolení jít spát. Beru si Goretex, čepici přes uši, rukavice, pončo s vložkou a lehám si do okopu. Budí mě v 6:15, úplně jasno, modrá obloha, všude je jinovatka, skoro jsem se zpotil, ale nohy jsou úplně zmrzlé. Balím věci. Na nástupu hromadná prohlídka nohou a výměna ponožek. Jím polovinu MRE. Kolem 7:20 přichází noví instruktoři. Nejprve mluví staří RI, potom noví. Poučení (opět) o bezpečnosti. (co dělat, když se ztratíme, jak zacházet s léky.) Přidělení nových funkcí, jsem opět Joe, support. Stěhujeme se do nové pozice, dodělání okopů, maskování, průzkum, jde se pro vodu. Mezi tím velitelství vypracovává OPORD, dělá WO, předání informací, (v 9.20 už je docela horko, nefouká vítr, úplně jasno). Asi od 12:00 polehávám v okopu, bezpečnost 33%, střídali jsme se, kluci chodili pro vodu, kopali okop pro velitele. Od 16:00 konečně můžeme jíst. Měl jsem MRE č.11 kuře, rýže, sýr a sušenky od rána, snědl jsem to celý. Měl jsem to s kakaem. Balíme pozice, v 18:00 jsme připraveni k odchodu. Už je tma a zima. Nástup a shrnutí, jak probíhala příprava OPORDu (špatné předávání informací). V 18:30 vyrážíme k objektu, asi 3000 m. Překračujeme 4 silnice. Před 4., kousek před objektem, výměna funkcí. Jsem velitelem družstva support. Začíná to poučením od velitele A roty, kpt. Harris. Řekl mi, co všechno mám dělat. Chvíli nemůžu najít družstvo, ale pak se našlo. Překračujeme silnici a zaujímáme ORP. Jdu na Leaders recon. Dívám se NVPS - 7 (přístroj pro noční vidění na zbytkové světlo), docela pěkné. Pak krátké poučení, co chce PL. Jdu s 1. týmem Security. Vysvětlil mi, co chce a poslal mě mávnutím ruky, jsme čtyři, máme vysílačku od FO. S námi kpt. Harris. Šteluju si kompas pro cestu tam i zpátky. Je pěkná kosa, jasno, bezvětří, beru si šálu a jacket liner. Nacházíme cestu, umísťujem minu a dvě AT4. Bohužel vysílačka nefunguje, tak posílám 2 lidi se zprávou. Odchází i kontrola. Asi za 15 minut se vrací spojka, v ORP už nikdo s vysílačkou nebyl, jen polovina mého družstva, co nemá nic na práci. Najednou vysílačka funguje, tak podáváme zprávu o zaujmutí pozice. Za chvíli slyšíme rokenrol (střelba při akci). Po muzice to balíme a jdeme do ORP. Tam je má flákající se polovička družstva a kpt. Harris. Ptá se, jestli jsme všichni, jestli mají funkce a hlavně proč jsme nešli všichni? Bylo to podle původního plánu. Beru si spoďáry a přichází útočníci. Ti si to dali ještě jednou. Přesun začíná asi v 0:45.

14.1. 1995
Přesun asi 4 km, začíná urychlením, 3x za sebou „incomming“ takže, 300 m do 12 hodin. Při napadení minometem (výbuška se zvláštním zvukem) řve , kdo to slyší, „incoming“. Na ten signál sebou všichni musí plácnout o zem. Velitel čety pak určí směr (nejčastěji ve směru pochodu - tj. 12 hodin), vzdálenost (většinou 300 m) a běží se. Tímto způsobem instruktoři často urychlují postup jednotky. Asi trochu bloudíme, mám skoro halucinace, všude jsou lidi nebo zvířata, usínám za pochodu. PB zaujímáme asi ve 3 hodiny. Začínáme kopat okopy, vracet citlivý materiál. Kolem 4:30 můžeme jít spát. Lezu si do spacáku, házím si dovnitř  boty, uniformu, spím ve spoďárech a snivelu. Taky polní láhve a jídlo dávám dovnitř, aby se to ohřálo. Budí mě asi v 6:30, je jinovatka, kosa. Nástup, kontrola nohou, vyhodnocení včerejška, něco sníst. Nástup pro poštu, pak vyhodnocení jednotlivých velitelských funkcí. Povídám si s kpt. Harrisem, všechno je špatně. Poté se ve spěchu holím (ráno jsem nemohl). Máme nové funkce, jsem Joe, mám SAW. Jako vždy se musím přestěhovat a začít  kopat okop, dnes s Petrem. Když máme 100% bezpečnost, při odchodu LP/OP hlídky jsme napadeni z druhé strany, prakticky se mě to moc netýká. Poté, co se to dořeší, organizovaně musím zůstat v okopu, Petr má práci. Je jasno, horko. Běžná činnost na PB, kluci jdou pro vodu, sedím a píšu deník (je 12:30). Na tom sluníčku usínám, doufám, že přivezou chow. Mám sice skoro celý MRE a jedno hlavní jídlo, ale... Šéfové píšou rozkaz, doufám, že tato práce se mi v budoucnu vyhne. Sedím na LP/OP. LP/OP - Listening Post/Observation Post je místo poblíž základny na pravděpodobném směru příchodu nepřítele, provádí se zde hlídková činnost. Jsem zpátky, polehávám v okopu, nikam nemůžu. Když někdo má čas, hlídá za mě a trochu maskuju okop. V 14:00 přivezli chow, vodu a munici. Cpu do batohu tři zásobníky pro SAW, 5 MRE, odpadky, další náboje do M 16. Nějak se to tam nechce vejít. Sluníčko pěkně opaluje. Asi ve 14:30  je OPORD, jdou jen velitelé. V 16:00 začínám čistit přidělenou SAW. Je to rozbitý, Messy to spravuje a připravuje ke střelbě. V 16:30 chvilka na jídlo, cpu se, mám skoro 2 MRE. Střídám se s Messym v hlídání a jídle. Pak zahrabat okop, odpadky do batohu a vyrážíme. Dnes opět Raid, jsem členem Assault 1. Nesu SAW, docela se pronese. Naštěstí jen asi 2 km. Je jasno, jak zapadlo slunce, hned se ochladilo, vítr nefouká. Nejhorší jsou bezpečnostní zastávky, musím ležet na písku nebo klečet. Hlavně že mám knee pads!  Ve Fort Benningu jsem si koupil krásné nákoleníky, bohužel jsem je tam taky nechal. S batohem na zádech, na tvrdém povrchu jsou pak kolena pěkně cítit. Do flašek jsem si nadělal pití (2x kakao a 2x kafe s cukrem a smetanou v jedné, 2 třešňové vitacity v druhé). Přepad slušnej, vystřílel jsem 2 zásobníky (á 200 nábojů). Miler byl při přepadu SQL. Ztratil jsem lahev, ale naštěstí ji našli, takže OK.

15.1. 1995
Vyrážíme na další základnu. Má to být asi 2 km. Trošku jsme sešli z cesty, tak se to protáhlo. PB zaujímáme asi v 2:00. Vracíme materiál, vybírají se pozice a začínáme kopat. Jsem s Messym a Stepem. Děláme okop, pěkně hlubokej, „good job“. Po 4. hodině ráno můžeme jít spát. Lehám si do spacáku, ve spoďárách, uniformu kolem sebe, ohřívám jídlo pod paží a láhev s kakaem mezi nohama na ráno. Budí mě v 7: 05, už je nástup, ale nikdo nás v našem okopu nevzbudil. Je zima, ale včera to bylo horší. Zrovna vychází slunce. Je pod mrakem a po 3 hodinách spánku se cítím skvěle. Obvyklá ranní prohlídka nohou, jím „teplé“ jídlo a „teplé“ kakao. Chutná dost bídně, ale je to jediný teplý, co můžu sehnat. Po přidělení nových funkcí (jsem Joe) pokračujeme v práci na okopu, maskování atd. Střídáme se v hlídání a pomáhám klukům, kteří jsou sami, protože jejich buddy má funkci. V 11:45 honem, jdeš na LP/OP. Balím saky paky, ještě na záchod a jdu. Záchod je uprostřed základny (nedaleko velitelského stanoviště) a je to hlubší rýha v písku. Údržbu má na starosti medik, vyčůrat se můžete jen v kleče, stejně tak jako při přesunu. Jsme asi 150 m od PB u cesty. Ležím na písku a dopisuju deník. Je jasno, sem tam mráček, pofukuje vítr, celkem to pálí (je 12:30). V 15:25, jsme se vystřídali při čištění zbraní, při jídle a já psal dopis. V 16:30 začnu jíst (nejlepší část dne). Nespím a kluci na mě koukají jak na blázna. Zatáhla se obloha, uklidnil se vítr. Pokud nebude pršet, bude teplá noc. Nacpal jsem se a čekali jsme na odvelení. Přišli pro nás dost pozdě. Na PB zrušit zákopy a rychle nástup. Nevím, co se děje. Hned za první LDA jsme napadeni, pokus o manévr, ale nakonec ustupujeme. Trochu bloudíme, ale nakonec jsme objekt našli. Je přepad. Vše je oploceno, dá to práci. Vysoký instruktor prohazoval kluky dírou v plotě (zdálo se mu, že se pohybují moc pomalu). Po akci, asi v 23:30 přesun do nové PB.

16.1. 1995
Šlapeme asi 4 km. Přicházíme k hlavní silnici, po ní jdeme asi 300 m a pak zaujímáme základnu asi v 2:15. Kopeme pozici pro 3 lidi (obsluha M 60). Písek je tvrdej a sype se. Kopeme díru pro někoho jiného, zítra budeme security. Jdem spát ve 4:20. Budí nás v 7:00, zase pozdě, hodit na sebe věci a nástup, kontrola nohou, přidělení funkcí, jsem WSL. Po nástupu balím věci a jdu za prací, Status card, Ranger card, poncho ley. Vlastně nic, ale je zabitej celý den. Hodně mi pomohli kluci a hlavně „pomocník“ (u každého kulometu jsou tři lidi, ale v družstvu jeden přebýval, tak mi pomáhal), Taylor dělal status card, Messy plán na zbraně. Nemám vůbec čas. Ráno foukal silný vítr, zima moc nebyla. Přes den skoro jasno, na větru je velká zima, všude je písek. V závětří je docela příjemně, dnes Ambush. Po OPORD jsem „špatně“ předal informace, začínám tušit trable. Beru si spoďáry i field liner, vítr je hroznej. Vyrážíme k objektu, 5 200 m, skoro přímo proti větru. V 18:00 za druhou LDA (překonávání urychleno minometem) jsem vystřídán. Jako WSL jsem nesl těžkou vysílačku, mapu, světlice, granáty. Celkem se to proneslo (ramenní popruhy jsem si podložil rukavicema). Jednou jsem proběhl četu zezadu dopředu, to bylo docela teplo, ale uši mrznou (i pod čepicí). WSL - Weapon Squad Leader (Velitel družstva zbraní) má své lidi (obsluhy kulometů) během přesunu přidělené k ostatním družstvům, musí tedy běhat zezadu dopředu a zpět a kontrolovat je. Je to docela náročné, protože četa při přesunu v noci se roztáhne na 500 až 700 m. Vyměnili mě za Smithe, to z bláta do louže, jsem AG. AG - Assistent Gunner, nese trojnožku pro kulomet, která má asi 10 kg. Vyměnili jsme si kompletní batohy (normálně se předává jen materiál příslušící dané funkci). Měl to vypodložené, plus moje rukavice, docela to šlo. Těch 5 km šlo rychle. Zato v ORP (21:30) jsme leželi na zemi a klikovali 2 hodiny. Klikování je jediný tolerovaný způsob, jak se zahřát, pokud z hlediska taktiky musíte ležet. Hrůza. Nakonec se 50 vojáků vrhlo na jedno auto. Směšný. Zbraně nestřílely, no prča. V US Army existuje termín overkill, přezabití. Tady jsem to viděl v praxi. Po akci povídání, usínal jsem ve stoje. Pak se šlo do nové PB, 3,2 km. Celkem to šlo, pil jsem kávu (3 sáčky rozmíchané v jedné láhvi s cukrem a smetanou). Je zima, vyrazili jsme asi ve 24:00.

17.1. 1995
Jdeme asi 2 hodiny, nějak se to táhne. Zaujímání základny trvá snad hodinu, PL ji udělal tak velkou, že ji musí několikrát zmenšovat. Nakonec instruktoři vybírají pozice a jde se kopat. Končíme ve 4:20 a jdeme spát. Budím se asi v 6:45, strašná zima. V 7:00 nástup, prohlídka nohou, vyhodnocení (při velení jsem málo agresivní). Máme povoleno udělat si oheň a ohřát si kakao nebo kafe. Paráda. Je šíleně ospalý den, ticho, únava. Dělám oheň a do 9:00 se u něho ohříváme. Ohřívám si kakao. Je jasno, trochu fouká vítr. V 9:00 nástup, nové funkce, stěhuju se do nového okopu a začínám na něm dělat. Pak jdu jako RS tým. Sbírám přitom klacky pro vypnutí maskovací sítě. Po návratu se stěhuju zase do jiné díry k Messymu. Pak jsme chvíli na stráži (píšu deník). Poté pomáhám při maskování klukům. Ve 14:00 čištění zbraní, pak jím kuře s rýží. Je 15:16, ležím v okopu, za hodinu bychom měli vyrazit. V poledne byla půlka oblohy modrá a půlka zatažená, teď se zatáhlo, fouká studený vítr, poprchává. Jen ať to vydrží do 20:00, bude konec! Dnes jen 3 km k objektu. Vyrážíme v 15:30. Trochu jsme zmokli, ale ne na kost. Před odchodem dostávám velké mínus za nechání odpadků v okopu. Přecházíme několik LDA. LDA - Linear Danger Area, nejčastěji jde o silnici, která se překračuje za dodržení určitých taktických zásad podle SOP jednotky. Je zataženo, občas poprchává, fouká studený vítr. Výměna velení, skoro tma. Jsem Joe u security týmu. Zaujímáme ORP. Moc času není, žádný průzkum, za chodu jdem na věc pod vedením instruktorů. Zůstávám s Milerem a Ciukem jako stráž u batohů. Zničili objekt, vrací se asi v 20:30. Kontrola materiálu a odjezd! Po příjezdu vybalení sensitive items. Asi v 23:00 „HOT DOG  SALE“. Za 10 $ si kupuju 5x hot dog, 2 snickers tyčinky, 2x M+M (lentilky), 2 jablka, 2 brambůrky, 2 koly. Jo, ještě před tím vytahuju cigarety, všichni jsou najednou kamarádi. Během patrol (FTX) je povoleno 1 balení tabákového výrobku (krabička cigaret, sáček žvýkacího tabáku, nebo krabičku deepu) na 2 dny. Na konci FTX nikdo nemá nic. Dělám si kakao, něco měním, takže mám 2 hot dogy navíc, brambůrky měním za snickersku. V 01:00 peer evaluation a hodnocení fáze. Hodnotí se úroveň vedení výuky, profesionalita instruktorů, dávají se návrhy na zlepšení. Jdeme spát asi ve 3 hodiny.

18.1. 1995
Budíček v 5:30. Hygiena, úklid. Teplá snídaně. Po snídani čištění zbraní. Lidi chodí k instruktorům pro verdikt GO - NO GO. Přichází instruktor, nejsem na seznamu, takže jsem Recycle. Se mnou dost lidí Step, Paquin. Petr Miller postupuje. Mám Peer 80 (ve Fort Benningu - 62), podepisuju papír o recycle. Peer Evaluation je sice dobré pro zbavení se hajzlíků, co na ostatní kašlou, na druhé straně, pokud je v družstvu několik výrazných přátelských osobností, zákonitě poberou nejvíc bodů, a na pár, třeba i skvělých, ne však tak výrazných kluků, body už nezbydou a jsou tedy „vypírováni". Po teplém obědě se balíme (recycles). Také jsou balíčky, 30 minut, pak se musí dá stranou a mohou se jíst jen venku. Na konci každé fáze přichází balíčky plné sladkostí. Za určitých podmínek, které se striktně dodržují (jíst mimo barák, jen v určený čas) je možné se pořádně nacpat. Recycles se stěhují do jiného baráku. Těsně před tím volají Messyho, špatně se podívali do papírů - je recycle. Messy byl skvělý kluk (při kopání okopů jsem rozhodně nebyl línej, ale jestli já jsem kopal za dva, tak on za čtyři) a v tento okamžik zahájil poušť počtvrté! Když byl v kurzu poprvé a na druhý pokus uspěl v poušti, musel z rodiných důvodů přerušit. No a teď šel tedy počtvrté. Potkávám Garryho, je taky recycle. Z jeho C - roty z 47 lidí je 31 recycle. Jsou velké rozdíly v přístupu instruktorů mezi jednotlivými rotami. C – rota v poušti byla vyhlášená vysokým procentem recycles. Ti, co mají GO, čistí a odevzdávají zbraně.

19.1. 1995
Teplá snídaně, čištění zbraní. V 11:00 bake sale. Prodej doma dělaných koláčů a buchet. Prodávající jsou nejčastěji ženy instruktorů. Po teplém obědě teoretická výuka, základna, opakujeme, co jsme probrali. Teplá večeře, potom teorie asi do 00:30, usínám, píšu deník. GO čistí zbraně, nakládají materiál a připravují se na odjezd.


2.6.  Opakovací výcvik druhé fáze

20.1. 1995
Budíček 5:30, rozcvička: Ranger-creed, strečink, běh na 4 míle, strečink, Ranger-creed s posilováním. (GO - brzy ráno odlétají). Teplá snídaně, do jídelny jdeme z druhé strany, jako instruktoři. Porcelánové nádobí, kovové příbory, můžeme si vybrat jídlo. Dopoledne lekce o battle drills. Teplý oběd ve 12:00, pak si smím zavolat domů (kvůli časovému posunu, ostatní volali včera večer). Od 13:00 battle drill v poli. Teplá večeře, pak klídek.

