Středa, 22. Ledna 2020 07:35:14

Deník kurzu RANGERS

Seznam článků

 

 

1.1.  Úkoly speciálních sil

SOF  - Special  Operations Forces (speciálně operující jednotky) plní tyto úkoly:
UW - Unconventional Warfare (nekonvenční vedení boje)
Vedení  širokého  spektra  vojenských  a  polovojenských  operací vedených na  území nepřítele nebo na  politicky citlivém teritoriu. To zahrnuje nepřímé aktivity, včetně  partyzánské války a dalších přímých akcí nízké intenzity.

DR - Direct Action (přímé akce)
Nalezení, poškození nebo zničení  cíle, zajmutí osob nebo získání materiálu pro podporu strategických (operačních) cílů nebo akcí vedených konvenčními silami. Tyto krátkodobé, útočné akce malého měřítka zahrnují přepady, léčky, přímé útoky, pokládání min a jiné munice, vedení útoků ze vzduchu, z pozemních nebo námořních plošin (stand - off attacks), zaměření nebo osvětlení cíle pro řízené střely, podpora skrytých a klamných operací a provádění sabotáží v hlubokém týlu nepřítele.

SR - Special Reconnaissance (Speciální průzkum)
Získání a ověření informací týkajících se možností, záměrů a činností aktuálního nebo potenciálního nepřítele, pro podporu strategických (operačních) cílů, nebo zásahu konvenčních sil. SR zahrnuje průzkum a hodnocení akcí vedených na strategické (taktické) úrovni pro kompletní vyhodnocení národní a oblastní situace. Dále SOF provádí meteorologické, hydrografické, geografické a demografické průzkumy, určování cílů, vyhodnocování ploch (pro seskoky, přistání, ...) a průzkum po úderu (post strike recon.).
 
FID - Foreign International Defence (vnitřní obrana cizích států)
Pomoc jiným vládám v akcích zaměřených k získání svobody a v obraně státního zřízení proti rozvratům, bezpráví a povstání. To zahrnuje americké vládní mezirezortní aktivity na podporu vnitřního rozvoje ekonomických, sociálních, politických a vojenských struktur spřátelených národů. FID rovněž zahrnuje poradní, výcvikovou a pomocnou činnost spřáteleným vojenským a polovojenským silám.

CT - Contra Terrorism (protiteroristické akce)
Předcházení a případné řešení teroristických konfliktů.

PSYOP - Psychological Operations (psychologické operace)
Přizpůsobení a posílení postojů a chování, výhodných pro americké cíle v zahraničí. Toho je dosahováno ovlivňováním emocí, motivace a postojů cizích vlád, organizací, skupin a jednotlivců.

CA - Civil Affairs (Civilní záležitosti)
Získávání, podpora, ovlivňování nebo využívání vztahů mezi vojenskými silami, civilními autoritami a civilní populací k usnadnění vojenských operací. Toho se dosahuje samostatnými operacemi, nebo za podpory vojenských sil.

CSOA - Collateral Special Operation Activities (Kolaterální speciální operace)
CSOA zahrnuje bezpečnostní asistenci, humanitární pomoc, protidrogové operace, pátrání po zmizelých osobách a další tajné a speciální operace podle potřeby a specifikace.


1.2.  Velení speciálních sil

V roce 1987 bylo vytvořeno jednotné velitelství speciálních sil US SOCOM - United States Special Operations Command (Velitelství speciálních operací Spojených států), které sídlí v Mac Dill Air Force Base, Tampa, stát Florida a řídí asi 47 000 osob.
US SOCOM organizuje velení a řízení všech aktivních i záložních speciálních jednotek, umístěných v USA, a připravuje tyto jednotky pro plnění úkolů po celém světě. Zajišťuje připravenost a interoperabilitu přidělených jednotek a odpovídá za jejich společný výcvik. Je zodpovědný za plánování, řízení a provádění speciálních operací.
Ohniskem činnosti je vývoj společné doktríny a specifikace společných požadavků na výzbroj, výstroj a společné postupy.
Zatímco asistent ministra obrany pro speciální operace a konflikty nízké intenzity (LIC – Low Intensity Conflicts) má oddělení pro LIC, od US SOCOM se očekává pomoc při vývoji taktiky, jednotek a výzbroje, které speciální jednotky mohou v těchto konfliktech potřebovat.US SOCOM je nadřízen velitelstvím speciálních operací jednotlivých složek ozbrojených sil, to je:

