Pátek, 23. Října 2020 04:32:15

Hraniční kámen

  Na státní hranici České republiky ( dále jen SH ČR ) jsou umístněny geodetické znaky, které vymezují území ČR na základě mezinárodních dohod z 20 let XX. století a následujících mezinárodních smluv a dohod uzavřených mezi vládou ČSR a sousedních zemí – Rakousko, Německo, Maďarsko,Rumunsko, Sovětský svaz a Polsko. Po roce 1945 vláda ČSR podstoupila území podkarpatské Rusi Sovětskému svazu, kdy se toto stalo součástí Ukrajinské sovětské republiky.Toto území je i po roce 1989 nadále územím dnešní Ukrajiny. Po roce 1945 až do roku 1993 byly sousedními státy, Německá spolková republika, Rakousko, Maďarská lidová republika, Sovětský svaz, Polská lidová republika a Německá demokratická republika. V roce 1990 po sjednocení obou německých republik byla sousední zemí Spolková republika Německo. V roce 1993, respektive k 31.12.1992 po zániku Československé federativní republiky a ke dni 1.1.1993 po vzniku dvou samostatných územních a právních subjektů – Slovenské republiky a České republiky byly sousedními státy nově vzniklé ČR – Rakousko, Slovensko, Polsko, SRN.

 

Hraniční znaky:

Dělení dle SH ČR: 1)   s Ö a bývalá NSR

                               2)  s P, S, a bývalá NDR

 

1)hraniční znaky na SH ČR – Ö a bývalá SR

mimo hraničních znaků ustanovující České království, které jsou včleněny do soustavy hraničních znaků vymezujících území dnešní SH – ČR , se na této hranici vyskytují tyto druhy hraničních znaků, tj. dále jen HZ nebo hraniční mezníky HM.

a)hlavní

b)základní

c)mezilehlé

d)doplňující

 

Hraniční znaky

 

Hraniční znaky na SH ČR je soubor geodetických bodů, které člení SH ČR na úseky, které jsou číslovány. Toto číslování je na základě dohod a smluv mezi vládami, na základě podkladů, které jsou obsaženy v dokumentu „Hraniční dílo“, které zpracovává hraniční komise (viz oddíl Rozhraničovací komise)

 

 

 800px-hranicni znak_-_statni_hranice_cz-d

 

 

Členění hraničních úseků

 

 

 

 

 

  Toto označení je vedeno na SH ČR se státy: SRN – země Bavorská a Rakouská spolková republika.

 

  Označení průběhu SH ČR se státy: Slovenská republika, Polská republika a SRN – země Sasko je podobné, ale již nepoužívá hraničních úseků a znaků doplňujících. Tímto grafické a geodetické značení hraničních úseků a znaků na SH ČR se státy: Slovenskou republikou, Polskou republikou a SRN – zemí Saskou je následujícího členění:

 

1) římské číslice – označují hlavní hraniční úsek

 

 

 

 

 

 

 

 

2) arabské číslice – označují základní a mezilehlý hraniční úsek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení jednotlivých „Hraničních znaků a mezníků“

A)hlavní Hraniční znaky a mezníky

  Hlavní HM vymezuje určitou část SH ČR, která je obsažená v mezinárodní smlouvě a dále je obsažená v hraničním díle. Při uzavírání mezinárodních smluv je společně se základním HM hlavním geodeticko-orientačním bodem. Tyto body jsou uvedeny v různých mezinárodních smlouvách – např. vymezení civilních letových zón.

 

a)pohled na čelo – hlavu H-HM – shora

 img 0904

 

b)pohled na čelo – hlavu H-HM – zboku

 img 0905

 

 c)pohled na bok - H-HMúzemí sousedního státu ( v tomto případě Rakousko )

 

img 0903

  

d)pohled na bok - H – HM  pohledu průběhu SH

 k mz

  

e)pohled na bok - H-HM  území ČR na území sousedního státu

 k cs          k d        k s       k p

 e1)                                           e2)                                e3)                                 e4)

 

e1) - pohled do ČR z uzemí jiného státu

e2) - pohled na uzemí SRN

e3) - pohled na uzemí Slovenska

e4) - pohled na uzemí Polska

 

 

B) Základní hraniční mezník – Z-HM

 

a)pohled na bok  hraničního znaku základní: Z-HM z průběhu SH

 

 

 

 E) Další hraniční znaky

  Tyto hraniční znaky byly nalezeny při demarkaci SH ČR a Rakouskem VI/2011 v úseku ÚPA Valtice okr.Břeclav kraj Jihomoravský.

  Umístněny jsou v místě umístění HM, který byl vyvrácen, jinak zničen , ztracen či nebyl rozhraničovací komisí obou zemí při demarkaci - kontroly stavu průběhu SH nalezen. Lze je tedy považovat za náhradní hraniční znaky, které dělíme na desky a tyče. Obě tyto náhrady jsou dřevěné. Označení na desce je tvořeno bílou plastovou cedulkou s černými číslicemi . Tyč má na horní části nátěr v oranžové barvě.

 

1) deska                                                                      2) tyč                                                                    

k des                                        k kol

 

 

Premium Joomla Templates