21.1.1995
Volno, teplá snídaně, odevzdání zbraní, jedeme do Fort Bliss. Fort Bliss je na hranicích Texasu, Nového Mexika a Mexika. Volno do 19:00. Autobusem tam a zpět. Nákupy, jdu s Garrym a Ridgem ke Garryho známým. Byli jsme několikrát poučeni o tom, že nesmíme opustit vojenskou základnu. Spíš to ale vyznělo: když už vypadnete, tak se nenechte chytit. Systematicky se cpeme. Pereme a sušíme věci. Večer to rovnám do skříně.
 
22.1. 1995
V 7:00 snídaně, zase jedeme do města, autobus má zpoždění. Cpu se, kupuju štětku na holení (na čištění zbraně) a foťák na jedno použití. S několika klukama jsme si koupili foťák, abychom během Recycle výcviku udělali pár fotek. Je to samozřejmě zakázané, ale nebyli jsme odhaleni. Zase jsme u Garryho přátel, čučíme na TV, Rambo I a na video, Pet detektiv. Píšu deník, dopis. Večer jdu brzo spát.

23.1. 1995
Budíček v 5:30, úklid, hygiena. V 6:00 rozcvička, 30 minut posilování. Fasujeme 2 MRE, poté úklid, balení věcí. V 8:00 nástup na snídani. V 9:00 na učebně, probíráme průzkum a setkání jednotek. Studený oběd. Jsem určen jako velitel 1. družstva, začínáme plánovat, rozděluji svou práci mezi velitele týmů. Praktický nácvik. MRE jako večeře. Ven vyrážíme kolem 18:00. Průzkum radaru, 4. družstvo dělá opoziční jednotky. Jdu na průzkum s RS 2, se mnou Garry a Terrel. U ohně na objektu se pak chvíli vypráví vtipy, většinou nerozumím pointě. Cestou zpět procvičujeme link-up. Kosa, vracíme se kolem 24:00, spát v 1:00.

24.1. 1995
Ve 4:00 budíček. Blbec Julian spal při hlídce. Nástup a 30 minut smoke. Pak jdem ještě spát. V 6:00 budíček, úklid do 7:00, k snídani MRE. Povalujeme se, inventura materiálu, také se stříháme (spíš si holíme hlavu). Čištění zbraní, úklid, teplý oběd (2 hamburgery, zákusek, cola, zmrzlina). Odpoledne úklid baráku, večeře v 17:00 (filé, hranolky, zmrzlina, zákusky, cola, kafe). Po večeři police call. Police Call - v rojnici se sbírají odpadky v určeném prostoru. Píšu dopis, rozdělování munice, smoke. 21:00 večerka. Hlídka 22:00 - 22:20.

25.1. 1995
Budíček v 5:30, rozcvička 6:00 - 7:00 (běh, strečink, posilování břicha). 7:00 - 7:45 hygiena, sprcha. Snídaně, fasování munice, 2 MRE. 9:00 učebna, probíráme Raid. Na učebně asi do 11:30. Pak oběd - MRE, je teplo, pod mrakem, bezvětří. Ve 12:15 vyrážíme procvičovat Raid. U objektu jdeme krok po kroku, vše vysvětleno. (Objektem je starý auto a 4 bunkry). Pak suchý nácvik. Zpět jsme v 15:00, udělal jsem pár fotek. Změna velitelů, dostávám SAW. Stěhujeme se do jiného baráku, zmatek. V 16:15 večeře MRE. V 16:30 OPORD, opět Raid, stejný objekt jako ráno. NLT 19:00. NLT - No Later Then (ne déle než), nejzazší možný čas pro splnění úkolu. Asi se vyspíme, je zataženo, doufám, že nebude pršet. Vyrážíme asi v 18:00 hodin, jsem security tým, na levé straně mám SAW. Zpátky kolem 21:00. Pošta, velké balíky, pár sušenek od kluků. Ještě jím MRE. Do postele kolem 22:00. Velký vítr, prší.

26.1. 1995
Hlídka 4:00 - 4:40. Budíček 5:30. Rozcvička 6:00 - 7:00 (běžíme asi 25 minut pryč do pouště, pak zpátky, strečink před a po). Sprcha, teplá snídaně. V 8:45 na učebně, pak Ambush asi do 10 hodin. Pak ven, pomalu to procházíme, střídáme se po družstvech, dělám pár fotek. Mráčky, větřík, není horko. Zpět asi ve 13:00, oběd MRE. 14:00 učebna, kecáme. 14:30 noví velitelé, plánování, 15:30 WO pak „volno", čtu si RH, pospávám, 17:30 - 18:30 OPORD (čtu RH, píšu deník). Jdeme do pole, Ambush. Jdeme bez batohů a děláme Ambush na parkovišti před jídelnou. Jsem surveillance s Garrym, pak se připojujeme k assault. Viděl jsem kojota, hned vedle parkoviště. Dnes je to v pohodě. Na učebně pak pošta. Vtipy, bude se smát nebo ne? Oblíbená legrácka instruktorů, určená osoba musí vyprávět vtip, ale takový, aby se instruktor smál. Když se nesměje, tak kliky, nebo držení zbraně v napnutých rukách atd. Na barák kolem 20:15, večerka ve 22:00. Hlídka 22:20-22:40.
 
27.1. 1995
Budíček 6:00, vstávám v 5:30, holím se, sprcha. Dělám kakao pro Garryho, zítra má narozeniny, ale máme být přes noc venku. Čtu RH. V 7:00 jdu s Garrym „reenlisted" seržanta. Reenlisment – seržanti uzavírají závazek na 3-5 let. Poté znovu obnovují smlouvu s armádou. Za armádu tuto smlouvu podepisuje jakýkoliv důstojník. Tento seržant si vybral nejmladšího poručíka, což byl Garry, a já šel s ním, jako jeho buddy. Tento „obřad" se odehrál v NCO club (klub seržantů) a já při něm držel Americkou vlajku. Celkem jsme u toho byli čtyři, seržant prodlužující závazek, Garry, já a seržant ze štábu praporu. Snídaně teplá. Fasujeme MRE, dozvídáme se, že přes noc nejsme venku. 8:50 nástup, jsem Joe, děláme Raid. Čtyřikrát nás přemísťujou při budování PB. Zakopáváme se, fouká hnusný vítr, skoro jasno, zima. Hlavní instruktor je blbec. Nácvik, poprvé jsem OPFOR, sranda. OPFOR - Opposite Force (opoziční jednotky) hrají roli nepřítele. Podruhé mám SAW jsem asault, docela jsem se zapotil. Vracíme se kolem 19. hodiny, dáváme spacáky do batohů. RI vytočilo, že jsme pomalu nastupovali. Nakonec nás nechává přes noc na baráku. Jídlo, úklid, čištění zbraní. Spát kolem 22:00, hlídka 22:40 - 23:00, páskujeme náboje.

28.1. 1995
Budíček v 6:00, úklid, hygiena, snídaně MRE, jdeme na Ambush, jsem medik (PL je Garry), po obsazení PB jsem PSG, (Garry medic) hodně se učím. Hlavně chodím okolo a kontroluju činnost. Je jasno, moc to nefouká. Plánování je rychlovka, opět  výměna, zase jsem medik. Děláme Ambush, jde to rychle. Nestřílím, končíme v 16:00. Je teplo, jdeme na učebnu, při odchodu z učebny už je chladno. Chow, čištění zbraní, úklid. Asi v 19:30 smíme jít do „Scorpion club". To je klub seržantů v pouštní fázi. Dávám si hot dog, kolu, snickersku, kupuju si tričko. V 21:00 konec, jdu hned spát. Hlídka 0:40 - 01:00.

29.1. 1995
Budíček 5:30, holím se, sprcha. 6:45 odevzdávání zbraní, překládání padáků ve skladu. Po snídani jedeme do Fort Bliss, kupuju prášek na praní, zapalovač. V PX (Post Exchange) pastelky, pohledy. Jedeme ke Garryho přátelům, cpeme se pizzou, kopeme díry pro pro kůly na ohradu pro koně. Čučíme na Smrtonosnou past II, Krokodýl Dundee II a hlavně Super ball! Zpět jedeme v 19:00 autobusem. Koupil jsem si colu, kterou leju do polní láhve, jsem přecpanej. Ve 20:00 nástup. RI oznamuje, že jídlo z balíčků musí být snědeno do rána. Tož někteří křečci chodí okolo a nabízejí jídlo. Jím pár slaných ořechů. Hlídka 0:40 - 1:00.

30.1. 1995
Budíček v 5:15, hygiena, úklid. V 5:45 rozcvička, ostrý běh, shyby, kliky. Je zima, jsou zamrzlé kaluže. Docela dobrý cvičení. Sprcha, hot chow, cpu se jako o život. Nástup, detail (komplexní, precizní úklid) celé dopoledne, vyrábíme sand table (plastický stůl), lepší než sbírat nábojnice. Nejsou MRE, tak naše skupina ( asi 10 lidí) jde na teplý oběd. Akorát vidíme náklaďák s MRE. Ostatní obědvají MRE. Po obědě doděláváme stoly. Dostáváme malé plus. Projel jsem se Hamrem. Pošta, balíčky - zase se cpu sladkostma. Vyplňujeme jeden formulář o recycle training, úklid, píšu deník. 17:00 hot chow. Po večeři čtu RH, poflakuju se okolo. Večerka 21:00. Začínám psát dopis, ale zahnali mě do postele. Hlídka 21:40 - 22:00 odpadla, kluci řekli, ať spím.

31.1. 1995
Budíček 5:30, nástup na rozcvičku 6:15. Pak sprcha, teplá snídaně. Dopoledne nakládání a vykládání MRE. Oběd MRE, jsem přecpanej. Jím jen jablečný kompot a suchary. Odpoledne jedeme na objekt. Sbíráme nábojnice a odpadky. Zvlášť nábojnice do M 16, zvlášť do M 60, pěknej pakec. Končíme asi v 15:30. Jedeme zpátky a v 17:00 Hot chow. V 19:45 instruktor povoluje návštěvu Scorpion clubu na 1 hodinu. Dávám si colu, M&M a něco jako Tacobell. Píšu dopis. Garry volá Jenifer, jdu s ním. Večerka v 21:15.
 
1.2. 1995
Vstávám v 5:00. Hlídka 5:00-5:20. Budíček 5:30, rozcvička LSD běh (long slow distance - dlouhý běh pomalým tempem). Teplá snídaně, pak shake down - vybalit všechny věci a zase zpátky zabalit. Zítra znovu. V 10:45 přinesl RI námět na úkol. Máme zpracovat OPORD. Píšu dopis a deník. Balíčky a dopisy. Garry dostal 5 balíčků, zase se cpeme. Přišly nám objednané podložky pod popruhy. Oběd MRE č.11, ani ho nejím. Ve 12:50 nástup, vloudila se chybička a jde se na teplý oběd. Mám rýži a játra. Někteří kluci jsou naštvaný, že už nemůžou jíst. Možná se podle popisu zdá, že jsme se jen cpali. Při recycle výcviku je to pravda, všichni se totiž snaží najíst na dva týdny dopředu. Bohužel to není možné a při patrolách je od druhého dne zase hlad. Odpoledne pak chodíme po družstvech na vyhlášení OPORD, jdeme jako první. Pak píšu dopis, čtu RH. V 17:00 teplá večeře, rýže a nějaké boby. Po večeři chodí další družstva na OPORD, já píšu dopis, kecám s klukama, čtu RH. Jdu spát asi v 21:30. Večerka v 23:00, máme mít zabalený věci. Nemám hlídku. Kecal jsem se Sappem, prý přijede k nám, uvidíme.


2.7.  Poušť – podruhé

2.2. 1995
Vstávám v 4:45, sprcha, suším věci, holím se, balím se. Teplá snídaně (poslední na levé straně). Shake down. Fasujeme materiál pro četu, pak zbraně pro četu. Dostali jsme 2 MRE na den. Jsem přecpanej, snažím se sníst, co se dá, ale nejde to. Vážeme padákovky na všechen materiál, píšu dopis. Je jasno, teplo, spíš horko, díváme se, jak seskakuje nová třída z C 140. Kolem 17. hodiny přichází první nováčci. Dělají shake down, my (recycles) shake shoot (vytřepáváme nečistoty z padáků). Zkouším deep, třešňovej od Chrise a sladkej od Garryho. Pak vykládáme nepoužité padáky. Běží první hodiny. Píšu dopis, při druhé hodině usínám. Pak se přiděluje materiál, jsem ve 4. družstvu (weapons), s Messym a Salomem. Balí se bágl podle seznamu. Večerka 23:30, fasujeme 2 MRE na zítra. Hlídka 2:45 - 3:00. Teplo je už asi od 9:30 do 17:30 - 18:00. V noci už není taková zima.

3.2. 1995
Budíček 5:00, oholit, poslat dopis. V táboře se smíte pohybovat jen v těsné blízkosti baráku. Jestliže chcete poslat dopis, vyberou se od celé čety a dvojice je pak odnese 50m do schránky. Zametám barák. Od 7:15 hodina s Divelem, Ambush. Teplá snídaně na pravé straně. Fouká studený vítr, jasno. Po snídani ještě chvilka na učebně, pak jdeme cvičit do terénu. Beru si snivel. Nesu tripod, jsem s Messym a Salomem. Procházíme to čtyřikrát, střídáme funkce, nakonec se střelbou. V poledne se uklidnil vítr, je teplo. Kolem 13:00 jdeme zpět, oběd MRE. Pak lekce o Zone recon, Area recon, Link-up. Okolo 16:00 jdeme do pole. Procvičujeme Zone recon, pak jdeme k objektu, setmělo se, kosa. Bereme si snivel a nacvičujeme Zone recon T-metodu, s Link up. Kosa. Končíme kolem 19:30, 30 minut na jídlo, pošta. SOP na učebně, Garry a Messy přednáší. Od 21:30 se poflakuju u postele, vyrábím si danbong (korejská zbraň). Jestliže je nařízena nějaká činnost uvnitř baráku, a Vás se přímo netýká, neexistuje si lehnout na postel. Pokud to nějaký „dobrák" udělá, celá četa ven a smoke. Jdu spát kolem 23. hodiny. Hlídka 1:45 - 2:00.

4.2. 1995
Budíček 5:00, oholit, sprcha. 7:00 učebna -  Movement, Battle drills. Teplá snídaně (beru si hodně másla a cukru). Jasno, bezvětří, než dojdeme k přístřešku (asi 3 km), jsme zpocení. Procházíme Attack, Break contact, Near abush a hlavně minomet. Končíme kolem 12. hodiny. Oběd u  učebny pro přežití. Odpoledne lekce o přežití v poušti. Pak nácvik překonávání LDA, zmatek. Pacecount  na 600 m (568 kroků). Večeře MRE. Čištění zbraní, SOP - chvíli na učebně, pak venku 3x LDA. Celý den nosím tripod, 600 m pacecount plus cestou zpátky nesu ještě M 60. Končíme asi ve 21 hodin. Pak budování SOP pro přebírání materiálu, nuda. Do postele smíme až ve 22:30. (Bez hlídky, nikdo mě nevzbudil).

5.2. 1995
Budíček 5:00, vstávám 4:50, sprcha, oholit, kakao. 6:00 - 7:30 teorie Raid. Hot chow, pak ještě chvilka na učebně a do terénu. Jasno, teplo. Procházíme to 3x, potřetí se střelbou, zmatek. Oběd MRE, po obědě na učebně, Movement, zaujetí ORP (seržant Dicelo), píšu dopis a usínám. Pak jdeme ven, procvičujeme překračování drátěného zátarasu, pak se přes hodinu kecá, zajímavé (vztah důstojník - seržant, Ranger tab. atd.). Dicelo nám říkal, že až zruší pouštní fázi, jde do Koreje, jako seržant čety. A někdo z těch mladejch poručíků, co jsou teď v Ranger kurzu, bude  jeho velitel čety. Říkal, že  když ten mladej má Ranger Tab, tak ho bere, když ne, má prostě smůlu. Pak obsazování ORP (doutníkový tvar), 3x a konec. Večeře MRE. 19:00 - 20:00 se Dicelo vykecává, ale zajímavě. Hlavně o hodnocení studentů. Povídal, že když on hodnotí např. seržanta čety při činnosti na základně, dává v 95% NO GO, velitel družstva už je na tom líp, jen 70% je NO GO. Píšu dopis, 20:00 - 22:00 SOP. Pak čištění zbraní, materiál, večerka 23:30, hlídka 23:45 - 24:00.

6.2. 1995
Budíček 5:00, vstávám 4:50, kakao, sprcha, oholit, hot chow. Ráno probíráme činnost na PB, pak do pole. Ukazují nám okopy, procházíme obsazování PB, pak OPORD a WO. Oběd MRE, pak se zakopáváme, dělám velitelské stanoviště. Ostatní pozice stojí za houby. Procházíme je a hodnotíme, Messy, Salome a já jsme OK. Večer to balíme. Dostal jsem dopis. Spát kolem 23:30.

7.2. 1995
Hlídka 3:45 - 4:00. Budíček 5:00. Vstávám 4:50, budím Garryho, kakao, oholit, sprcha. Dělám seznam věcí, co vzít sebou na FTX, píšu dopis. Na snídani čekáme dlouho, píšu dopis ve frontě. V US Army si jídlo bere jako poslední velitel, takže velitel družstva jde na konci družstva, seržant čety a velitel čety jdou na konci čety, nejdříve se musí najíst mužstvo. Chaplain service, šlo to. Chtěl jsem si vzít bibli, ale neměly tu v maskovaném obalu. Pak jdem ven. Je krásně, jsem Joe. Při obsazování základny, začal foukat silný vítr. Kopu okop, maskuju ho. Messy, Salome a já máme nejlepší pozice. Pak jdem s Messym pro vodu a zase procházíme pozice. Messyho okop je jak pro tank. Jím MRE pod pončem, před tím marný pokus o čištění zbraně (silný vítr, písek je všude).