JSOC - Joint Special Operations Command (Společné velitelství speciálních operací)
USASOC - US Army Special Operations Command (Velitelství speciálních operací pozemního vojska Spojených států)
AFSOC - Air Force Special Operations Command (Velitelství speciálních operací letectva)
NSWC - Naval Special Warfare Command (Velitelství speciálních námořních operací)

 
US SOCOM také řídí výcviková centra speciálních jednotek:
Army (pozemní vojsko) má svou školu od roku 1952 ve Fort Bragg, Severní Karolína - John F. Kennedy Special Warfare Training School.
NAVY (námořnictvo) od 1985 - Naval Special Warfare Center v Coronado Base, Kalifornie.
Air Force (letectvo) má své Air Force Special Operations Center v Hulburt, Florida.
US SOCOM je rovněž zodpovědný za výcvik v kurzech vojenských/civilních záležitostí, psychologických válek a SERE (Survival, Escape, Resistance, Evasion).

JSOC - Společné velitelství speciálních operací.
Založeno 1980, sídlí ve Fort Bragg, Severní Karolína. Hlavní úkoly jsou studium požadavků a technik společných speciálních operací, zajištění interoperability a standardizace vybavení, plánování a řízení společného výcviku speciálních operací.

USASOC - Velitelství speciálních operací pozemního vojska Spojených států.
Velitelství je ve Fort Bragg, Severní Karolína. Mezi speciální jednotky pozemního vojska zahrnujeme:
Special Forces - SF (tzv. zelené barety),
75. pluk Ranger

PSYOP - Psychological Operations, skupina psychologických operací. Jde o 13 praporů (5 aktivních, 8 rezervních). Provádí strategické, operační a taktické ovlivňování, změnu postojů, pocitů a chování vybraných skupin osob.
CA - Civil Affairs, civilní záležitosti. 97% je rezervních. Zajišťuje dobré vztahy mezi armádou Spojených států, cizími vládami a populacemi, radí a pomáhá spřáteleným silám, podporuje ostatní agentury.
Mezi podpůrné jednotky patří SOA - Special Operations Aviation (letecká jednotka), spojovací a zabezpečovací jednotky.

AF SOC - Velitelství speciálních operací letectva
Speciální letecké jednotky se podílí na vnikání (insertion) a unikání (extraction), doplňování zásob, na palebné letecké podpoře, doplňování paliva a na psychologických operacích.
Jsou organizovány v jedno aktivní křídlo (wing), dvě aktivní speciální skupiny, jedno záložní (reserve) křídlo, jednu záložní speciální skupinu a jednu aktivní speciální taktickou skupinu. Tyto jednotky zahrnují:

Tři aktivní eskadry (squadron) HC - 130 Combat Shadow používané k doplňování paliva a podpoře při vnikání, unikání a doplňování zásob.
Čtyři aktivní eskadry MC - 130 Combat Talon pro dlouhé lety hluboko na území nepřítele. Také mohou působit v rámci psychologických operací a shazovat 6 800 kg těžké aerosolové pumy BLU - 82 (nevejde se do letounu B - 52). Tato puma je nejúčinnější konvenční zbraní na světě a byla použita i ve válce proti Iráku.
Tři aktivní eskadry s helikoptérami MH - 53J PAVE LOW III, používanými pro střední a dlouhé lety.
Jednu aktivní a jednu záložní eskadru s helikoptérami MH - 60G PAVE HAWK pro krátké a střední lety.
Jednu aktivní a jednu záložní eskadru AC - 130 SPECTRE pro palebnou podporu. Tyto letouny podporují jak speciální, tak konvenční jednotky.
Jednu leteckou skupinu Národní gardy s EC - 130E Commando Solo pro podporu psychologických operací. Tyto letouny jsou vybavené pro rozhlasové a televizní vysílání.