8.2. 1995
Hlídka 4:15 - 4:30, už nejdu spát, oholit, sprcha, kakao, hot chow. Plánování, balení věcí, fasování materiálu, snažím se dopsat dopis. Messy je WSL, já jsem AG. Jasno, horko. Rozložil jsem MRE na jednotlivé chody a vyhodil obaly. Připravuju se, že budu vystřídán u OBJ jako WSL. Nácvik, posílám dopis. Vyrážíme náklaďákem. Po vysazení jsme urychleni minometem, výměna velitelů. Zůstávám Joe, v noci je zima. K OBJ jsou to 2 km, dnes Raid. Na velitelský průzkum jsme čekali přes hodinu! KOSA! K PB pak jen 2 km. Na základně se zakopávám do 5:30 (vidím na 2 m), pak si v Goretexu lehám pod pončo.

9.2. 1995
Budí mě v 6:30, dělá se oheň (příjemná změna oproti A-rotě). vařím si kafe, ohřívám hlavní jídlo, přidávám ještě suchary a sýr, míchám vše dohromady, není to špatný. Nástup, kontrola nohou. Seržant Nelson dává Messymu GO. Jasno, v 7:10 vychází sluníčko, beru si jen triko. Jdu na velkou mimo PB a nacházím záchodovou budku, super, chvilku si připadám jako člověk. V této četě byl ráno, v době, kdy se mění instruktoři, trochu volnější režim. Bylo povoleno rozdělat oheň, ohřát jídlo. V té době jsem si neorganizovaně vyrazil na záchod a našel budku. Oholit, nástup, nové funkce (já nic). Teď jsme security. Jdu pro vodu, pak maskuju okop. Čištění zbraní, jídlo. Vyrážíme asi po páté, opět urychlení minometem. K OBJ 2 200 m. Děláme SH, moc blízko, po LDRs recon znovu SH a pak Raid, jsem security na ORP s Messym a Leem (pořád usínal). Od OBJ vyrážíme kolem půlnoci. Obsazujem základnu. Zakopáváme se s Messym na kopečku porostlém keři, hrůza, prach a kořeny. Spát asi 4:30. Ztratil jsem šátek na krk. K večeru jsou mraky, v noci není zima, skoro teplo. Vítr mi fouká přímo do okopu.

10.2. 1995
Budí mě v 7:00, spal jsem ve spacáku a „ohříval“ věci. Ráno kontrola nohou, zabalit věci, přichází noví RI, hned zpátky do díry. Vítr, zataženo, občas pár kapek. Všude mám písek. Bereme si Goretex, prší, ležím v okopu, v ponču. Nečistím M 16 (mám ji zalepenou náplastí aby do ní nepadal písek) a cpu se MRE. Kosa, spím asi hodinu. Balit a vypadnout. Mám na sobě polypro a 2 trika. Jsem BTL pro přesun, 2x nás urychlili minometem. Poprchává, jsme trochu mokrý. „Procházíme“ OBJ, obsazujeme ORP „by force“ (bez průzkumu). Kosa, lidi usínaj. Chodím okolo a budím je. Raid se moc nepovedl (stejnej objekt jako při sbírání nábojnic). Jdem na PB, zase běháme. Doplnit vodu, obsazení PB asi v 0:30, chvíli vybíráme pozice a zakopáváme se. Končím asi ve 2:15, jdu spát do spacáku.

11.2. 1995
Budí mě kolem 7. hodiny, nástup, kontrola nohou, pak natahuju síť nad okop a sbírám něco na maskování. Máme povolen oheň, dělám si kakao a ohřívám MRE. Přichází noví RI, jdem pozdě na nástup a musíme se plazit. Dostal jsem dopis. Zpátky do díry, 100% security, pak dodělat maskování, čištění zbraní. Někde jsem ztratil malinkou kovovou tyčku do M 16, takže nefunguje. Jdu pro vodu, sranda. Garry jako PSG zapomněl 5P plán a nikdo nemá vysílačku. U zdroje vody (cisterna) nás přepadli a jsme „mrtví“. Je 13:45 a nikdo nás už přes hodinu nepostrádá. RI nařídili čekat, pospáváme, čtu dopis a píšu deník. Kdykoliv kdokoli opouští jednotku, musí dostat tzv. 5 Point Contingency Plan, kde se říká, kdo a kam jde, jak dlouho a co tam bude dělat,co dělat když se ve stanoveném čase nevrátí a co dělat,když bude napaden on nebo jednotka. Ve 14:00 konečně jdeme zpět. Jdu do díry, fasujeme MRE, a balíme. Napadení, spousta lidí zrovna jí (já ne). Když to skončilo jdu jako RS tým, v kapse ohřívám špagety, sýr a suchary. Ještě jsem nejedl, tak jsem si to dal na průzkumu. Pak jdu znovu pro vodu. Zničit díru a jde se, dnes Ambush. Po výměně funkcí jsem PSG. Začínám hned blbě (minomet, utíkám jako první). PSG má jít v této situaci poslední a hlídat, aby nikdo nezůstal pozadu. Pak neznám svou polohu na mapě. Další incomming, ORP by force. Organizuju činnost v ORP. LDRs recon je opožděn, jdeme za nima. Trochu zmatky. Jsem na pravé straně s M 60, asi za 15 min. přijelo auto. Akce O.K. Cestou zpátky 2x počítáme lidi, poprvé nás bylo málo. Počítat vlastní vojáky patří mezi povinnosti PSG při opouštění OBJ. Chvíli nemůžeme najít ORP, ale dobře to dopadlo. Vyhodnocení, kontrola materiálu, pak jdeme jak po letišti, rovný hladký terén. Před PB se řeší nějaký trable s krádeží MRE. Doplnit vodu, obsazení PB asi ve 2:30,materiál na hromádky, papíry, před pátou ráno si dělám kakao, spím asi 30 minut. Po příchodu na PB družstva odevzdávají materiál, který se přerozděluje podle úkolu družstva (assault, security, support).

12.2. 1995
V 5:25 pakuju MRE, jdu vzbudit RI. Pak teplá snídaně (sýr mi opět spadnul do ohně) a silný kafe. Kontrola nohou, vyhodnocení. Nástup, přichází noví RI. Jdu do díry s Messym, je WSL. Volá ho RI a protože má M 60, půjčuje si mou M 16. Maskuju okop. RI zkontroloval „Messyho“ M 16, takže dostávám velké mínus (M 16 nefunguje, chybí tam ta malá tyčka), ale prý jsem dělal „very good job“, takže mám možná GO. Celý den ležím v díře, občas za M 60. Kolem 17. hodiny napadení, jsme v pohodě, je to na druhé straně PB. Vyrážíme v 18:15, dnes Zone recon po družstvech. Mám tripod (dny před tím téměř nic). Procházka, pár zastávek, trochu zima, zataženo, asi 2 km k OBJ, pak 2 km k další PB. K nové základně příchod asi ve 23:30. Kopeme, (poslední cigareta a koláč), lehám si do spacáku po 2. hodině.
 
13.2. 1995
Budí mě déšť, schovávám kanady pod sebe a házím na sebe pončo. Vstávám v 6:15. Poprchává, oblíkám se, nástup, vyhodnocení. Pak oheň, kakao, 2 hlavní jídla, horký vitacit. Přichází noví instruktoři, 100% security, odchází průzkumné hlídky. Maskovat, ukládám claymore, čištění zbraní. Ve 14:00 se holím a když už jsem skoro hotov, jsme napadeni. Skáču zpět do díry. Asi za 15 - 20 minut je po všem, dobrá reakce. Pak jím, balím bágl (dnes nesu claymore a panel - oranžový pruh látky pro signalizaci). 15:45 - 16:20 spí Scutt (je 16:05), pak 35 minut já. Sterilizace (likvidace stop po vlastní činnosti), odchod. Dnes jsem opět stráž ORP, tak jen procházka. Po výměně je Garry PL a Chris PSG. Kosa, vítr, mám 2 trika a polypro. Trochu zmatky okolo objektu, ležím pod pončem, pak si na chvíli beru Goretex. Akce OK, hned vyrážíme na PB. Je to kousek. Kus jdeme po silnici a nacházíme cisternu s vodou. V poušti se základny zřizovali blízko zdroje vody, takže vidět cisternu znamenalo konec pochodu. Obsazujeme základnu, jím koláč, moje pozice nic moc pro kopání. Zakopávám se, natahuju síť a sbírám trávu na maskování. V Goretexu a kanadách lezu do spacáku asi ve 4 hodiny.

14.2.1995
POSLEDNÍ DEN. Budíček v 6:15, nástup v 6:30, ale nikdo nepřišel, tak znovu v 6:45. Taktická situace, takže žádný oheň. Maskuju díru. SL Lee, mě chce přestěhovat, zmatky. Sedím v díře, jím sýr a hlavní jídlo. Během dopoledne pospávám. Čištění zbraní, oběd, jdu pro vodu. Přepadení základny, vracíme se zpátky. Sterilizace, dnes Ambush. Fouká nepříjemný vítr, pár zastávek. Na ORP začíná trochu pršet. Jsme trochu navlhlí. Akce nic moc (3 náklaďáky), máme raněné. Hned zpátky do ORP, kontrola materiálu (už prší), trochu smoke. Odjezd asi v 21:30. Po příjezdu 30 minut smoke. Hot dog sale, hodnocení lidí. Sprcha asi v 1 hodinu, spát kolem 1:30.

15.2. 1995
Budíček v 5:00, hygiena, peru maskáče. Celou noc pršelo. Snídaně MRE, pošta. Přišel mi balíček z Čech, kokosky, všichni jsou hrozně zvědaví, co to je. Hodnocení kurzu, hodnocení GO - NO GO, briefing s velitelem. Na konci každé fáze velitel praporu osobně hovoří s některými studenty o průběhu výcviku. Ptá se na úroveň výcviku, kvalifikovanost instruktorů atd. Čištění SAW a M 60. Teplý oběd, znova čištění SAW a M 60, čistím si svoje věci. Teplá večeře, čištění zbraní, balení, úklid. Pak jdem do Scorpion clubu, jsem tam do 1:00 a pomáhám při úklidu.

16.2. 1995
Budíček v 5:00, bohoslužba v 7:00, teplá snídaně. Projev velitele k těm, co mají GO, říká, kolik odpadlo lidí atd. Dozvídáme se, že na Floridě zemřeli 4 kluci. Jsou ze třídy, se kterou jsem začínal, znal jsem je. Je v ní i Petr Miler. Zatím se neví nic bližšího. Úklid okolo baráku, odevzdání munice, hrabání písku. Teplý oběd, polovina jede na OBJ sbírat nábojnce. Zůstávám s druhou polovinou, balíme věci, cpeme se, co to jde. Dostávám 3 dopisy od neznámých lidí. V 16:30 poslední jídlo v poušti. Nástup, přecházíme pod velení horské fáze. Moje četa B - 1 se ruší, jdu do C - 2 (Garry C - 1) s Messym, Salomem, Garettem, Terelem. Přebalení materiálu, nějaké papíry. Volno. Garry jde volat, jdu s ním. Pak kakao, spát kolem 22:00.
 

2.8.  Třetí fáze – hory

17.2. 1995
Budíček v 3:00, sprcha, oholit, úklid baráku, nástup v 3:45. Čekáme na autobusy, kosa. V 5:00 konečně přijíždí autobusy a jedeme na vojenské letiště do Fort Bliss. Čekáme asi hodinu, kontrola počtů, kosa. V 7:00 se začínáme rovnat do třech C 141. Helmu na hlavu, batohy na kolena, trvá to asi 35 minut. Vzlétáme kolem 8:00, letíme asi 3 hodiny, pospávám, jím MRE. Je zima, píšu dopis. Do Fort Benningu přilétáme kolem 13:00 místního času. Prší, hnusné počasí, ale teplo. Překládáme batohy, nástup 14:00, poučení, volno 14:10 - 22:10. Jdu s Garrym a Chrisem, přijela pro nás Eva (Marry vaří) a jedeme nakupovat. Kupuju si polypro ponožky, čepici, triko na spaní, vložky do bot, polypro rukavice. Vybírám si 300 $ a za 100 $ hned kupuju minuty na telefon. Telefonní karta není magnetická, jsou na ní jen telefonní čísla. U telefonní společnosti máte něco jako minutový účet, z kterého se odečítá protelefonovaný čas. Vybírám svou stálou poštovní schránku, dopis od rodičů z vánoc, pohled od bráchy, dopis od Oldy a Leoše. Zkouším volat dom, ale nikdo to nebere. Jedeme k Evě, Chris pere, já se cpu a spím. Ve 21: 45 jsme zpátky na letišti. Kolem půlnoci vyjíždíme autobusy do Dahlogeny.

18.2. 1995
Do Dahlogeny přijíždíme asi ve 4:00 ráno. Jeden autobus se rozbil, zastavovalo se a přesedalo. Prší, stojíme venku, na dešti. Uklízíme batohy do skříně a jdem ven do deště vykládat vaky. Cpeme je do skříně, nástup na snídani, stojíme venku, stále prší. Na snídani jdem poslední, běžíme pro Goretex a měníme si blůzu. Snídaně: malá klobása, vajíčko, omáčka, grids, blueberry pancakes (specialita horské fáze - borůvkové koláče polévané sladkou kukuřičnou štávou), káva, džus, mléko, 2  plátky chleba, 2 cukry. Po snídani odevzdání zbraní do skladu. Pokec s velitelem fáze. Shake down, pakování ruksaku. Fasujeme gumáky (nosí se přes kanady) a MRE, úklid věcí. Nástup čety, projev seržanta, pak něco říká první seržant. Každý dostává lano a 2 karabiny. Úvodní kontrola nohou, dostáváme injekci. Nácvik vázání uzlů, celkem jich máme umět 12 (4 základní, 4 varianty dračí smyčky a 4 speciální). Pak nácvik jištění a ukázka přezkoušení ze znalosti jištění (belay test). Teplá večeře, po večeři opakujeme uzly na baráku, rovnám věci, holím se, spát kolem 23:00.

19.2. 1995
Budíček ve 4:00. Obléct, uklidit věci, ve 4:30 volám dom. Telefonovat během fáze je samozřejmě zakázané, ale den předtím jsem vysvětlil RI, že kvůli časovému posunu, jsem ještě nemohl informovat rodiče o tom, že jsem OK. Zpráva o 4 mrtvých studentech při výcviku v Ranger kurzu totiž běžela ve všech médiích. Snídaně v 5:00, stejná jako včera. Dopoledne procvičujeme jištění, ukázka lanového zábradlí, pak slaňujem na zdi z trámů. Přes karabinu na pravou i na levou ruku, přes osmu s batohem, nácvik odskoků. Sem tam smoke, slaňujem se s helmou na hlavě. Odpoledne ukázka,jak se dělá lanový most přes řeku. Za pospávání při výuce dostávám velké mínus. Pak soutěž ve stavbě mostu. Opakujeme uzly, večeře v 17:30. Znova trénujeme uzle dole u skály (asi 3 km od tábora), zpět asi v 21:00. Pak napouštím boty voskem, holím se, sprcha, spát ve 23:00.

20.2. 1995
Vstávám v 3:35, balím se, v 4:00 volám domů. Úklid, nástup, opakuju uzle, v 5:00 klasická snídaně. Jdem dolů, opakování uzlů. Test z uzlů, dělám 11 ze 12 (zkazil jsem butterfly) pak belay test (K.O., nesledoval jsem lano očima). Slaňování s buddym na zádech, nejdřív jsem nahoře pak dole. Smoke. Ukázka jak zvedat materiál, pak prakticky. Jdu opakovat belay test. Pak nácvik pádů do lana. Je celkem jasno. Smoke. Jdeme zpět, večeře. Po večeři Field craft – jak improvizovaně opravovat výstroj, antény. Konec asi ve 20:00, příprava materiálu, balení, cpu olej do bot, oholit, spát po 22:00.
 
21.2. 1995
Budíček ve 3:00, velká snídaně ve 4:00. 4:30 odjezd autobusem na „Mountain Yona“ (asi hodina cesty autobusem, je to hora v národním parku, kam se jezdí na horolezecký výcvik), pod blůzou jen triko. V 5:30 vyrážíme na „speed march“ (rychlostní pochod), v 6:20 cíl, převléknout, postavit stan. Bereme sebou MRE, Goretex, rukavice a jdem ke skalám. Je velký vítr, mraky. 1. zaměstnání - jak lézt po skále. Kosa, studený vítr, zmrzlé ruce, voda na skále. Lezeme nahoru, slanění dolů, pauza. (Poslední třída před námi vůbec nemohla lézt, skála byla pokryta ledem.) 2 pracoviště - lezení do půlky výstupu, výměna jištění, dolézá druhý a leze až nahoru, první dokončuje a slanit dolů. Dostal jsem „Major plus“. Před zahájením výstupu (šel jsem první) mi instruktor řekl, že, když vylezu počáteční úsek bez pomoci, dostanu plus. Otočil se zády a já začal lézt malou oklikou. Za chvíli se otočil a viděl, jak dolézám ke značce. Řekl, že musím přímo, ať jdu ještě jednou a znovu se otočil. Můj buddy mě vysadil a já tedy lezl přímo nahoru. Když se instruktor otočil bylo vše, jak chtěl a já dostal plus. Skvělá „teamwork“. Oběd MRE. 3. pracoviště - slaňování, na karabině volně, pak s odskoky, naposledy přes osmu. Konec kolem 17:00. Teplá večeře přijela dodávkou - fazole s masem, červená řepa, salát, mléko, džus, kafe, koláč, 2 chleby, máslo. Dělá se velký oheň, oblékám se do „snivlu“,dělám coco, sedím blízko ohně. Bohoslužba a po ní představení. Každá četa musela připravit humorné vystoupení, nejlépe něco na instruktory. Byly tam prima vtipy, bohužel často jsem nerozuměl slangu. Do stanu ve 22:00, jsme jak sardinky, batohy musely zůstat venku.

22.2. 1995
Budíček ve 4:15, neměl jsem stráž. Dělám si coco, balím spacák, kosa, voda v polní láhvi zamrzla (batoh byl venku). Bourá se stan, holím se (el. strojkem pod kabátem), v 5:15 teplá snídaně (míchaná vajíčka, klobásky, grids, brambory, omáčka, 2 chleby, kafe, džus, 2 mléka. Střídavě se zahříváme u ohně, kolem 7:00 jdeme lézt. Při ukázce instruktor nemůže vylézt. 1. pracoviště - lezení pomocí smyc, pak jistím zhora. 2. pracoviště lezení s expreskama pak zase jistím zhora, slanění. Při úklidu materiálu smoke. Konec kolem 13:30, oběd MRE. Pak jdem dolů k silnici, jsem utahanej, při čekání si čtu dopisy. Cestou zpět  spím. Po příjezdu čekáme na večeři, fasujeme mapy a speciální výstroj. Po večeři (špagety), úvodní taktický pokec. Speciální mapa, diapozitivy, bojujeme proti povstalecké armádě – jako vždy. Informace o nepříteli (výstroj, zbraně, technika, organizace, vrtulníky, auta...), pěkné diapozitivy. Pak poučení od medika o chladu, pěkně hnusné diáky s omrzlinama. Pak na učebně, lekce  o taktickém pochodu (poslední den se jde 8 mil). Vážeme padákovky na všechno jako obvykle. Dostal jsem dopis. Kolem 24:00 jdeme na barák, balit A-bag (náhradní výstroj, která by se vezla v případě potřeby do nemocnice), batoh, rozbaluju MRE, dělám si coco a čtu dopis. Spát asi v 1:30.

23.2. 1995
Budíček ve 4:00, oholit, sprcha, dobalit batoh, 4:45 odchod. Velká snídaně. Na učebně lekce o FRAGO, pak máme něco psát, nevím co, chodím okolo, snažím se zjistit, co se dá, pak vystoupení SL. Pokračujeme lekcí o air-assault, jak dohodnout přepravu vrtulníkem, jak lézt do a vylézt z vrtulníku. Pak lekce o orientaci v horách, „speciální“ metody. 900 m pacecount (628), oběd MRE. Beru M 60 na „procházku“ po okolí, různé terénní útvary (died fall - polom), orientace na kopci, pokec. Opakování Ambush a Raid. Konec asi v 16:00. Bylo až horko, s M 60 jsem se pěkně zapotil. Budování SOP na učebně. Po teplé večeři opět budování SOP, v 20:00 praktický nácvik. Na barák kolem 22: 00. Vyrábím dvoje nákoleníky (i pro Larryho). Protože mé krásné nákoleníky na skateboard ležely ve skladu ve Fort Benningu, z karimatky jsem si vystříhal nákoleníky, které jsem vložil do dvojité látky na kolena. Spát kolem 23:45.

24.2. 1995
Budíček ve 4:00, oholit, sbalit věci, v 5:00 nástup. Jdu na ošetřovnu, je mi blbě. Nesu batoh na učebnu, M 16 k dozorčímu, jdu na snídani a pak konečně na ošetřovnu. Dostávám Tylenol (kolik chci), něco, co uspává, a „bonbóny“. Jdu pro M 16 a pak zpět k jednotce. Při nástupu zmatky. PSG - fired, instruktor hledá někoho, kdo je oblečenej, lidi se nehrnou, jsem blízko, tak jdu - už jsem PSG. Honem všechny vykopat ven, je taktický pochod. Počítám lidi. Po průchodu minovým polem je změna velení, jdu zpět k M 60, nesu tripod. Děláme průzkum po družstvech, zmatek. Instruktoři se nějak nedohodli. Jdeme se podívat na náš objekt po cestě. Pak jdeme na ORP a na Link-up. Po setkání plánujeme Raid, dostávám M 60. Po Raid přesun na Ambush. Opět změna velení, zůstávám s M 60. Kosa v ORP. Kulomety jsou při akci do kopce a nestřílí. Jdeme to ještě jednou pod velením instruktorů a M 60 sřílí. Kontrola materiálu, jdeme zpět. Kecání na učebně. Pošta. Pak příprava materiálu. Volám Marry, Petr Miler oslavuje Ranger Tab. Zapoměl jsem si 2 MRE v baráku, jím vše až večer. Nic jsem neudělal a šel jsem spát, neoholenej, ve spoďárech asi ve 23:15. Chtěl jsem vstát ve 24:00, ale Larry mně nevzbudil. Budím se ve 2:00, ale znovu si lehám.

25.2. 1995
Ve 4:00 budíček, převlékám se a lítám - jsem WSL. Cpu věci do batohu, jakžtakž jsem vše stihnul. Materiál odnést k učebně, snídaně (poslední teplá). Před jídelnou předříkávám 2. sloku Ranger-creed, po snídani nesu dopis do schránky. Nechávám dělat Status card, rozděluji MRE, Lay down. Pak je projev od seržanta majora (nejvyšší seržant na praporu). Dělám všechno a nic, WO, munice, honím lidi. OPORD je 2x odložen, pakuju věci. Odjezd asi ve 12:45. Děláme průzkum, jdu s 3. družstvem. Nejdřív jdeme v četě, slušnej výšlap na kopec. Konečně jsme se zorientovali, ale jdem pomalu. Rozdělujeme se a jdem po družstvech. Ještě ostřejší kopec, jsem pěkně zpocenej. Skoro jsme prošli OBJ, vracíme se zpátky, děláme ORP. Vysíláme 2 RS týmy, zůstávám v ORP, měním rozmístění lidí a postupně se převlékáme do suchého. Po  průzkumu kontrola materiálu, instruktorovi se to zdá moc pomalé, takže všichni musí vysypat celý ruksak. Pak přesun hustým lesem na Link-up, zmatek, usínám uprostřed věty. Nakonec jsme celá četa pohromadě. Kontrola nohou. Přesun do PB. Při zaujímání PB se ztratila jedna obsluha kulometu, usnuli. Jsou to moji lidé, takže mám průšvih.

26.2. 1995
PB aktivity, kolem 4:00 smíme rozdělat oheň. Dělám si šunku a jelly s crackerama. Kolem 5:00 lidi nejsou u ohně, instruktor všechny seřval, do 6:30 má být vše v pořádku. Honím svoje lidi (obsluha M 60 s Messym spala). Dělá se světlo, sundavám snivel. Dělám si coco, ohřívám kuře. Vyhodnocení, nejspíš NO GO. Kontrola nohou a materiálu, změna pozic. Chaos. Dostávám SAW, jdu do pozice a pospávám, kluci mě budí při příchodu instruktorů. Dnes opět průzkum. Je skoro jasno, bezvětří. Vyrážíme asi ve 12:30. Jdu s posledním družstvem. Bereme vodu z potoka, přidáváme tablety, OBJ je celkem blízko. V 16:00 jsme v ORP, týmy jdou na průzkum, já píšu deník. Kluci končí kolem 17:30. Kontrola nohou, materiálu, Mohamedimu něco je, jede na noc pryč s doktorem. Vyrážíme kolem 18:00, LDA, jdem z kopce, narážíme na potok a jdem podél něho. Asi 100 m jsme ušli za půl hodiny. Je tma, vidíme jen ranger-eyes, lezeme přes poražené kmeny a různé potůčky, všude roští, hrůza. Otáčíme to a jdeme zpátky. Instruktor nás vyvádí zpátky stejnou cestou. Pak ukazuje správnou stezku. Jdeme na Link-up. Vidím jen ranger-eyas před sebou, usínám při chůzi. „Setkáváme“ se, pak vyrážíme k PB, pěknej vejšlap, mám stále SAW, škrábeme se nahoru. Nahoře je kontakt s nepřítelem. Střílím 1 zásobník ze SAW, celkem zmatek. Kontrola materiálu. Obsazujeme PB. Hned usínám, jen v Goretexu pod poncho linerem. Rozdělávají se ohně. Je kolem 2:00.

27.2. 1995
Budí mě řev instruktora, něco je špatně. Přesunujeme se o kousek dál, zase usínám. Zase řev, mám na sobě pončo, nejspíš máme být bez, mám se hlásit o mínus. Poposedávám do rozednění. Je zataženo, jako když jsme v mraku. Hnusné mokro, ležím vedle klády. Kolem 10:00 začíná poprchávat, je hnusně. Asi v 12:30 začalo lejt, bereme snivly, pak ponča. Vyrážíme v 13:30, kosa, prší. Za půl hodiny jsme promočení. Boty zatím drží. Překračujeme pár kopců, zapotil jsem se. Bereme vodu, stále leje, jsem promočenej kromě bot. Postáváme u stromů. Kosa a mokro. Bereme si gumové kalhoty a jdeme k OBJ. Jsme moc blízko, vracíme se. Už mám promočené i boty. Stále leje, kolem 16:40 jdou na leaders recon. Kosa, voda je všude. Asi v 17:10 jdeme na to - Ambush. Jsme ve stráni, ležíme asi 30 minut. Náklaďák a pár lidí, ničíme je. Zase se rozpršelo. Zpět do ORP pro materiál. Pak na silnici kontrola nohou, prší. Povinná výměna ponožek. Moc se to nevyplatilo. Za chvíli mám mokré i druhé ponožky. Leje, ale už není taková zima. Vyrážíme potmě z kopce, pěknej padák, jdu vepředu, klouzačky, držkopády, prší. Potmě jdem pěkně pomalu, promočení až na kost. Konečně jsme na cestě. Krátkej přesun na louku a překvápko - vyhřátý stan. Je asi 22:00, jdem dovnitř a snažíme se usušit, co se dá. Nejdřív převlíknout. Dělám si kafe a snažím se něco usušit, marně. Usínám v 01:00.

28.2. 1995
V 01:45 vstávám, instruktor posunuje čas nástupu před stanem na 03:00. Začínají zmatky co je čí. Já mám nakonec vše. Ale nic jsem neusušil, mám to na dně ruksaku, postáváme venku. Obsazení základny, ještě chvíli sedím na bobku pod pončem a spím. Dostávám SAW a lano. Dnes je Air-assault, letíme asi 5 minut. Jde s námi první seržant. Začalo pršet. Bereme Goretex, ale než dojdeme k cíli jsme promočený. Děláme Raid, poblíž potoka. Jsem Assault 1, ztrácíme se. Raid nic moc. Vystřílel jsem 1 zásobník. Při kontrole nohou ani nesundavám boty. Vyrážíme na cestu, šlapem do kopce, bahno, kořeny, klády. Každou chvíli někdo padá. Na sobě mám triko, blůzu, Goretex. Nesmíme mít rukavice, abychom si je nepromočili. Trochu výš začíná pěkná zima. Když jdem, je to OK., jen ruce mrznou. Škrábem se do kopce, hrůza. Nahoře jsou 2 stany, myslím si, že jsou pro nás, ale nejsou. Instruktor ukazuje místo, kde do 40 minut má být vybudována základna. Je mi jasné, že celou tu dobu budu ležet na zemi a klepat kosu. Po 10 minutách se „naštěstí“ 2 kluci zhroutili, asi hypotermie. Odnášíme je k sanitkám a začínáme stavit stan.

1.3.1995
Asi ve 3:15 jdem konečně dovnitř. Snaha něco sušit je marná. Jen teplo. Beru si suché spodky a ráno kolem 6:00 na to mokré maskáče, mokré boty a galoše. Bourat stan, kontrola materiálu a nohou. Jsem AG, dnes je s námi velitel roty, kapitán. Je zima, mokro, jsme v mlze. Celé dopoledne ležím u kulometu a klepu kosu. Kolem 15:30 vyrážíme. Jdeme z kopce, děláme Ambush. Zmatky. Jdem na rozcestí, kontrola materiálu a nohou. Doktorovi se nelíbí moje nohy, mám je promodralé a necítím prsty. Po pěšině se vracíme do tábora. V polovině FTX v horské fázi se jednotka vrací do tábora, „na  vlastní území“, kde je možnost dát se přes noc trochu dohromady. Zase padáme, chvílema usínám za chůze. V táboře jsme kolem 23:00. Dostal jsem dopis. Peru věci, suším boty.

2.3. 1995
Spát asi v 02:30. Vstávám ve 4:00, sbalit, uklidit barák, začíná se plánovat na učebně. Jsem velitel security, zmatky. Kontrola materiálu, nohou, začalo poprchávat. Fasujeme MRE, měníme si výstroj ve skladu, test fire. Chybí M 16, průšvih. Nakonec se našla u jiné roty. Zrušen Air assault a jedeme na náklaďáku. O plánu informuju kluky na vozidle. Sesedáme na rozcestí, jdem jako poslední. Při výměně velení (PL a PSG) mi sebrali mapu, zmatky kolem navigace. Je docela teplo, sundaváme Goretex. Nevíme, kde jsme, nakonec jsme se zorientovali na kopečku. Děláme ORP pod kopcem. Jdu na LDRs recon s celým družstvem. Hledáme prostor pro rozmístění, rozdělujeme se, jdu s pravým křídlem. K OBJ je jen jedna cesta, o kousek dál na ní jiná četa dělá Ambush. Jdeme okolo, instruktor jde kus s námi. Jsme na dohled k OBJ, zapaluju si cigaretu a za chvíli jdem zpátky. Děláme Raid, vše bylo OK. Kontrola materiálu, nohou. Vyrážíme za tmy, je hrozná mlha, nic není vidět. Scházíme z cesty, ztrácím 2 lidi, za chvíli se našli. Usínám, jdu jak ve snu, mám pocit, jako kdybych to už zažil. Přicházíme k louce, SH, vůbec nevím, co se děje. Jdu na průzkum ORP. Chybí lidi, děláme SH na louce. Zmatky, obsazujeme základnu ve strmém kopci. Dělá se oheň, rozepisuju stráž, dělám si coco. Spát asi ve 3:45.

3.3. 1995
Vstávám asi v 6:30, balit věci, výměna materiálu, kontrola materiálu a nohou, vyhodnocení (zní dobře). Jsme assault 1, dnes je Ambush. Celé dopoledne klečím, abych neusnul. Rychle jím za stromem, aby mě nebylo vidět. Dostáváme velkou snickers tyčinku od instruktora. Musíme ji mít v kapse a nesmíme ji sníst. Když to dobře dopadne, bude zítra k snídani. Je zvykem, že když instruktor má poslední patrolu (jde naposledy ve funkci instruktora Ranger  kurzu) přinese studentům nějakou sladkost. Přesun, začíná pršet, bereme Goretex, je teplo, potíme se. V ORP poprchává, při akci není výhled, střílím v sedě. Jsem v Aid litter týmu, pomáhám evakuovat zraněné. Sám jsem „raněn“ a zpět do ORP mě „nesou“. Kontrola nohou, materiálu. Vyrážíme za totální tmy. Jdem do kopce po úzké pěšině do  svahu, někdo spadnul na záda, volá se doktor a kluka odváží asi za hodinu. Jdeme dál, usínám za chůze. Šlapem do šílenýho krpálu. Pak lezeme dolů, je to jak skokanskej můstek. Konečně jsme na cestě, obsazujeme základnu ve svahu. Mám pocit, že instruktor je ožralej, motáme se na kousku svahu pořád dokola. Vždy, když mi řeknou běž, jdu. Ztrácím se, když sedím, usínám. Nakonec je PB jakž takž, děláme oheň.

4.3. 1995
Ztratil se 1 muž, a další má asi hypotermii. Rozednívá se, kontrola materiálu, nohou. Jeden je jak polomrtvej, neví, co dělá, má šíleně pomalé pohyby, hrůza. Nedokáže si ani zavázat tkaničky, instruktor ho vyhazuje, ale on nechce jít pryč. Konečně nástup na snickersky, instruktor kontroluje, zda ji nikdo nesnědl, loučí se s námi a pak ji můžeme konečně sníst. Taky mi ruší mínus, co mi chtěl dát. Jsem velitel assault 1. Tuším, že je to v prdeli. Dnes je Raid, plánuje se, ale všichni jsou ospalí, nikdo nic nedělá. PL (Sapp) je nerozhodnej. Přesunujeme se k OBJ, asi 5 km. Vede nás Terrel, nejdřív do kopce, pak jdem po hřebenu. Nový PL Brook je nervózní. Skoro běžíme, nalézáme OBJ, máme jen půl hodiny. Průzkum, hasty attack, nic moc. Kontrola materiálu a nohou, vyrážíme k nové základně, vede nás instruktor. Je tma, nakonec používáme baterky.