 
NSWC  - Velitelství speciálních  námořních operací
Speciální námořní jednotky zahrnují :
Týmy SEAL (SEa, Air, Land - moře, vzduch, země) zahrnujících deset šestnáctičlenných čet. Provádí speciální operace v mořském nebo říčním prostředí.
Týmy SDV - SEAL Delivery Vehicles (Prostředky dopravující jednotky SEAL). Dopravují a pomáhají týmům SEAL v nepřátelském prostředí, provádí průzkum a přímé akce. SEAL a SDV se podílí na odminování mělkého dna.
SBS a SBU - Special Boat Squadrons a Special Boat Units (eskadry a jednotky speciálních člunů). Zahrnují několik typů pobřežních a říčních lodí.


1.3.  Charakteristika vybraných speciálních jednotek

Mezi nejznámější americké speciální jednotky jednoznačně patří Delta Force, Zelené barety, Rangers a SEAL.


1.3.1.  Delta Force
Jednotka, která stále oficiálně neexistuje, proto jsem nikde nenašel, kam spadá v organizační struktuře. Přesto všichni „ví“, že existuje. Jediné informace z oficiálních zdrojů uvádí např.: ... do Somálska odletělo 250 Rangerů od 75. Ranger pluku a četa Delta Force....., ... zahynulo 17 Američanů, z toho 3 od Delta Force..., nebo u popisu fotografie lze nalézt: ... dva Rangers z 2.praporu, pod dohledem instruktora z Delta Force při cvičení protiteroristických metod... V horské fázi Ranger kurzu, se také o jednom instruktorovi povídalo, že sloužil v Deltě. Stejně tak se tvrdí, že členové Delty působí pro ostatní speciální jednotky jako instruktoři a také mi vyprávěli o testech, které obsahují desítky kilometrů dlouhé přesuny podle mapy atd. (Více informací o Deltě lze nalézt v knize Jana Bogera - Elitní a speciální jednotky světa).


1.3.2.  Special forces (zelené barety)

Zelené barety jsou organizovány do skupin podle teritorií:
1. Special Forces Group - východní Asie a Pacifik,
3. SFG – Afrika (jižně  od Sahary),
5. SFG - jihozápadní Asie (blízký Východ),
7. SFG - střední a jižní Amerika,
10. SFG - Evropa a severní Afrika.
Každá skupina má tři prapory (á 380 osob), každý prapor má tři roty a rota má šest týmů (á 12 osob). Jeden tým z roty je potápěčský a jeden tým je vycvičen pro seskoky volným pádem. Všichni jsou výsadkáři. V týmu je každá funkce dvakrát. Velitel (kapitán) se zástupcem - zpravodajcem (Warrant officer - nepřesně praporčík), 2 operační seržanti, 2 seržanti - odborníci na zbraně, 2 seržanti ženisté, 2 seržanti medici a 2 seržanti spojaři. Zájemce o službu u SF musí být nejméně seržant a důstojník musí být alespoň kapitánem. Přijímací testy k SF trvají tři týdny. Několik dní na začátku a na konci je pro administrativu, vlastní přezkoušení trvá pouze dva týdny.
V prvním týdnu jsou testováni jednotlivci. Celý týden musí uchazeč nosit batoh vážící 28kg (plus voda, jídlo). Plní řadu fyzických testů, běhů na různé vzdálenosti a testů z orientace v terénu. Uchazeč nikdy nezná limit, musí vždy udělat maximum. Průběžně jsou zařazovány písemné psychologické testy. Uchazeč v tomto týdnu nesmí s ostatními hovořit ani jim pomáhat. Pokud něco zkazí nebo neudělá, nikdo na něho nekřičí ani mu nenadává. Instruktoři vše pouze zaznamenávají. Z tohoto důvodu je toto přezkoušení někdy nazýváno „gentlemanský kurz“.
V druhém týdnu jsou uchazeči začleněni do 8 - 12 členných týmů. Plní týmové úkoly, vždy dva denně. Např. tlačit dva džípy s vypuštěnými pneumatikami na vzdálenost 6 mil, přenést větší množství kanystrů s vodou apod. Instruktoři sledují, jak jsou uchazeči schopni pracovat v týmu. Nakonec je zařazen pochod na 26 mil. Po celé tyto dva týdny je na odpočinek a osobní hygienu čas pouze od 24:00 do 04:00. Zbytek dne je plně organizován. Na konci přezkoušení jsou oznámeny výsledky a vojáci se vrací ke své jednotce. Za určitou dobu (3 - 6 měsíců) pak nastoupí do kurzu podle odbornosti. Příslušník SF, se kterým jsem se setkal v Ranger kurzu, začal se třídou, která měla 424 vojáků, testy prošlo 171, přijato bylo 150.
O vstup k SF se každý může pokusit tolikrát, kolikrát chce. SF mají totiž stále nedostatek vojáků. Po přijetí k SF, ve Fort Braggu následuje odborný šestiměsíční kurz po specializacích. Velitel, spojaři, ženisti a odborníci na zbraně. Například medik smí pak provádět i operace končetin). Po té následuje šestiměsíční jazyková příprava, podle místa předurčení. Tím není příprava skončena. V této době jsou už všichni výsadkáři a čekají na ně další speciální kurzy. Např. Ranger kurz, kurz volných pádů, potápěčský kurz, kurz pro odstřelovače, demoliční kurz, kurz přežití SERE, atd. Průměrný věk členů SF je 32 let. Výcvik jednotlivce trvá 3 - 5 let.