5.3. 1995
Rozmístění na základně, FRAGO k přesunu, máme dělat oheň, ale vše je mokré. Je zima, dělá se šílená mlha, je vidět na dva metry. V té mlze nemůžu najít svý lidi, nikdo nic nedělá, instruktor je nasranej. Nakonec vyrážíme na závěrečný pochod, ztrácím se, usínám. Ze začátku si připadám jak vězeň, nevím, co se děje, nechápu, o co jde. Celou četu vážou na lano. Jsem poslední, zpočátku spím, padám na zem, nevím, kde jsem. Nakonec se probírám a ženeme kluky před sebou, aby lano nebylo tak napnuté. Zmatek, sedíme na zemi u cesty, předchází nás jiná četa, jdeme za nimi. Instruktor něco řve, rozumím jen, že je nasranej, protože jdem moc pomalu. Musíme si vzít kevlar, beru si i suché goretexové rukavice. Zbytek pochodu je po silnici. Jdeme mírně z kopce, Bob, co jde přede mnou, je úplně mimo. Nejdřív ho vedu, ale instruktor mě seřval, tento pochod jde prý každý sám za sebe. Pak Boba asi 20 minut přesvědčuju, že stojí ve frontě na jídlo. Nechápal, proč je tak dlouhá, ale šlapal v řadě. Nakonec ho instruktor vyrazil, protože se zapotácel a vybočil až do půlky silnice. Bude muset opakovat fázi. Do tábora přicházíme před sedmou ráno. Jsem OK., ještě na chvíli jsem PSG, odevzdáváme materiál. Spočítat zbylou munici, převléknout, začít prát. Píšeme peer evaluation a hodnocení kurzu, všichni usínají. Čištění zbraní, začínáme s M 60 a M 249. V poledne konečně dostáváme 2 MRE, mám č. 5 a 7, jím to vše najednou. Pokračuje čištění zbraní, praní, úklid. V 17:00 velká večeře, extra špagety, pak chaplain service, pošta. Od Garryho dědečka dostávám care package. Pokračuje čištění zbraní M 60 a M 249, pak je vracíme do skladu. Hodnocení - jsem recycle. Asi v 21:00 smíme jíst věci z balíčků a čistit M 16 dohromady. Za půl hodiny jsou všichni přežraní. Spát asi v 23:00.

6.3. 1995
Budíček ve 4:00. Zbytky z balíčků měly být vynešeny před barák, ale nejsou. Zase řev. Snídaně v 5.00, balení krámů do A-bagů. Pokračuje praní a čištění materiálu. Oběd, pak projev velitele praporu a seržanta majora. Večeře, pak jsem jako prodavač v NCO klubu pro odjíždějící. Přítomní instruktoři si dělají srandu, nic nesmíme jíst. Vysvětluju instruktorům, jak se točí pivo u nás (točí to jak vodu). Jeden říkal, že to zná z Německa, když tam sloužil na naší hranici. Spát okolo 23:00.


2.9.  Opakovací výcvik třetí fáze

7.3. 1995
Budíček, rozcvička s během, snídaně. Po nástupu pereme věci. Oběd, praní, večeře, pak uklízíme celý tábor včetně budov. Večer Clubop (Club operation - návštěva klubu seržantů), dávám si hamburgr a píšu dopis.

8.3. 1995
Budíček v 5:00, snídaně, lekce uzlování a jištění v tělocvičně. Studený oběd. Lekce o plánování a taktickém pochodu, fasování zbraní. Teplá večere, pak vážeme provázky na zbraně a výzbroj.

9.3. 1995
Velký vítr, jsme v baráku, lekce o Link-up, Ambush a Ride. Fasujeme MRE k obědu a večeři, pak skládáme palety s MRE z náklaďáku. Odpoledne nácvik akcí na hřišti, večer Ambush se střelbou. Odevzdání zbraní a materiálu.

10.3. 1995
Budíček 5:00, nástup na rozcvičku, ale nebyla. Snídaně. Máme volno, rovnám si věci, píšu dopis. Oběd, večeře.

 


 

 

2.10.  Hory - podruhé

11.3. 1995
Budíček ve 4:30. Jedu do Fort Benningu ještě se třema klukama a několika seržanty pomáhat při seskoku nové třídy, co přiletí z Fort Bliss, v 5:00 nástup. Posunutý odjezd na 6:45, dostáváme 3 MRE na den, volám Evě. Konečně vyrážíme, cestou si smíme koupit kolu. Ve Fort Benningu nám řekli, že seskok byl zrušen. Při přeletu z pouště do hor, se skáče ve Fort Benningu. Do Dahlogeny se pokračuje autobusem. Chvíli jezdíme okolo, pak smíme k automatu na prachy, já ještě kontroluju svou poštovní schránku, ale nic tam není. Mohli jsme jít do Burger Kingu (něco jako Mc Donald), dal jsem si dva dvojité Mc Burgery a cheesburger. Zpátky v Dahlogeně jsme asi v 17:00. Volám Mary, píšu dopis. Přijíždí C - rota, jdu k C-1. Do baráku, odevzdat zbraně, medik a injekce, fasujeme galoše. Spát kolem 24:00.

12.3. 1995
Budíček ve 4:00, snídaně. Fasujeme MRE, shake down, jsem přemístěn k B-1. DX exchange, galoše, znova medik. Projev velitele praporu. Fasujeme MRE a jdem na cvičiště, nácvik uzlů a jištění. Pak slaňování, pravou a levou rukou, s ruksakem, s osmou. Znova uzle. Teplá večeře a jdeme zpět na cvičiště. Uzle, jištění, zpátky na barák okolo 22:00, spát okolo 23:00.

13.3. 1995
Budíček ve 4:00, opakování uzlů celé dopoledne, pak nácvik pádů do lana. Test z uzlů, udělal jsem všechny, ale celkově to dopadlo špatně, takže ho instruktoři prohlásili za cvičný. Za chvíli ho děláme znovu, já opět na 100% a dostávám velké plus. Pak test z jištění. Opakování uzlů a jištění, retest pro ty, co neuspěli. Teplá večeře. Večer lekce o fieldcraft, děláme nosítka z provazu. Pak balit věci, spát okolo 21:30.

14.3. 1995
Budíček ve 3:15, posílám dopis. Dnes 1. den Yonah, stejnej jako minule, krásné bezvětří, pochod jdu bez trika. Teplá večeře, večer u ohně dělám danbong pro Terryho, píšu dopis. Veselé scénky pro instruktory, jedna, co parodovala Beavese a Buttheada v Ranger kurzu, byla super. Naše propadla. Spát okolo 21:00.

15.3. 1995
Budíček ve 4:15, bouráme stan, teplá snídaně je stejná jako minule. Při lezení Gogames spadnul, volal se vrtulník z Dahlogeny. Konec kolem 13:00, cestou dolů sbíráme odpadky (jsme v národním parku). U silnice při čekání na autobus hodinu spíme na sluníčku. V autobuse zase spím. K večeři špagety. Pak hodina s medikem, opět „pěkné“ diáky s omrzlinama a zlomeninama. Fasování zbraní, pak na sále rozbor taktické situace, mapa, organizační struktura atd. Hodina o taktickém pochodu, vázání materiálu, spát okolo 23:30.

16.3. 1995
Hlídka 2:00 - 2:15, budíček ve 4:00, snídaně, v 5:45 na učebně plánování. 9:00 přesun na přistávací plochu. Teorie a nácvik volání vrtulníku, nastupování a vystupování. Oběd. Lekce o orientaci v horách. 900 m pacecount, s batohem, jdu bez trika. Pak procházka terénem s orientací v mapě. Zpět do bay (dřevěný přístřešek - učebna), lekce o dekodování. Teplá večeře, měli jsme chow detail (služba při vydávání jídla). Budování SOP, píšu deník. Konec asi ve 22:00, balení batohů, spát asi ve 23:30.

17.3. 1995
Budíček ve 4:00, snídaně v 5:00, rychle do bay, v 6:00 vyrážíme na průzkum. Jdem po družstvech, náš RI je gunny (gunnery sergeant - seržant od námořní pěchoty). Učíme se, jak chodit ve 3, 4, 5. Pak na učebně pokec o PB s praktickým nácvikem. To samé o Raid, 2x prakticky - sucks. Pokec o Zone Ambush, praktický nácvik - ukázka, jen jedno družstvo. Pak jsem PSG, jdu s 1.družstvem, dělají Ambush, já jen přihlížím. Na učebně SOP, rychlé balení A-bagů, pošta, dostal jsem dopis. Příprava věcí, dělám si coco s kafem a jím crackery s pomazánkou. Pohoda čtu si dopisy. Jsem línej, jdu si lehnout v 00:20.

18.3. 1995
Hlídka 2:45 - 3:00, balím věci, sprcha, oholit, lehám si asi v 3:20. Budíček 4:00. V 4:05 jsem určen SL, ve 4:20 máme být u bay. Lay down, status card. Snídaně ve 5:00, posílám dopis, ještě na záchod a běžím do bay. WO, balení věcí, vyhlášení OPORDu. Dnes průzkum po družstvech. Fasujem 7 MRE (!), nesu dalekohled, PVS-5 (přístroj pro noční vidění), 3 dýmovnice, vysílačku a 3 baterie. Znovu se dělá OPORD, pak rehearsal. Ve 12:00 vyrážíme je jasno, horko, jdu bez trika. Asi 3 - 4 km šlapem do prudkého kopce. V RP jsem uvolněn z funkce a dostávám SAW. Jdem na průzkum, jsem surveillance. Za světla ještě berem vodu. Stmívá se, jdem na Link-up, lezem nahoru a dolů, chvílema po čtyřech. Nakonec se scházíme a jdem na základnu. PB je obsazena kolem 24:00. Vyslat RS týmy, rozdělit hlídky. SPÍME! Střídáme se, docela jsem se vyspal. Spal jsem jen pod pončem, ale dalo se to vydržet.

19.3. 1995
Vstávám kolem 5. hodiny, zima. Vyhodnocení, snad GO. Dnes jsem PL RTO, trochu jsem se divil, ale RI se líbí, když v centrále nerozumí tomu, co jim zahraniční student „vypráví“ do vysílačky. Nejdřív píšu článek 5 OPORDu, pak se seznamuju se SOI (šifrovací tabulky), jak podávat zprávu atd. Je mi kosa. Skoro jasno, bezvětří, dnes průzkum. Vyrážíme ve 12:15, nejdřív pěknej kopeček, celkem smoke. Nahoře se odpojuje jedno družstvo, pak rovinka, další kopeček a zase rovinka. Cestou volám na velitelství. Z dalšího RP se odděluje 2. družstvo, 3. družstvo jde dál. Já jdu s PL kus zpět, asi 1 000 m do ORP. Tam sedím asi 2 hodiny. Obsluhuju vysílačku, píšu deník, něco jím. V 17:30 jdem na Link-up, tam asi 15 minut čekáme na poslední družstvo a hned jdem do PB. Jdem z kopce, pěknej krpál, pak rovinka a zase z kopce. PB zaujímáme kolem 22:00. Před půlnocí nás přepadli, ale „ubránili“ jsme se. Pospávám, v 01:15 se „probouzím“, abych zjistil co se děje. Střídám se s FO a PSG RTO u vysílačky. Začínám, dělám si kafe do polní láhve, FO mě sřídá v 1:45.

20.3. 1995
Budí mě až v 4:15, někdo zaspal. Zase usínám, kolem páté mě budí zima. Balím pončo, rovnám si věci v batohu, sedím, pospávám. V 6:20 vyhodnocení, výměna instruktorů a funkcí. FO pro mě ještě přijímá FRAGO. V 8:15 se přesunujeme do nové PB, nesu tripod, spacák, 100 nábojů do M 60. Jdem z kopce, podél potoka. Jsem v leaders recon, lezu do kopce, za velký balvan. Po zaujetí PB se cpeme (není tam vidět od instruktorů), kluci pospávají, píšu deník, jím 2 hlavní jídla. Ve 12:30 krátký projev od gunnyho (kouřím 2 cigarety) a jdeme. Pospícháme, je horko a jasno. Na prvním kopci jsem propocený. Jdu bez trika, nesu jen tripod a 100 nábojů. Jdeme rychle, je málo času. Zaujímáme pozice, RI nás přesunuje, nemůžu najít místo, kde zalehnu. Ambush sucks. Jdem zpět do ORP, beru si polypro a goretex. Jdem do nové PB, poprchává, jsem zpocenej. Fouká studený vítr, je tma, za chvíli nás vedou RI. Děláme dvě SH, na druhé s Brooksem vybíráme místo pro PB. Beru si suché triko a červeným světlem dávám znamení při zaujímání základny zbytkem čety. S Urenou a Messym jsme u kulometu. Základna se zaujímá tak, že nejdříve velitel čety umístí do třech rohů trojúhelníku (označovaných dvě, šest a deset hodin) obsluhy kulometů a pak strany obsadí jednotlivá družstva. Cpu se kakaem, pospáváme. Ostatní provádí normální činnost při zaujímání PB. V 01:00 začalo pršet. Leje, já jen stojím v Goretexu jak blbec. Když už jsem mokrej, beru si pončo, sedám si a usínám (stále prší). Kolem 2. hodiny se budím, je kosa, jasno. Beru si suché kalhoty, polypro a lehám si. Asi ve 03:00 mám hlídku, šel jsem dál do lesa a „zahřál“ se třemi cigaretami. Ve 03:30 budím Urenu.

21.3.1995
Po 5. hodině se přesunujeme do jiné PB, postáváme, zpíváme Happy Birthday Gunnymu. Měníme pozice, jsem v support squad. Vychází slunce, jdu pro vodu. Při hlídání u potoka jsem usnul, zbudil mě RI. Na základně suším pončo, kalhoty, ponožky, rukavice. Mám jít poslouchat vyhlášení OPORDu, takže minule to bylo NO GO a nejspíš budu SL. Rychle si beru gumový kalhoty, balím pončo a věci, jím, odstraňuju claymore. Dnes Raid. Ve 12:15 vyrážíme, po 500 m jsem určen PL („velké nadšení“). Jdem do kopce asi 1,5 km, nesu jen PVS 7. Rulla je point man (byl od SF, měl perfektně zvládnutou orientaci v terénu), SH na cestě, jdu na leaders recon, RI nás zastavil. Vracíme se a zaujímáme hasty ORP. Jdem na LDRS recon, vybral jsem místo pro support. Je málo času, jdem zpět do ORP. Vysílám support na kopec, security určuju místo jen podle mapy. Jdu s assault 1 a 2, RI nám ukazuje PLD. Po rozvinutí volám pro palbu a útočíme. Sbírám PIR, ničíme zbraně a utíkáme zpět. Za 30 minut jsme zpátky v ORP. Balíme věci a vracíme se zpět na místo přepadu. Vyhodnocení, prý best raid (?). Hlavní RI měl ten den poslední misi, takže mi určitě nechtěl dát NO GO a občas mi něco „doporučil“, při vyhodnocení byl trochu patetický. Dostávám nové instrukce k přesunu do tábora. RI znovu říká, že to byla „best mission“ a vyrážíme. RI říkal, že půjdem 3,5 hodiny, hnal jsem četu tak, že jsme skoro běželi a zvládli jsme to za 2,5 hodiny bez zastávky. Na barák jsme došli ve 20:35. Hodnocení, věřím že GO. Kontrola materiálu, instruktorovi, co končí, recitujeme Ranger-creed (předříkávám 6. sloku). Dostáváme snickers tyčinku, pak poštu (já 4 dopisy). Čtu dopisy, balím se, holím, sprcha, dělám coco, píšu pohledy a dopis. Usínám při tom, spát okolo 00:45.

22.3.1995
Budíček v 4:15, neměl jsem hlídku. Dělám si coco, dnes jsem medik. Balím se, polštářuju LBE. Na učebně jsem v 5:20, poflakuju se, kouřím, píšu dopis. Fasujem 4 MRE, mám skoro celé extra. „Bojuju“ o velké plus, hodnotí mě RI Lumin (kulturista). Jde s námi starej SGT a mladej SGT z Aljašky. Má s námi jít velitel praporu, ale zatím ho nevidím. Dnes Ambush, Air assault. Letíme dvěma vrtulníky nadvakrát (při letu mi druhý pilot dal jablko, hned jsem ho snědl). Přistání, krátký přesun asi 1,5 km. SH, obcházím kluky a říkám jim, ať pijí vodu („hlavní“ povinnost medika). V ORP jsme ve 14:50. Leaders recon, cesta je asi 100 m nad náma. Maskujem se a jdem nahoru. Cesta je jen 10 m (!) od čáry rozvinutí. Ferko je „raněný“, neseme ho asi 300 m a voláme vrtulník Ferko byl opravdu dehydrovanej, Lumin mu dával kapačku, ale nemohl se trefit do žíly. Když to zkoušel potřetí, začal do toho přistávat vrtulník a pěkně nás ohodil pískem. To Lumina vytočilo a další RI ho museli držet, aby nešel nafackovat pilotovi. Zdravotníkovi ze sanitky se podařilo dát Ferkovi kapačku do druhé ruky napodruhé. Ferko byl pěkně zelenej, celou dobu se díval, jak mu z ruky dělají jehelníček. Naložili jsme ho do vrtulníku a vrtulník odletěl. Doplňujem vodu z kanystrů, vyhodnocení (3 cigarety), vrací se vrtulník a vykládá Ferka. Přesun asi 1 700 m do PB celkem v pohodě. PL Urina je nervozní, PB je maličká, blízko LZ. Kopu shit trench, je tma, jdu spát. Za půl hodiny mě budí na rotaci s RTO.

23.3. 1995
Ráno budíček asi v 5:10, zase chodím po lidech a „kontroluju“ zdravotní stav. Foot check, dělám si kafe, vyhodnocení. Dostávám velké plus za výkon funkce. Jdu do WSQ, mám tripod a 100 nábojů do M 60. Je jasno, horko, k obědu jím 2 hlavní jídla. Dnes Raid, Air assault. Letíme dvěma vrtulníky, po přistání je výměna velení. Step se k nám vrací, nesu jen 2 dýmovnice a PVS 7. Mění se plán, nejdřív jdem pro vodu. Plním láhve, ale do svých nedávám dezinfekci. Chodíme nahoru a dolů, PL Salome si asi není moc jistej, kde jsme. Děláme několik SH, pořád jsme ale daleko od OBJ. Promeškali jsme NLT čas. Nakonec to jdem cvičně, asi o 3 hodiny později za tmy. Jsem v assult 1, moc mi to nestřílí. Vyhodnocení, foot check, pokus o nemoc, ale nevyšlo to. Během fáze je možné zameškat až 72 hodin ze zdravotních důvodů. Pár klukům to vyšlo, ale můj trvale oteklý kotník nebyl uznán za dostatečnou příčinu. Během postávání sledujeme „Ranger TV“. Při delších zastávkách si RI rozdělávají oheň pro zahřátí, ke kterému se studenti samozřejmě nesmí přiblížit. Jen se zdálky dívají, tedy Ranger TV. K nové PB vyrážíme kolem 23:00. V cíli jsme asi ve 4:30. Pro mě pohoda, v batohu jen dýmovnice.

24.3. 1995
Je zima, po zaujetí PB jdu jako RS. Pak si beru polypro, Goretex a rukavice. Sedám si na zem, opírám se o batoh, pončo si dávám přes hlavu a usínám. Budí nás v 6:30, už je světlo. Opět jdu jako RS, měníme pozice, jsem ve WSQ se Salomem a Brooksem, mám M 60. Fasujeme 4 MRE (už jen 2 dny). Rovnám to do batohu, píšu deník, cpu se. Děláme Raid, místo Air assault, jedeme náklaďákem. Sedím úplně vzadu, jím, kouřím. Když vylézám, jsem totálně „namaskován“ nejjemnějším prachem ze silnice. Cestou jsme viděli turisty, co si vyrazili na víkend pod stan. Horská fáze probíhá v národním parku, takže nic mimořádného. Je jasno, horko. Asi 2,5 km jdeme skrz roští, pěknej humus. SH (jím jablkový kompot), ORP (jdu kadit). Plazíme se na assault line, jsme dost blízko, museli nás vidět. Moje M 60 nestřílí. Jdem zpět do ORP. Pak na cestu, vyhodnocení, kontrola nohou, 3 cigarety. Přesun do PB asi 1 km, jdem podél potoka, celou dobu z kopce. V PB kolem 20:00. Zaujetí PB, vyslání RS týmů, atd. SPÍME! U M 60 se střídáme po 30 minutách, pak hodina spánku.

25.3. 1995
Dobře jsem se vyspal. Brooks jednou zaspal, budí mě RI. Vstáváme asi v 5 hodin. Je kosa, pobíhám na místě, stěhuju se na nové stanoviště. Čekáme na světlo, kontrola nohou, dělám si kafe. Někdo mi „zrušil“ MRE plné sladkostí, co jsem si schovával na závěrečný pochod. Výměna RI, cigareta v rohu u nové M 60. Jdu pro vodu, další cigareta. Po návratu na PB rychle jedno jídlo, Ranger puding a vyrážíme. Dnes Ambush.Jdem asi 1,5 hodiny trochu do kopce. ORP, jdu jako surveillance se Stepem, beru vysílačku a claymore. Jdem z kopce, PL se nemůže rozhodnout, kam nás umístit. Pokládám claymore, je to v zatáčce, prima pro Ambush. Za zatáčkou stanují turisti. Ambush nic moc, připojuju se k Assault a prohledávám auto. Je to pomalý, jsem mrtvej, pak zas ne. Později se dozvídám, že PIR bylo jen zjistit počet osob, takže by stačilo je všechny postřílet a spočítat mrtvý. Jdem zpět do ORP, do kopečka, sbalit věci, přesun k PB. Cestou kontrola materiálu a nohou. Přidává se k nám kaplan (kapitán, absolvent Ranger kurzu). Zaujímáme PB v lese, RS týmy, atd. Beru si teplý prádlo, jím, odpočívám. Salome nechce spát, tak spím od 21:30 do 23:20. Sundavám snivel, beru si jen rukavice a něco kolem krku. Ve 23:40 jdem na cestu, ale nějak to vázne, utekli jsme zbytku čety. Vyrážíme na závěrečný pochod do tábora.

26.3. 1995
Po 1 hodině pochodu zastávka, dostávám M 60. Po 2. hodině znovu pauza, je to pohoda, nechávám si M 60. U tábora ve 4: 30, čekáme před FFU. Na poslední zastávce jsem si při nasazování M 60 rozseknul obočí, krve jako z vola. Před barákem RI říká, že to byl „good job“. Odevzdat munici, kontrola nohou, čistit vysílačky. Píšeme vyhodnocení fáze, peer evaluation. Fasujeme 3 MRE a cpem se. Čištění zbraní, oholit, ostříhat do hola, osprchovat, píšu dopis. Velká večeře, (špagety, bramborová kaše, kukuřice). Čištění zbraní, praní, balit A-bag. RI se nelíbí rychlost čištění zbraní, takže smoke 23:15 - 23:45. Čistíme asi do 00:30.

27.3. 1995
Snídaně, čištění zbraní, odevzdat BB boots, zase čištění zbraní. K obědu zbytky MRE, balíčky až večer. Pokec u velitele roty, jsem GO. Balím se, volám dom, dopisuju deník. V 16:15 projev majora, zástupce velitele praporu. Prý jsme byli nejlepší třída za posledních 11 měsíců. Zdrhnul jsem do PX a koupil si triko „mountain ranger“. Večeře v 17:30, balíčky. Obcházím kluky a cpu se z jejich zásob. V klubu si ještě dávám pizzu a kuře, čepuju kolu do lahví. Píšu dopis a kouřím. 20:30 nástup, přebírají nás RI z Floridy. Z Dahlogeny vyrážíme asi ve 21:30. Spím celou cestu, jen 3x jsem procitnul a napil se koly.


2.11.  Čtvrtá fáze – Florida

28.3. 1995
Na leteckou základnu Eglin jsme přijeli kolem 5. hodiny. Je celkem teplo, jím MRE, co jsme dostali na cestu. Vysypáváme ruksak a RI kontrolují materiál. Posunujeme si čas o 1 hodinu a jdem na teplou snídani. Jsem přecpanej. Fasujeme 2 MRE. Po snídani začíná pršet, balíme ruksak a vše spolu s A-bagy neseme do baráku. Vše vysypat na postel, kontrola materiálu, pak kontrola nohou. Pokec s prvním seržantem. Ve velkém sále pak taktický námět diáky. Chaplain servis. Venku vidím aligátora. Maskotem floridské fáze je aligátor. Seržanti mají Gatorclub, na tričkách je jednooký aligátor s černým baretem a s holí, jakou nosí RI. V areálu základny je bazének, kde je asi třímetrová „mamka“ s menším děťátkem. Fasujeme zásobníky k M 16, brýle, lano, repelent, tablety na úpravu vody, vysílačky. Jdem do hangáru a balíme ruksak. K obědu MRE, pak vážeme materiál. První seržant povídá o výcviku, prý jen 6 lidí teď opakuje fázi. Lekce o Ambush je celkem zajímavá. Vysvitlo sluníčko, procházíme, jak dělat Ambush, děláme SOP a znovu 2x Ambush. Pauza, večeře MRE. Procházíme Raid, jdem do baráku, děláme SOP. Čistíme zbraně, uklízím skříň. Sprcha, oholit, spát asi ve 22:15.

29.3. 1995
Hlídka 03:20 - 03:40, budíček ve 4:20. Teplá snídaně (vajíčka, masová omáčka, brambory, grids, francouzský chléb, 2 chleby, zákusek, banán, 5 cukrů, 4 másla, 2 džemy, káva, 1 džus, 2 mléka).Úklid, sbalit batoh, jdem na učebnu (pod přístřešek). Prší, bereme si gumové blůzy a dáváme pončo přes batohy. Další lekce jsou venku. Poprchává, mám dělat poznámky pro velitele praporu o úrovni jednotlivých lekcí (spolu se mnou dělá poznámky ještě 1 důstojník a 1 NCO). Lekce o PB, tracking. Tracking - stopování, jedna z nejzajímavějších lekcí, jaké jsem vyslechl. Přednášející seržanti absolvovali kurs stopování někde v džungli v jihovýchodní Asii a kurs FBI (pronásledování uprchlých vězňů). Jejich zkušenosti byly opravdu podnětné. Oběd MRE č.9. Další lekce - survival, boby traps. Boby traps - nástrahy, také velmi zajímavá lekce. Od jednoduchých mechanických nástrah používaných ve Vietnamu až po elektrické. Po přednáškách děláme SOP, bereme si snivel. Upřesnění, jak žádat MEDEVAC (letecká záchraná služba), dopisuju „hlášení“ pro velitele. Večeře (směs kolínka s masem, bramborová kaše, hrášek, 2 chleby, máslo, puding, salát, mléko, káva, džus). Po večeři ve velkém sále hodina s medikem. Pak ukázka okolní fauny - hadi nejedovatí, jedovatí, krokodýli. Při přednášce píšu dopis, usínám. Venku prší. Na baráku balit věci, čistím boty, dělám si nákoleníky, oholit, spát asi ve 23:20.

30.3. 1995
Budíček ve 4:00, teplá snídaně. Lekce o Search-attack. Plánování, jsem AG, mám SAW. Oběd MRE. Prakticky provádíme přechod FFU, Search-attack. Při druhém „search“ se zastavujeme. Jiné družstvo našlo nepřítele, jdem k nim a jen se díváme, jak provádí „attack“. OPFOR mají AK 47, prohlížím si zbraň, ale nedá se poznat, kdo je výrobce. Dvakrát cvičně zaujímáme PB, naostro až za tmy, zakopáváme se. Máme skvělou pozici, samý písek. Večeře MRE. Spát okolo 22:00. Budí mě o půlnoci, blíží se bouřka, děláme přístřešek. Zase usínám. Ve 02:30 se budím mokrej, prší, beru si Goretex.

31.3. 1995
V 5:10 budíček, jsem mokrej, jdeme zpět do tábora. Ruksak do baráku, MRE jíme v hangáru, nosíme gumový obleček. Lekce o MEDEVAC u vrtulníku. Prší, jdem do lesa a cvičíme Raid. Oběd MRE. Přechod FFU, jdem zpět. Cestou děláme Ambush beze střelby. Pokec, zpět do baráku. Zítra, první den FTX jsem WSL. Teplá večeře, balení věcí, kontrola materiálu. Balíme ruksak pro seskok padákem, WO. Spát jdem po půlnoci.

1.4. 1995
Vstávám ve 3:40, oholit, sprcha, káva, balím věci, píšu dopis. Poslední teplá snídaně, dobalit věci, rajony. V 7:10 odchod do hangáru. Kontrola kapes, zda nemáme něco zakázaného, příprava OPORDu. Krátký briefing a jdem na letiště. Kontroly před seskokem, fasujeme obal na M 16 a balíme ji. Seskok byl zrušen, jsem naštvanej, byla to poslední příležitost si ve státech skočit. Odevzdat obal, 30 minut na jídlo. Vyhlašuju rozkaz družstvu, rehearsal v četě. Dobalit, přesunout se před barák, cigareta, dopisuju deník. Náklaďák přijíždí v 15:30, po 5 minutách je něco  s kolem. Čekáme na další auto. Přijíždí asi za 20 minut a vysazuje nás okolo 16:05. Hned vyrážíme k OBJ. Dnes Ambush, jsem WSL. K OBJ asi 6 km. První 2 km jdem pěkně z ostra přes doskokovou plochu. Pak zpomalujem. Trochu zmatky okolo orientace. Se setměním obsazujeme SH, ORP. Změna PL, PSG. Leaders recon, usínám. Změna plánu, M 60 jsou společně s assault line. Je zima, chodím okolo a hlídám svoje lidi, aby neusnuli. Napomíná mě RI (zakopl jsem o něj), že jsem mimo čáru a že už je pozdě. Ničíme objekt, jdem do PB asi 1 km. Zakládáme PB, zakopáváme se.

2.4. 1995
Beru si snivel, chodím okolo a honím kluky. Všichni jsou naštvaní. Posunujem si čas o hodinu dopředu (přechod na letní čas), PB hotova okolo 5. hodiny ráno. Lezu do díry ke klukům a usínám. V 6:05 vstávám, výměna velení. Dostávám M 60, kontrola nohou, jím MRE. Hodnocení, (prý nejsem „shit bag“) asi mám GO. Vracím se na stanoviště (2 hodiny), balit věci, jdu pro vodu. „Stěhujem“ se na sluníčko. Dnes Zone recon. Vyrážíme v 11:05. Popocházíme po 400 m, děláme T-metodu. Kolem 15. hodiny obsazujem PB. Usínám, radši se zvedám a klečím. Doplňujem vodu z kanystrů. V 16:30 vyrážíme na 1200 m přesun, SH, změna velení. Večer bude Ambush. Přesun asi 400 m, příprava materiálu, jsme jen 100 m od cesty. Na čáře útoku jsem levá strana support. 19:50 akce, z M 60 vystřílím asi 100 nábojů, pak to blbne. Po akci berem batohy, a přes silnici jdem pryč. RI nás zastavují, vracíme se na cestu. Kontrola materiálu, vyhodnocení. Jdem asi 1 km, přes potok, kus po silnici. Pak do lesa, asi 700 m k nové PB. Cestou usínám. SH, obsazujeme PB. Beru si snivel, zakopáváme se. Jím MRE, usínám.

3.4. 1995
Kolem 3:00 ráno mě budí PL. RI sebral všechny (!) kulomety. 100% security, výměna pozic, dostávám SAW a jdu do jiné díry. Střídáme se do 6:15, to už je světlo. Jdu s dalšíma pro M 60 k RI a dostáváme velké mínus, za to, že jsme usnuli na hlídce. Kontrola nohou, dělám si kafe, jím jedno hlavní jídlo, crackery a želé. Jdu do nové pozice, jsme support, nesu jen claymore. Holím se. RS, WO, doděláváme okopy, držíme 100%  security. V 11:30 jsme na místě nasednutí do auta. Čekáme do 16:00. Pospáváme, předávají se instrukce. Hned po sesednutí nás napadl odstřelovač tak zdrháme. Utekli jsme ale RI, a tak se pro pro ně vracíme. Potkal jsem chřestýše, asi metrovej kousek. Zachřestil ocáskem a já ho s úctou obešel. Na silnici pokec s RI, dál jdem po silnici. Děláme Ambush. Na vyhodnocení si beru polypro. Pak jdem střídavě lesem a po cestě. Zase jdem na Ambush. V pozici jsme ve 22:00. Čekáme, a smíme na střídačku spát. Akce v 00:30. Kontrola materiálu, k PB jdem po cestě. V PB je vyhlášeno volno (jsme na bezpečném území). Všichni mohou spát. Jím, usínám po 2. hodině ráno.

4.4. 1995
Budím se v 5:30. Jdu pro vodu, výměna velení (kluci už dostávají mise podruhé), zbytek jde pro MRE. Kontrola nohou, fasujeme MRE a střelivo. Mám SAW, jím tuňáka s nudlema, sýr, krackery, čokoládu, piju kafe, ještě jím krackery a džem. Chvilku se plánuje. Dostávám 5 dopisů a pohled. Je zataženo, bezvětří, teplo. V 10:00 vyrážíme, dnes Search-attack. Podařilo se mi zbavit se SAW. Po 2 km začínáme dělat search. Popocházíme, děláme SH a hledáme. U potoka doplňujem vodu, nedávám si tablety (voda pak smrdí). Zase hledáme. Něco jede a chystáme hasty Ambush. Pak se to ruší a jdem zpět. Zahlédl jsem malého černého hada. Vracíme se na cestu a  děláme hasty Ambush, jsem pravá security. Pokračujem na Link-up, asi 700 m, ale nemůžem to najít. Nakonec jdem po cestě, setkáváme se v 18:05. Výměna velení, dostávám M 203, vyhodnocení (kouřím, jím crackery a sýr, čtu dopisy). Ve 20:30 jdem na Ambush. Jdem asi 1,5 km, jsem v pravé security. Je to nějaký zmatený. Končíme před půlnocí, nástup, pokec, dostávám vestu s nábojema ke granátometu. V 00:30 vyrážíme po cestě k nové PB, cestou doplňujem vodu.

5.4. 1995
Ve 3:40 jsme ma PB. Spím od 4:00 do 4:30, hlídka 4:30 - 4:45 a znovu spím do 5:30. Nástup, kontrola nohou, jím 2 hlavní jídla, krackery, sýr a koláč. Holím se a maskuju se. V 8:10 jsem na nové pozici, mám M 16 a 2 baterie do vysílačky. Je bezvětří, zataženo. Kolem poledne vyrážíme. Po přebrodění potoka (po kolena vody) povinně měníme ponožky. Provádíme Search-atack po družstvech. Našli jsme starou základnu plnou hadů. Popocházíme, poklekáváme v SH. Konečně jsme našli OBJ (5 lidí). Scházíme se dohromady, výměna PL a PSG. Jdem na Hasty Attack. Ještě jsme se nerozvinuli a jsme prozrazeni (nejspíš kulomety). Ničíme OBJ a jdu jako EPW team. Nabíháme s Tonym na minu a jsme „mrtví“. Chvilku trvalo, než zjistili, co se děje a odnáší nás pryč. Vracíme se na OBJ, vyhodnocení. WO a jdem dál. Poprchává, není moc zima. Brodíme se přes potoky, v prvním bylo bahno, v druhým asi po pás vody. Všichni jsou mokří do půl pasu, jen mě se uprostřed potoka podařilo šlápnout na damned cord (doslovně: blbá šňůra, povinný provázek spojující nosné řemení a hlaveň pušky - aby nebylo možné ztratit zbraň) a seknout sebou, takže jsem mokrej celej. Asi 5km ostře šlapem. Další potok po kolena. Děláme SH u FFU a čekáme (klečíme) asi hodinu až navážou kontakt s „našima“. Chtěl jsem si zapálit, jenže cigareta byla nasáklá vodou. Nakonec mi jednu dal Tony a já ji „vyfoukal“ do batohu. Na PB ve 23:00. Volno, jsme na přátelském území. Beru si spodky, suché polypro a poncho liner. Dělám kafe, přístřešek, balím batoh. Věším na šňůru mokré věci, spím pod přístřeškem z ponča, usínám po 0:30.
 