1.3.3.  75. Ranger regiment

Pluk má tři bojové prapory (jeden prapor asi 1 600 osob).
1. prapor Hunter Army Airfield, stát Georgia,
2. prapor Fort Lewis, stát Washington,
3. prapor Fort Benning, stát Georgia.
Rangers nejsou speciální jednotkou v tom smyslu, jak jsou takové jednotky nejčastěji chápány (malá skupina „supermanů“), jde o elitní jednotku lehké pěchoty (light infantry), která operuje minimálně v síle roty tj. asi 150 osob, (vyjímečně čety tj.asi 50 osob). Spolupracuje i s Delta force např. tím způsobem, že zajišťuje prostor operace.
Zájemce o službu u Ranger pluku musí mít ukončené střední vzdělání. Po absolvování pětiměsíčního základního výcviku a třítýdenního výsadkářského kurzu, musí projít třítýdenním RIP - Ranger Indoctrination Program (Vstupní program Ranger). Pak je zařazen k bojové jednotce. Velitel družstva už má hodnost seržanta tzn. že působí v armádě nejméně tři roky (platí pro všechny jednotky US ARMY), a musí být absolventem Ranger kurzu. Velitel čety není poručík, jako je tomu u jiných jednotek, ale kapitán a absolvent Ranger kurzu, stejně jako celý štáb jednotky.


1.3.4.  SEAL

Vzhledem k tomu, že u nás lze nalézt mnoho informací o této jednotce, odkazuji zájemce na knihu „Elitní a speciální jednotky světa“ od Jana Bogera a na knihu „Profesionální válečník“ od Richarda Marcinka, zakladatele protiteroristického SEALu 6. Udivující rozsah plněných úkolů i počet jednotek ostře kontrastuje s kritickým hodnocením reálných akcí, které podávají jak Jan Boger, tak Richard Marcinko ve svých knihách. Znovu tyto knihy doporučuji pro zajímavý pohled z druhé strany.
 
1.3.5.  Další speciální jednotky americké armády

Kromě uvedených jednotek začleněných mezi SOF, existuje řada dalších nekonvenčních a elitních jednotek. Při rozhovoru s americkými vojáky „zjistíte“, že speciální jsou vlastně všechny.
Největší je Námořní pěchota (US Marine Corps) a každý mariňák vám potvrdí, že jsou nejlepší. Ještě lepší mariňáky však najdete u průzkumných rot Force Recon. 82. výsadková a 101. vzdušně – přepadová divize jsou také super, a jejich hloubkový průzkum (LRRP - Long Range Reconnaissance Patrol) je extratřída. O Vojenské policii (Military Police) se zase dočtete, že jsou víc než „policajti“. Letectvo má týmy pro záchranu pilotů (Pararescue combat control) a například speciální taktické skupiny pro vytyčování letišť a doskokových ploch. Pokud chcete sloužit u „speciálů“ americké armády, stačí si jen vybrat.