6.4. 1995
Hlídka 2:30 - 2:45, pak beru mokré kalhoty k ohni RI (zrovna spí) a suším je. Ve 3:20 jdu spát. Budíček ve 4:00, sbalit věci a jdu pomáhat při výdeji teplé snídaně. Vydávám džusy a mléko. Obojí došlo ještě než všichni prošli. Obsluha šla poslední a skoro nic nezbylo. Mám 2 hot dogy, 4 chleby, 2 koláče, pár brambor, točím si 3 kávy a beru spoustu cukru (něco schovávám). Kontrola nohou, chaplain service (nejdu), balím batoh, dávám si věci do pořádku, maskuju se. Dostávám dopis z domova a všichni dostali dopis od nějaké náboženské nadace včetně žvýkačky. Tu jsme museli hned sežvýkat. Nové velení, píšu deník. V 10:30 čištění zbraní, test fire, posedávám. Ve 14:00 FRAGO, velmi slušné. Pak 15 minut SL opakuje to samý, zabitej čas. V 16:30 si dělám coco se spoustou cukru od snídaně a jím krackery s džemem. Doplňujem vodu, polehávám opřenej o batoh. V 18:00 rehearsal. Jdem kus po cestě a cvičíme Ambush. V 19:00 vyrážíme, koordinace FFU. Jen co jsme vylezli z vlastního minového pole, jsme napadeni palbou a minometem. Chvíli zdrháme, pak se bojuje. Jeden si vyvrknul kotník či co a odváží ho sanitka. Jdem po cestě, SH výměna PL a PSG. Pokračujem lesem asi 1 200 m k ORP. Je jasno, zima, beru si snivel, jím čokoládu. Jdem do pozice, batohy bereme sebou. Na čáře usínám. Ambush v 1:20, docela dobrý. Bereme bágly a přes cestu jdem pryč. Kontrola materiálu, po silnici pokračujem k PB. Slušné tempo, PB zaujímáme ve 4 hodiny ráno.

7.4. 1995
Zakopáváme se do 5:00, hroznej terén.

 

 

Na tomto místě můj deník končí.

 

 

Během několika posledních dnů jsem byl ještě jednou velitel čety, 13.4. v pátek byla graduace, 15.4.1995 v neděli odpoledne jsem odlétal zpět do České republiky.
 


 

 

3.  Přílohy

3.1.  Otázky

V této kapitole stručně odpovídám na nejčastější otázky, se kterými jsem se setkal.

Bylo to těžký ?
Bylo. Základní informací o náročnosti kurzu je procento úspěšných, případně fakt, že čtyři studenti zemřeli. Během FTX máte stále hlad, jste ospalí a stále jste ve stresu. Každý občas poruší pravidla (potajmu jí, usne na hlídce, nestíhá kontrolovat své podřízené...) a doufá, že na to RI nepřijde.

Chtěl jsi to někdy zabalit ?
Samozřejmě. Během FTX stokrát denně. Myslí na to všichni. Každý ty těžké chvilky řeší po svém, někdo se modlí, někdo má zevnitř čepice přišpendlený Ranger tab a občas se na něj podívá, aby si připomněl, proč to všechno podstupuje. Další u sebe nosí fotografie svých blízkých nebo si pročítá jejich dopisy. Já si v duchu opakoval Ranger creed.

Je hodnocení spravedlivé ?
Ranger kurz není odznak zdatnosti. Jsou věci, které neovlivníte. Abyste uspěli potřebujete: 40% štěstí, na počasí (nikomu se nechce dělat, když je mokrej na kost a je mu zima), na kamarády (jen kamarád vás vzbudí, když jde RI), na instruktora (jsou to jen lidé), na úkol (jako PSG při činnosti na základně asi neuspějete). 40% motivace, musíte opravdu chtít ten zlatočerný proužek Ranger, ať už tím chcete dokázat něco sobě, nebo někomu jinému. 10% inteligence, vše, co máte dělat, je napsáno v Ranger handbook, stačí si to přečíst. 10% fyzické zdatnosti, vstupní testy za vás nikdo neudělá.

Nejhorší zážitek ?
28.2. v horách, kdy nám RI řekl, že za 40 minut chce vidět základnu.

Nejveselejší zážitek ?
Zasmál jsem se při výcviku sebeobrany, kdy při základním postoji („modifikovaný boxerský střeh“) jsme se s partnerem mohli vzájemně dloubat v nose.

Jaká je výzbroj a výstroj ?
Maskáče jsou ze 100% bavlny, jsou tedy velmi příjemné na tělo, ale rychleji se ničí.
Jungle boots (poloplátěné kanady), jsou lehké, vzdušné, vhodné na léto.
Nosné řemení ALICE, osobně bych si ho sice nekoupil, ale je to lepší než pouhý opasek, jaký má AČR.
Batoh ALICE, konstrukčně starší batoh s pevnou kostrou. Ve srovnání s českou torbou (spíš pytlem) vz.90, super.
Puška M 16, stále nachápu její obrovskou rozšířenost ve světě. Rozhodně preferuji náš Sa vz.58.

Jací jsou Američané ?
Ty, co jsem potkal, byli normální kluci. Byli mezi nimi skvělí kamarádi, hajzlíci, blbci i kluci s přehledem. Od nás se obecně odlišují velkou motivací něco dokázat a jasnou představou o své budoucnosti. Pro příklad, kluk v hodnosti seržanta mi řekl, že po ukončení kurzu to zkusí u zelených baretů a když to nevyjde, po skončení závazku u armády vystuduje práva a půjde k FBI. Čerstvý absolvent West Pointu mi zase vysvětlil, že nastoupí jako velitel čety k lehké pěchotě a pokud chce úspěšně stoupat po služebním žebříčku, za 4 - 5 let přejde k pěchotě mechanizované.
Co se mi na výcviku líbilo ?
Nejvíce mě zaujal samotný systém vzdělávání a výcviku v ozbrojených silách. Propracovaný komplex odborných kurzů, který každému umožňuje najít si v armádě své místo. V Ranger kurzu pak skvělá organizace, perfektně rozehraná taktická situace včetně činnosti OPFOR, trvalá snaha o maximální přiblížení podmínek reálnému boji, zájem o další zlepšení kurzu (hodnocení studentů na konci fáze), kvalifikovaní instruktoři a „esprit d´ cor“.

Co se mi nelíbilo ?
Překvapila mě nízká informovanost o tom „jak to dělají jinde“. Jen někteří kluci věděli něco např. o SEAL a pouze vyjímky věděly, co to je SAS, nebo Specnaz.

Můžeme používat jejich taktiku ?
V kurzu se procvičuje taktika lehké pěchoty, nemůžeme tedy vycvičit jenotku Rangers, protože lehkou pěchotu nemáme. Rovněž organizační struktura jenotek se velmi liší a nejde ji „doslovně“ aplikovat. Využít by se daly některé taktické prvky (SOP, battle drills) a inspirovat by nás mohla forma výcviku.

Zajímaly někoho moje poznatky ?
Hned po mém návratu si mě zavolal Generálporučík Kuba, který se zajímal o průběh kurzu. O odbornou problematiku a taktiku projevilo zájem několik mých přátel (důstojníků) od průzkumných jednotek.

Má cenu se do kurzu hlásit ?
Samozřejmě. Těžko u nás zažijete podobný výcvik. Zdokonalíte si angličtinu, zadarmo se podíváte do Ameriky a rozhodně máte o čem vyprávět u piva.

 
3.2.  Ranger creed


Recognizing that I volunteered as a Ranger, fully
knowing the hazards of my chosen profession, I will
always endeavor to uphold the prestige, honor, and
high “esprit de corps” of the Rangers.

Acknowledging the fact that a Ranger is a more elite
soldier who arrives at the cutting edge of battle by
land, sea, or air, I accept the fact that as a Ranger
my country expects me to move further, faster and
fight harder than any other soldier.

Never shall I fail my comrades. I will always keep
myself mentally alert, physically strong and morally
straight and I will shoulder more than my share of the
task whatever it may be. One Hundred - percent and then
some.

Gallantly will I show the world that I am a specially
selected and well trained soldier. My courtesy to
superior officers, neatness of dress and care of equipment
shall set the example for others to follow.

Energetically will I meet the enemies of my country.
I shall defeat them on the field of battle for I am
better trained and will fight with all my might.
Surrender is not a Ranger word. I will never leave a
fallen comrade to fall into the hands of the enemy and
under no circumstances will I ever embarrass my country.

Readily will I display the intestinal fortitude required
to fight on to the Ranger objective and complete the
mission, though I be the lone survivor.

RANGERS LEAD THE WAY !


 
Krédo Rangerů (volný překlad)


Vědom si toho, že jsem dobrovolně Ranger,
plně si uvědomuji, rizika svého povolání, budu
vždy usilovat o zvýšení prestiže, cti a vysokého
„ducha jednotky“ Rangerů.

Uvědomuji si fakt, že Ranger je lepší voják,
který přijel na rozhodující místo bitvy po zemi, po moři,
nebo vzduchem, uznávám fakt, že jako od Rangera,
ode mě moje země očekává, že se přesunu dále a rychleji
a že budu bojovat tvrději než jakýkoli jiný voják.

Nikdy nezklamu své kamarády. Vždy budu
duševně bdělý, tělesně silný a morálně přímý
a udělám více než je můj úkol, kdykoli to bude
možné. Sto procent a víc.

Čestně ukáži světu, že jsem zvlášť
vybraný a dobře trénovaný voják. Moje úcta
k nadřízeným, čistota oděvu a péče o materiál
bude pro ostatní příkladem k následování.

Energicky se utkám s nepřáteli mé země.
Porazím je na bojišti, protože jsem lépe vycvičen
a budu bojovat celou svou myslí. Vzdát se není
slovo Rangera. Nikdy nenechám padlého kamaráda
padnout do rukou nepřítele a za žádných podmínek
nezahanbím svou vlast.

Jasně ukáži vnitřní odhodlání vyžadované
při boji a při plnění úkolů a dokončím akci,
i když budu poslední naživu.

RANGEROVÉ JDOU PRVNÍ !

 
3.3.  Seznam materiálu pro Ranger kurz

1. Věci, které student musí mít při nástupu do kurzu:
Kožené kanady                         2
Opasek do kalhot                      2
Blůza                                       6
Kalhoty                                    6
Čepice                                     2
Baterka                                   1
Černé kožené rukavice             2
Zelené vlněné rukavice             2
„Psí známky“                            2
Služební průkaz                        1
Tenisky                                    1
Vlněné podkolenky                  14
Hnědé tričko                             7
Poznámkový blok, pera, tužky
Plechovka krému na boty           2
Kartáč na leštění obuvi               1
Náhradní tkaničky do bot            2
Černou elektrikářskou pásku      2
Náhradní baterie                        4
Kombinační zámky                    3
Šití                                           1
Hodinky                                    1
Kapesní nůž                              1
Čištění na zbraně                      1
15m padákové šňůry

Souprava osobní hygieny obsahující:
Žiletky                                    12
Malé zrcátko                             1
Krém na holení                         1
Mýdlo                                      2
Zubní kartáček                         1
Zubní pasta                              2
Hnědý ručník                            3
Hnědou žínku                           2
Vodotěsný sáček (tzv. ziplock)  12
Civilní oděv                             1

2. Doporučená výstroj:
Goretexové rukavice (Best Defence)
Pouzdro na mapu
Ochranné brýle
Baterka velikosti tužky (Pen light)
Prášek na praní
Armádní vlněný svetr
Velký igelitový vak (Large Tresh Bag)
Extra sáčky (Ziplock)
Pantofle do sprchy
Chrániče kolen
Černé plátěné kanady
Holící strojek na baterky
Pomůcky pro přípravu plastického stolu
Náramkový kompas
Vodotěsné pouzdro na poznámkový blok

3. Zakázené věci
Radio
Magnetofon
Fotoaparát
Časopisy, knihy
Telefon
Připravené formuláře pro bojový rozkaz
Zelené Jungle Boots
Jakékoliv jídlo, které student neobdržel v kurzu
Elastické kalhoty (Spendex)

4. Věci, které student dostane zapůjčené pro výcvik:
2 vaky na věci (Duffe Bag nebo-li A-bag)
Vodotěsný vak
Komplet LBE - opasek, postroj, 2 polní lahve, 2 sumky na zásobníky,
pouzdro na kompas, pouzdro na obvaz
Batoh ALICE
Pracovní rukavice
Kevlarovou přilbu
Polní lopatku
Goretexový plášť
Pončo
Vložku do ponča
Spacák
Vlněnou šálu
Polypro spodky a triko
Gumové kalhoty a blůzu

 
3.4.  MRE - Meal Ready to Eat

č.1 Vepřové s rýží, jablečný kompot, crackery (nesladké sušenky), grepový džem, kakaový prášek, vitacit, balíček s příslušenstvím B, který obsahuje:
instantní kávu, cukr, sůl, práškovou smetanu, 2 žvýkačky, zápalky, toaletní papír, vlhký ubrousek, umělohmotnou lžíci, tabasco (tzv. taste killer) a něco sladkého (nejčastěji karamely nebo tyčinka Mars)

č.2 Hovězí směs, crackery, grepový džem, sladká tyčinka z ovesných vloček, sušený kompot (dolévá se voda), kakaový prášek, vitacit, balíček B

č.3 Kuřecí směs, hruškový kompot, crackery, tavený sýr, kakaový prášek, vitacit, balíček B

č.4 Omeleta se šunkou,brambory „au gratien“ sladká tyčinka z ovesných vloček, tavený sýr, crackery, kakaový prášek, vitacit, balíček B

č.5 Špagety s masovou omáčkou, koláč s čokoládou a ořechy, tavený sýr, vitacit, crackery, balíček s příslušenstvím A, který kromě karamel (tyčinky Mars) obsahuje to samé jako balíček B

č.6 Kuře „a la king“, crackery, máslo z ořechů, sušený kompot,vitacit, bonbóny, balíček A

č.7 Hovězí směs (jiná než v č.2), koláč s třešněmi a ořechy,crackery, máslo z ořechů, vitacit, balíček A

č.8 Plátek šunky, brambory „au gratien“, crackery, tavený sýr, sladká tyčinka v čokoládě, vitacit, kakaový prášek, balíček A

č.9 Hovězí kousky s rýží, crackery, tavený sýr,sladká tyčinkav čokoládě, sušený kompot, vitacit, balíček B

č.10 Tuňák s nudlemi, crackery,tavený sýr, koláč s čokoládou a ořechy, vitacit, balíček A

č.11 Kuře s rýží, crackery, tavený sýr, sušený kompot, sladká tyčinka v čokoládě, vitacit, lentilky (hnědé M&M), balíček A

č.12 Brambora se šunkou, crackery, grepový džem, sladká tyčinka v čokoládě, jablkový kompot, vitacit, kakaový prášek, balíček A

 

Protože každému chutná něco jiného, kvete čilý obchod, jak celých MRE, tak jednotlivých jídel. Během FTX se nejí nic jiného, takže vzniká spousta kombinací. Např. koláč s máslem a vitacitem, crackery s máslem, lentilkami a vitacitem, kuře s vitacitem atd.
 
3.5.  Hodnocení (formulář pro hodnocení studentů)

 

Jméno studenta.............................………………………………………………………………

Číslo studenta..........………..Prapor………….........Rota………….......Četa………...……...

Hodnocená funkce (zakroužkovat)

Velitel čety  Seržant čety  Velitel družstva

Velitel družstva zbraní  Velitel týmu


Číslo úkolu................………….     Den...............………………

Datum......................………….

Hodnocený úkol............................................…………………………………………………..


Celková známka (zakroužkovat)


GO    NO GO
(prospěl)   (neprospěl)


Byl jsem informován a nemám další otázky.

................……….   ................…………   .................……….
Podpis studenta   Podpis instruktora   Jméno instruktora


str. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velení
Prokázal   student   následující   dovednosti?
(Krátký komentář)

1.Velel?................................................………………………………………………………..
2.Kontroloval?...........................................…………………………………………………….
3. Komunikoval?...........................................………………………………………………….
4. Motivoval?.............................................…………………………………………………….
5. Prokazoval iniciativu?.................................………………………………………………..


str. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Prokázal student taktickou a technickou dovednost?
(Hlavní komentář)


-………………………………………………………………….............................................................
-..…………………………………………………………………….......................................................
-.....…………………………………………………………………………………………….............…...


str. 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Splnil student úkol v  souladu se záměrem velitele? Jestližene, proč ne?
-..........................................................…………………………………………………………………..
-................................……………………………………………………………………......................…
-........................................………………………………………………………………….................…


str. 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Celkové hodnocení


Má student povahové  rysy nutné k tomu, aby  mohl být Rangervelitel (Ranger Leader)?