1.4.  Výcvik v armádě

Výcvik jednotlivce se v americké armádě provádí v kurzech. Středoškolák prochází základním výcvikem (Basic Training) pod dohledem drill - seržanta. Odborný výcvik (AIT - Advanced Individual Training) probíhá na jiné základně pod vedením seržantů - instruktorů.
Po absolvování základního kurzu vedení (PLDC - Primary Leadership Development Course), může být i velitelem týmu (dva týmy tvoří družstvo, tři až čtyři družstva četu). Než se stane seržantem musí mít základní kurz NCO (BNCOC - Basic NCO Course). Seržant první třídy už musí projít vyšším kurzem NCO (ANCOC - Advance NCO Course), atd. Povyšování seržantů se děje podle bodového systému. Čím vyšší hodnost, tím víc bodů je potřeba získat. Určitý počet bodů může přidělit velitel, další body jsou za vyznamenání, fyzickou zdatnost, školy (kurzy) atd.
Vysokoškolák, ať z civilní vysoké školy, nebo vojenské (např. West Point), jde do čtyř až šestiměsíčního základního kurzu pro důstojníky (IOBC - Infantry Officer Basic Course). Zde dostane svou specializaci např. lehká pěchota, dělostřelectvo, nukleární zbraně, vojenská policie, kontrarozvědka atd. Prestižní West Point dává svým studentům perfektní civilní vysokoškolské vzdělání. Vojenské odborné vzdělání pak budoucí důstojník získá až v kurzu. Důstojníci mají samozřejmě další kurzy pro výkon vyšších funkcí.
Pro seržanty i důstojníky platí, že pokud chtějí mít úspěšnou vojenskou kariéru, měli by projít službou u jednotek bojových, týlových a výcvikových. Rovněž je pravidlem, že na každé funkci zůstává voják maximálně dva roky.


1.4.1.  Kurzy

Řada kurzů je velmi atraktivních a pro nás zvláštních. Uvádím část seznamu vybraných kurzů v americké armádě, otevřených i pro příslušníky spřátelených armád (jsou tu jmenovány ty kurzy, jejichž posluchači mají v Jazykové škole v San Antoniu povinnou ranní rozcvičku):
Air Force (Letectvo)
- Bojový výcvik v přežití
- Přežití ve vodě
- Výcvik v přežití pro instruktory
Army (Pozemní vojsko)
- Průzkumník (Pathfinder)
- Ranger
- Výsadkářský kurz
- Výsadkový průvodce
 
- Kurz SF (Zelené barety)
 pro velitele
.pro ženistu
.pro odborníka na zbraně
- Kurz bojových potápěčů
- Kurz volných pádů
- Kurz přepadů ze vzduchu (Air-assault)
- Kurz ochranné služby
Navy (Námořnictvo)
- Přežití v horách
- Základní kurz námořní pěchoty
- Základní výcvik SEAL
- Škola záchraných plavců
- Kurz pro dril instruktora námořní pěchoty
- Kurz přístrojového potápění

Dále je uveden stručný popis kurzů, o kterých jsem získal podrobnější informace.


1.4.2.  Kurz SERE

Třítýdenní kurz SERE je určen zejména pro piloty, účastní se ho ale i další vojáci, hlavně od speciálních jednotek. Před výcvikem musí uchazeč podepsat závazek o mlčenlivosti (proto neznám detaily) a připustit možnost drobných zranění (zlámané  prsty, zlomená klíční kost). První týden probíhá výuka přežití ve volné přírodě, druhý týden je sebeobrana, ve třetím jste v nepřátelském zajetí a máte se pokusit uprchnout. V zajateckém táboře jsou studenti podrobováni výslechům.
Ženy, jako vyslýchající, jsou prý nejhorší, bijí muže do rozkroku.


1.4.3.  Kurz Special Forces pro velitele týmu

V 1.fázi, která trvá asi 1 měsíc probíhá společný výcvik důstojníků i seržantů v pozemní navigaci ve dne, v noci, na delší vzdálenosti. Dále patroly, nejdříve přednášky, pak praktický přesun, průzkum, léčka, na závěr přepad, spí se venku v kempu.