1. Kompetence                            7. Mentální a fyzická odolnost
2. Důvěra                                   8. Rozhodnost
3. Odvaha                                   9. Chování při stresu
4. Sounáležitost                         10. Agresivita
5. Motivace                               11. Nesobeckost
6. Sebedisciplína                       12. Loajalita
(národ, jednotka, vojáci)

Celková známka   GO   NO GO

Celkové hodnocení zahrnující vyžadované povahové rysy Ranger velitele ..……..….……………............................................................................................……………..….
..............................................................……………………………………………………………..…

str. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky

str. 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
3.6. 37 Ranger dovedností

Zájemce o Ranger kurz musí před zahájením kurzu znát a umět:
1.Dýchání z úst do úst
2.Přiložit tlakový obvaz
3.Použít škrtidlo
4.Protišoková opatření
5.První pomoc při popáleninách
6.Volat pro nepřímou palebnou podporu
7.Maskovat sebe a svou výstroj
8.Maskovat obranou pozici
9.Vybrat palebnou pozici
10.Vybudovat palebnou pozici jednotlivce (okop)
11.Postřelovat sektor palby
12.Používat zvolání a heslo
13.Sestavit a hlásit výsledky pozorování podle SALUTE
S ize – velikost, množství
A ctivity – činnost
L ocation – místo
U nit – jednotka, poznávací značky
T ime – čas
E quipment- výzbroj, výstroj
14.Provádět denní a noční průzkum bez pomoci elektronických přístrojů
15.Používat radiostanici AN/PRC 77
16.Rozpoznávat teréní tvary podle mapy
17.Určovat souřadnice na mapě
18.Určovat magnetický azimut pomocí buzoly
19.Určovat nadmořskou výšku bodu v mapě
20.Určovat vlastní pozici v terénu pomocí terénních asociací
21.Navigovat z bodu do bodu (pěšky)
22.Měřit vzdálenosti v mapě
23.Převádět azimut (magnetický, souřadnicový)
24.Určovat azimut úhloměrem a vypočítat zpětný azimut
25.Orientovat mapu podle buzoly
26.Orientovat mapu podle terénu
27.Určit neznámý bod na mapě nebo v terénu pomocí nejméně dvou známých bodů (intersection)
28.Určit vlastní stanoviště na mapě nebo v terénu pomocí nejméně dvou známých bodů (resection)
29.Roznět ohněm
30.Elektrický roznět
31.Používat americké přístroje pro roznět a standartní vojenské trhaviny
32.Postup při selhání roznětu ohněm
33.Postup při selhání elektrického roznětu
34.Předcházet zraněním při pochodu
Péče o nohy
Použití tablet na úpravu vody
Prevence před přehřátím a chladem
35.Řídit rychlost a rozdělení palby
36.Připravit a vydat ústní bojový rozkaz družstvu
37.Být schopen dokončit pochod podle standardů

 
3.7.  Operační rozkaz – OPORD


0. ORGANIZACE
Uvede se organizace jednotky pro plnění operace

1. SITUACE
A) Nepřítel
Základem pro tento odstavec je paragraf 1.a. OPORDu nadřízeného stupně. Hodnota rozboru situace je dána množstvím obsažených využitelných informací. To se týká zejména složení nepřátelských jednotek, jejich možnostmi, silou a poslední činností. Stejně tak by měla být uvedena jejich nejpravděpodobnější budoucí činnost
1) Předpověď povětrnostních a světelných podmínek
nejvyšší denní teplota
nejnižší denní teplota
rychlost větru
směr větru
východ měsíce
západ měsíce
procento osvětlení (fáze měsíce)
východ slunce
západ slunce
BMNT (1 hodina před svítáním)
EENT (1 hodina před západem slunce)
2) Terén (podle vzoru OCOKA)
Observation - možnosti pozorování
Cover and concelmeant - krytí a maskování
Obstacles – překážky
Key terrain - klíčový terén
Avenues of approach - přístupové cesty
3) Zjištěné nepřátelské jednotky (složení)
4) Poloha (známá a očekávaná)
5) Činnost
6) Síla, morální stav a možnosti / vybavení
7) Pravděpodobný směr činnosti

B) Spojenecké síly
Tato informace je uvedena v odstavcích 1b, 2 a 3 OPORDu nadřízených
1) Úkol a zámysl jeho plnění nadřízeného stupně
2) Poloha a plánovaná činnost  sousedících jednotek, jak to ovlivní plnění úkolu
3) Jednotky provádějící palebnou podporu
a) Seznam palebných podpůrných prostředků které jsou jednotce k dispozici: minomety, dělostřelectvo, letectvo
b) Zámysl použití
c) Pozice jednotek

C) Přidělené jednotky
 
2. MISE (úkol)
Vyhlášením mise se rozumí stručný a jasný popis úkolu(ů), s vysvětlením, proč má být splněn. Je odvozen z rozboru situace. Úkol se vždy čte dvakrát, v plném znění, samostatně, bez odkazů na  jiné dokumenty, kromě mapy.

3. PROVEDENÍ
Zámysl
Zámyslem rozumíme prohlášení o smyslu operace a její konečný cíl s ohledem na vlastní možnosti, nepřítele a terén. Vyhlášením zámyslu se vysvětlí operace jako taková a současně se podřízeným ozřejmí, jaká operační hlediska jsou nejdůležitější. To současně dává podřízeným možnost dokončit operaci v případě nepřítomnosti velení či spojení.

A) Koncepce operace
V tomto odstavci je uvedeno v základních pojmech, jakým způsobem splní jednotka svůj úkol od začátku do konce. Musí být uvedeny nejdůležitější úlohy, rozhodující momenty a jsou zde uvedeny priority úkolů. Pokud je to možné, pak se zde označí jednotlivé rozhodující body, manévry, útočné a obranné techniky, a další rozhodující faktory či principy. Vše, co se zde uvede, musí být také uvedeno v operačním plánu a náčrtku.

1) Manévr
Odstavec manévr popisuje detailně mechanismus operace. Je uveden seznam jednotlivých jednotek spolu s jejich úkoly a významem těchto úkolů. Hlavní úkol musí být vyznačen a všechny další úkoly mu musí být podřízeny. Je zde v zásadě uveden plán celé akce a její koordinace spolu s variantami pro neočekávaný pohyb nepřítele a stejně tak je uveden plán ústupu. Dále je uvedeno místo, kde se jednotky znovu shromáždí v případě rozptýlení. Při výkladu se užívá plastického stolu,  náčrtu  nebo  mapy.
Pozn.: je bezpodmínečně nutné aby byl pochopen systém nadřízených a podřízených jednotek, stejně tak jako celkový koncept operace.

2) Palba
V tomto odstavci je uvedeno, jak velitel zamýšlí užít palebné síly pro svůj manévr (obdobné schématu vedení palby). Je uveden způsob vedení palby a její smysl, priorita cílů, případné omezení palby. Uveden je seznam cílů. Obzvláště důležité cíle jsou diskutovány s použitím plastického stolu.

B) Úkoly manévrujícím jednotkám
Zde jsou uvedeny úkoly neuvedené v 3.A)1) pro všechny manévrující jednotky (pěchotu, obrněné jednotky, letectvo přidělené k jednotce). Každá je uvedena ve vlastním odstavci.Společné úkoly dvou či více jednotek jsou uvedeny spolu s koordinujícími instrukcemi. Velitelé na rotní úrovni a na úrovni čety velí podřízeným jednotkám. Ty mohou být pověřeny následujícími úkoly: průzkumem a zajištěním, útočnými akcemi, podporou, pomocí, hlídkováním, čištěním a destrukcí. Podrobné instrukce mohou být též vydány v tomto odstavci výkonným poddůstojníkům, lodivodům a kompasmenům.

C) Úkoly podpůrným bojovým jednotkám
Obsah tohoto odstavce je shodný s 3.B).

D) Koordinační instrukce
Sem se uvedou podrobnosti týkající se spolupráce dvou či více jednotek. Mohou být dále rozvedeny velitelem. Pokud  neplatí pro všechny jednotky, pak se to jasně uvede.Informace musí obsahovat:
1) Pořadí přesunu, formace a způsob přesunu
2) Činnost při zastávkách (krátké-dlouhé)
3) Cesty (hlavní - záložní)
4) Opuštění vlastních pozic a návrat (přechod linie fronty)
5) Shromáždiště a činnost na nich, včetně souřadnic a popisu terénu
6) Činnost v nebezpečných oblastech (všeobecný plán pro neznámé oblasti, malé a velké otevřené plochy, specifické plány pro všechny známé nebezpečné oblasti. Také je uveden plán nástrah a minových polí
Pozn.: Pokud je to možné, pak se užívá při uvádění azimutů, směrů a souřadnic plastického stolu.
7) Činnost při dotyku s nepřítelem (pravděpodobnost dotyku, léčka, palba odstřelovačů, nepřímá palebná podpora, útok). Uvést podrobný popis akcí neuvedených v bojovém řádu (drill) nebo SOP
8) Reorganizační a slučovací instrukce (jiné než v položkách SOP)
9) Palebné sektory (cíle a palebné oblasti)
10) Řízení palby (tabulky vzdáleností, zvukové a visuální signály)
11) MOPP úrovně
12) Bezpečnost jednotek a poměrný čas nasazení
13) Časový rozvrh (nácviky, zpětná hlášení, kontroly, přesuny)
14) Informace, které je nutné získat
15) Náležitosti pro zpětné hodnocení situace
16) Hlášení
17) Činnost při kontaktu

4. ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBAMI
V tomto odstavci jsou uvedena základní logistické informace, nutné pro udržení jednotky v chodu v průběhu plánované operace. Současně obsahují instrukce pro bojovou podporu a vytyčují způsob zásobování
A) Obecně
1) SOP za účelem podpůrné operace
2) Současné a plánované doplňovací zásobovací stanoviště
3) Zranění a poškozený materiál
4) Zvláštní instrukce zdravotnickému personálu

B) Materiál a služby
1) Zásobování
a) Třída I: Plán dávek
b) Třída V: Střelivo
c) Třída VII: Zbraně
d) Třída VIII: Zdravotnické potřeby
e) TřídaIX: Náhradní díly
f) Metody distribuce
2) Transport
3) Služby (prádelna, sprchy)
4) Údržba (zbraní a výstroje)

C) Evakuace
Metody evakuace padlých a zraněných, vlastních a nepřátelských, včetně stanovení pořadí

D) Osoby
Shromaždiště zajatců a jejich zabezpečení

E) Smíšené
1) Zvláštní vybavení
2) Trofejní zbraně a materiál

5. VELENÍ A SPOJENÍ
V tomto odstavci jsou uvedeny pozice velících stanovišť, spojovací stanoviště a pozice klíčových velitelů
A) Velení
1) Pozice vyššího velitele jednotky a velitelské stanoviště
2) Pozice klíčových osob (PL, PSG) a velitelské stanoviště během každé fáze operace
3) Pořadí velení (ve smyslu hierarchie)
4) Přizpůsobení SOP (instrukce pro PSG)

B) Spojení
1) Platný plán spojení
2) Pořadí metod komunikace
3) Pyrotechnika a signalizace, včetně signálů rukou
4) Kódová slova
5) Heslo a zvolání (na vlastním území)
6) Číselná kombinace (na nepřátelském území)
7) Současné heslo
8) Poznávací signály (na malou a velkou vzdálenost, denní a noční)
9) Zvláštní instrukce pro RTO

6. DODATKY

7. SJEDNOCENÍ ČASU

8. PROSTOR PRO DOTAZY
A) Velitel užije zlomkový rozkaz (FRAGO) za účelem změny stávajícího rozkazu. V obvyklém případě použije standardní OPORD, ze kterého uvede jenom ty časti, které se mění. Velitel se vyjadřuje stručně, konkrétně, jasně a výstižně. Obsah FRAGO je založen na METT-T.
Mission – úkol
Enemy – nepřítel
Terrain and weather - terén a počasí
Troops available - možnosti jednotky
Time - čas k dispozici
B) Dodatky obsahují ty informace, které doplňují OPORD, a to pro případ situací zvláštního provedení. Jedná se např. o útok z lodí, ze vzduchu, přesunu na vozidlech, výsadkovou operaci. Tedy vždy, pokud je nutno detailního popisu. Použije se stejného pětiodstavcového formátu OPORD.
Situace
Mise
Provedení
Služby
Velení a spojení
C) Operační průvodkou se rozumí zakreslení grafického schématu na mapu. Zakresleny jsou jednotlivé pozice jednotek, cesty, objekty a jiné důležité předměty. Taková průvodka přispívá k jasnějšímu přehledu o plnění operačního plánu. Čety si zpravidla obkreslují svoje náčrty z mapy roty. Velitelé družstev si činí průvodky do svých map dle svých vlastních potřeb. Při předávání náčrtů podřízeným je třeba brát v úvahu možnost získání takové průvodky nepřítelem.


Dodatky k operačnímu rozkazu
Dodatky jsou nezbytnou částí operačního rozkazu, neboť doplňují plán a s jejich pomocí je zaručeno celkové porozumění celé operaci. Mezi informace, které jsou uvedeny v dodatcích, patří např. oblastní zásobování, palebná podpora, pohyb vozidel, vzdušný útok, hlídky, a překračování vodních toků. Dodatek se vypracovává pro případ, kdy není dostatečným způsobem popsán úkol v běžných odstavcích OPORD. Stručnost a jasnost je zásadou. Dodatek se vždy v OPORD uvádí.

A. DODATEK KE VZDUŠNÉMU ÚTOKU / PŘESUNU

1. Situace
a. Situace nepřítele
1) Letectvo
2) Dělostřelectvo
3) Počasí
b. Spojenecké síly (vlastní situace)
1) Jednotky určené k podpoře operace
2) Vlastní protivzdušná obrana

2. Mise

3. Způsob provedení
a. Koncepce operace
b. Úkoly jednotlivým jednotkám
1) Vzdušná kavalerie
2) Úderné jednotky
3) Doprava - ve smyslu svozu
4) CH – 47
5) Pathfinders (průzkum)
c. Koordinační instrukce
1) Vzletová plocha (PZ)
a) Jméno – číslo
b) Souřadnice
c) Nástupní čas
d) Čas vzletu
e) Značení
f) Řízení
g) Přistávací formace
h)Směr příletu/ odletu
i) Náhradní PZ jméno/ číslo
j) Náklad -podvěšený náklad letounů
k) Vstupní body
l) Výstupní body
2) Přistávací plocha (LZ)
a) Jméno/ číslo
b) Souřadnice
c) Hodina H
d) Označení
e) Řízení
f) Přistávací formace a směr
g) Náhradní LZ jméno a číslo
h) Klamný plán
i) Výstupní body
3) Základna
a) Spojení
b) Strážní zabezpečení
4) Hlavní a vedlejší příletové cesty
5) Měřítka úspěšnosti – přerušení
6) Sestřelené letouny a jejich posádky
7) Zvláštní instrukce
8) Vliv Cross – FLOT
9) Rychlost letounů
10) Letová výška
11) Doba startování letounů
12) Časový plán nácviku
13) Činnost v případě dotyku s nepřítelem (během přesunu a po přistání)

4. Podpora službami
a. Předsunutá zásobovací stanoviště a sklady střeliva
b. Podrobnosti tříd I., III. a V

5. Velení a spojení
a. Velení
1) Pozice velitele čety a velitelů družstev během přesunu a po přistání
2) Pozice PSG během přesunu a po přistání
b. Signály
1) Volací znaky a frekvence během přesunu a po přistání
2) Nouzové kódy
3) IFF mode IV
4) Hesla a číselné kombinace
5) Palebná síť/ rychlá palebná síť
6) Čas v zóně
7) Časová záloha

 

Stejně podrobně jsou rozepsány i ostatní dodatky:

B. DODATEK K OBLASTNÍ ZÁSOBOVACÍ OPERACI
C. DODATEK K HLÍDKOVÉ SLUŽBĚ Z PEVNÉ ZÁKLADNY
D. DODATEK K OPERACI Z MALÝCH PLAVIDEL
E. DODATEK K PŘEKRAČOVÁNÍ VODNÍCH TOKŮ
F. DODATEK KE SLOUČENÍ JEDNOTEK
G. DODATEK K POUŽITÍ VOZIDEL

 

Seznam klíčových slov používaných při formulaci úkolu a vyhlašování OPORDu:
Následující seznam obsahuje ve smyslu doktríny správné a často prováděné operační úlohy, které obsahují formulace jednotlivých misí.

A. ZADRŽET (contain): zastavení, zablokování anebo přinucení jednotek nepřítele se vzdát nebo přinucení nepřítele k námi zamýšlené činnosti tak, aby nemohl použít svoje jednotky kdekoli jinde

B. PROLOMIT (breach): použití libovolných prostředků k účelu zabezpečení průchodu minovým polem nebo opevněním nepřítele

C. ROZDRTIT (attrition): omezení efektivity ve smyslu zničení živé síly a materiálu. Tato úloha musí být vymezena matematicky

D. ZAMEZIT (interdict): zabránění nebo zamezení nepříteli postup oblastí či trasou jakýmkoli prostředkem

E. ZABEZPEČIT (secure): obsazení stanoviště nebo terénního tvaru „s“ nebo „bez“ použití síly a opatření k zabránění jeho zničení anebo ztráty

F. BLOKOVAT (block): zastavení postupu nepřítele do určité oblasti nebo zabránění nepříteli v postupu určitým směrem. Úkol může být dočasný. Jednotky využívají terén a mohou použít různých postupů

G. USMĚRNIT (canalize): omezení činnosti nepřítele na určitou malou oblast s využitím překážek nebo pomocí přímé či nepřímé palby

H. FIXOVAT (fix): činnost, spočívající v zamezení možnosti nepříteli přesunout jakoukoli část svých jednotek na jiné místo (po určitý čas) tak, aby se zamezilo i jejích ústupu a použití síly na jiném místě

I. UMLČET (suppres): použití vlastní palby, přímé nebo nepřímé nebo jiných prostředků tak, aby se zabránilo možnosti nepřítele vést palbu na vlastní jednotky

J. ZPOZDIT (delay): využití času s maximálním efektem tak, aby se předešlo vlastním ztrátám a možnosti rozhodující akce nepřítele

K. ODEPŘÍT (deny): zamezení obsazení klíčových objektů nebo oblastí nepřítelem

L. ZNIČIT (destroy): fyzické zničení nepřátelské síly, která vyvíjí nebo může vyvíjet zničující sílu
M. PŘERUŠIT (disrupt): protiútok ve smyslu přerušení činnosti nepřítele, která by vedla k převaze na bojišti
N. OBSADIT (retain): obsazení oblasti, ve které nejsou jednotky nepřítele pro vlastní použití

O. PODPOŘIT (support): pomoc jiné jednotce

P. VYČISTIT (clear): zničení sil nepřítele nebo jiných překážek, které by bránily v následující operaci

Q. OBSADIT (sieze): fyzické obsazení objektu. Po obsazení musí jednotky pokračovat v dalších úkolech v obsazeném objektu


Uvedené výrazy je nutno používat při formulaci úkolu, např. není úkolem jednotky provést léčku, ale úkolem je zničit nepřítele (destroy). Léčka je pouze forma, v kurzu je na to kladen velký důraz.