Ve 2.fázi, asi 3,5 měsíce, probíhá výcvik po odbornostech (velitel - důstojník, zpravodajec, odborník na zbraně, ženista, spojař, zdravotník - seržanti). Velitel se učí trochu od každé specializace a dále např.:
- fotografovat, vyvolávat film v polních podmínkách
- navádět dělostřeleckou palbu
- navádět letectvo na cíl (vysílačkou, laserem)
- plánovat akci (plánování speciální operace trvá 5 dní!)
1.den - přijetí rozkazu od nadřízeného, zpracování časového harmonogramu a zámyslu
2.den - schválení zámyslu od nadřízeného, začátek plánování
3. - 5.den - detailní plánování operace
- hodnotit terén a situaci
- organizovat speciální jednotky (část přednášek o spojení a šifrování je nepřístupná pro zahraniční studenty),
 
dále se probírají úkoly speciálních sil:
- SR (special reconnaissance) - speciální průzkum, námět pro cvičení: byl zajat významný představitel USA, skupina musí zjistit, zda je to skutečně on, vyfotografovat ho a zdokumentovat jeho pohyb.
- DR (direct action) - přímé akce, námět pro cvičení: připravit léčku a osvobodit ho.
- FID (foreign international defence) - výcvik protipartyzánských sil. Přednášky končí testem, celá fáze pak přezkoušením.

V poslední 3.fázi, asi 1,5 měsíce je opět společný výcvik důstojníků a seržantů. Probírají se vzdušné operace (vytyčování doskokových ploch, ploch pro přistání, ploch pro shoz materiálu) a UW (unkonventional warfare) - výcvik partyzánských jednotek. Poslední 3 týdny probíhá závěrečné cvičení. Jednotka je vysazena do týlu nepřítele, kde se spojí s partyzány. Partyzány musí přesvědčit o svých dobrých úmyslech, znalostech, musí je naučit bojovat (někteří partizáni hrají role nespolupracujících) a společně pak plní úkoly. V závěru se partyzáni spojí s postupujícími osvobozeneckými silami a „poradci“ pomáhají při obnově státního zřízení. Partyzáni a opoziční jednotky jsou od zabezpečovacích částí 82. divize.


1.4.4.  Ranger kurz

Obsah a určení kurzu kurzu Ranger
Ranger kurz trvá 65 dnů, 7 dní v týdnu, s průměrnou zátěží 19,6 hodin denně. Je rozdělen do  4 výcvikových fází v různých geografických prostředích.
První (Benning fáze) probíhá ve Fort Benningu, stát Georgia. Druhá (pouštní fáze) ve Fort Bliss, stát Texas. Třetí (horská fáze) poblíž Dahlogeny, stát Georgia, čtvrtá (Florida fáze) na letecké základně Eglin, stát Florida.
Ranger kurz rozvíjí velitelské schopnosti vybraných mužů - důstojníků i mužstva, po kterých vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky v reálném, taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu, blížícímu se reálnému boji. Důraz je položen na rozvoj individuálních velitelských schopností a zvyšování vojenských dovedností v plánování a vedení pěchotních, výsadkových, vzdušně - přepadových a obojživelných jednotek o síle družstva a čety. (Tolik oficiální dokumenty.)
Ranger kurz je dobrovolný a je určen zejména pro příslušníky pozemního vojska (Army). Je však předepsán pro výkon funkce velitel družstva a výše u 75. Ranger pluku, je ale také „společenskou povinností“ pro důstojníky lehké pěchoty, nejčastěji 101. vzdušně – přepadové divize (air - assault) a 82. výsadkové divize (airborne).

Testy v kurzu Ranger
V průběhu kurzu student prochází řadou následujících testů (značky *, ZW, R mají význam až se znalostí dalšího textu a jsou vysvětleny dále) a před samotným vstupem do kurzu se student prokazuje znalostí 37 Ranger Tasks (ranger dovedností) viz str. 59, které musí zvládnout ještě před kurzem a jejichž znalost potvrzuje velitel jednotky, odkud je student vyslán.

V 1.fázi musí frekventant absolvovat sérii testů:
* 52 kliků do 2 minut (ZW)
* 62 leh - sedů do 2 minut (ZW)
* 6 shybů (ZW)
* běh na 2 míle (3,2 km) pod 14:54 min. v polním oděvu (v maskáčích) a sportovní obuvi (ZW)
* uplavat 15 m v polním oděvu a obuvi se zbraní M16 a opaskem se dvěma plnými polními lahvemi (ZW)
* skok ze 3 m do vody se zavázanýma očima, se zbraní, v polním oděvu a obuvi (ZW)
* potopit se do 3 m, odložit zbraň i opasek na dno a vyplavat, v polním oděvu a obuvi (ZW)
- běh na 5 mil (8 km) v četě, ve tvaru, v polním oděvu a sportovní obuvi pod 40 minut (R)
* test z orientace v terénu napůl v noci, napůl ve dne (asi 12 km)  (R)
- speciální překážkovou dráhu v bahně po 2 - mílovém běhu (asi 20 minut)
- běh po kladině nad vodou ve výšce 10 m, ručkování po laně a skok do vody z téže výšky
- sjezd po laně za pomoci kladky z výšky 20 m, na konci skok do vody
- speciální překážkovou dráhu překonávanou ve dvojicích (asi 1 hodina)
- pochod na 20 km se zátěží asi 25 kg, tempo udává instruktor

Ve 3.fázi:
* test ze znalostí uzlů a jištění (základy horolezectví)
- závěrečný pochod při FTX v délce asi 15 km
U testů označených na začátku řádku hvězdičkou (*) je možnost provedení opravy. U ostatních při nesplnění podmínek je nutné opakovat celou fázi.

Popis jednotlivých fází kurzu Ranger
Ranger kurzu předchází nultý týden (zero week), všeobecně přezdívaný GULAG. Tento týden je povinný pro zahraniční účastníky (během pobytu ve Fort Benningu na podzim 1994, jsem se seznámil se čtyřmi – 1 z Polska, 2 ze Singapuru, 1 z Thajwanu, se žádným jsem se však nesetkal přímo v kurzu), ale dobrovolný pro Američany. Přesto se ho zúčastňuje většina. Tento týden je vlastně kopií prvního týdne 1.fáze. Pokud v tomto týdnu uspějete u testů, označených „ZW“, nemusíte je už opakovat v 1.fázi. Testy označené „R“ opakovat musíte.
Každá fáze kurzu Ranger se dělí na dvě základní části. V té první probíhá výuka a výcvik v nové taktice. Spí se v budovách, k dispozici je i teplá voda. Taktika se pak procvičuje (spíš přezkušuje) ve druhé části a ta je vlastně cvičením (FTX - Field Training Exercise).

V 1.fázi se procvičuje taktika družstva, průzkum (recon) a léčka (ambush). V první polovině fáze se kromě testů popsaných výše vyučuje i sebeobrana (dvě 3 - hodinové lekce). Při FTX (8 dní) je jednotka takticky na vlastním území. Dopoledne se plánuje, připravuje materiál a pomůcky k vyhlášení bojového rozkazu (OPORD - Operation order). Jeho vyhlášení trvá i 3 hodiny a plánuje se do posledního detailu. Úkol se začíná plnit večer, překročením vlastního minového pole. Po splnění úkolu se jednotka vrací zpět do vlastního týlu. Následuje vyhodnocení, kontrola materiálu, poté se jde spát - do stanů.

Ve 2.fázi se cvičí na úrovni čety, přibývá téma přepad (raid) a samozřejmě zvláštnosti vedení boje v poušti. FTX (7 dní) už takticky probíhá na území nepřítele. Přes den se opět  plánuje, úkol se začíná plnit zpravidla až po setmění. Přesun k místu akce, splnění úkolu, přesun na novou základnu, zaujmutí postavení, vykopání okopů, kontrola materiálu - tj. stručná charakteristika FTX v poušti. Odpočívat mohou všichni, nedrží se hlídky.

V první polovině 3.fáze probíhá základní horolezecký výcvik. Sedací úvazky se vážou z lana, nepoužívá se prsní úvazek. Nacvičuje se budování provazového mostu, vyzvedávání materiálu na nepřístupnou skálu, slaňování se zraněným. Jediným používaným materiálem je lano, karabina a slaňovací osma. Při FTX (8 dní), opět stupeň četa, se plánuje jen dopoledne, pak se vyráží k přesunu. Akce (průzkum, léčka, přepad), opět přesun a zaujetí základny. Drží se hlídky (pořád se „bojuje“). Zdrojem vody jsou potoky. Asi jedna polovina akcí je tzv. air - assault, tj. přiblížení k místu akce za pomoci vrtulníků.

Ve 4.fázi přibývá téma „najdi  a zaútoč“ (search and attack), kde jde vlastně o protipartizánskou válku, a malé vodní operace (waterborne operations - moje třída toto neprováděla, protože probíhalo vyšetřování mimořádné události, kde 4 studenti při takovéto operaci zemřeli na podchlazení). V této fázi se plní dva úkoly denně - zpravidla odpoledne „najdi a zaútoč“ nebo průzkum a v noci přepad nebo léčka. Čas na plánování i na odpočinek je minimální. Voda se opět bere z potoků, občas je možno potkat chřestýše.


Sankce při výcviku
Výcvik je sestaven jako řada příležitostí k vyloučení z kurzu. Jak už bylo uvedeno, pokud neuspějete u testů uvedených v kapitole „Testy v kurzu Ranger“, opakujete celou fázi. Během kurzu můžete opakovat dvě fáze, ale ne stejné (do toho se nepočítá opakování fáze ze zdravotních důvodů). O kurz jako celek se můžete pokusit dvakrát.
Během FTX v každé fázi, všichni studenti rotují na velitelských funkcích - velitel čety (PL platoon leader), seržant čety (PSG platoon sergeant), velitel družstva (SL squad leader). Zde musí prokázat své velitelské schopnosti, které posuzují instruktoři. Musíte získat tzv. „GO“.  Pokud se to nepodaří napoprvé, máte zpravidla ještě jednu příležitost. Pokud neuspějete, dostanete „NO GO“ a opakujete fázi. Další možností, jak opakovat fázi, je zisk tří velkých mínusů (3x major minus) v jedné fázi. Mínus získáte například za spánek na hlídce, špinavou zbraň, neznalost úkolů atd. (váš velitel družstva je v těchto případech hodnocen „NO GO“). Pokud mínusů nasbíráte během fází pět (např. v 1.fázi 2x, ve 2.fázi 2x, ve 3.fázi 1x), opakujete tu fázi, kde jste získali páté mínus.
Existuje i velké plus (major plus), které ruší velké mínus (a naopak), to se však vyskytuje zřídka. Ještě méně časté jsou malé plus a malé mínus, kde tři malá plus (mínus) jsou rovna jednomu velkému plus (mínus).
Nepříliš časté je „zvláštní hlášení“ (SOR - special observation report) a znamená okamžité vyloučení z kurzu. Obdržíte např. za ztrátu přístroje pro noční vidění (jeden z tzv. sensitive items), nebo za to, že opustíte v noci základnu a jdete vykonat potřebu. Ve druhém případě jste  hned dvakrát porušili trvalé příkazy (tzn. do not follow instruction), poprvé - opustit základnu, podruhé - jdete sám. V Ranger kurzu chodíte vždy ve dvojici se svým „buddy“.
Nejméně častým je nedostatek motivace (LOM - lack of motivation). Kdykoli během kurzu můžete říct „mám toho dost“ (a myslíte na to stále!!!) a okamžitě odjíždíte zpět ke své jednotce
Poslední možností, jak být vyloučen, je „vnitřní hodnocení“ (peer evaluations). Na konci každé fáze provádíte vzájemné hodnocení v rámci družstva. Na speciální formulář hodnotíte kladné a záporné vlastnosti všech členů družstva a přiřadíte jim pořadí oblíbenosti. Výsledky se matematicky vyhodnotí a pokud je vaše obliba pod 60%, je zle. Stane-li se to poprvé, jste přeřazeni do jiné roty, podruhé - opakujete fázi, potřetí - jste vyloučeni z kurzu.
Výsledkem těchto „nástrah“ během kurzu je to, že oficiální dokumenty uvádějí, že v první fázi odpadá až 42% uchazečů („... což je způsobeno hlavně nízkou psychickou a fyzickou odolností“, tvrdí videokazeta o Rangers). Celý kurz úspěšně ukončuje méně než 50% uchazečů. Já sám jsem graduoval se třídou, která začínala se 440 studenty, ukončilo jej 168 Rangerů, z těch více než 50% opakovalo alespoň jednu fázi.

V polovině roku 1995 došlo k reorganizaci výcviku v kurzu Ranger. Od té doby má Ranger kurz jen tři fáze, zrušena byla pouštní fáze, délka kurzu zůstala stejná.

 Uvedené údaje o organizaci amerických jednotek a jejich výcviku jsou z let 1997 – 1998, je možné, že od té doby došlo k některým dílčím změnám.
 

Premium Joomla Templates