Středa, 29. Ledna 2020 14:54:30

SOOL

Sbor Ozbrojené Ochrany Letišť

Ostraha letiště vznikla v roce 1994 jako nástupnický útvar Sboru ozbrojené ochrany letišť (SOOL), který byl založen v roce 1977.


V roce 1994 Ostraha letiště převzala určité činnosti od Policie ČR ( služební vrátnice, služební vchody ) a od této doby zajišťuje ozbrojenou ostrahu celého letištního komplexu.

Struktura řízení utvaru :

 

Manažer OLE
Zástupce manažera

Inspektor výcviku a kvality
Inspektor provozu a kontroly
Vedoucí směny A,B,C,D
Vedoucí skupin
Skupina psovodů
Skupina pracovníků operačního střediska
Bezpečnostní pracovníci


Organizační jednotka Ostraha letiště (OLE) je součástí Základní organizační jednotky Divize bezpečnost Letiště Praha,s.p. V čele organizační jednotky stojí manažer. OLE je dělena do 4 směn se specializovanými skupinami, které zajišťují ostrahu letiště v nepřetržitém provozu.

 

V současné době je ostraha letišť zajištěna dle níže uvedených zákonů a předpisů

 

Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy na základě :

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002

Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Leteckého předpisu L-17

 

 

V minulosti byla ostraha letišť zajištěna dle níže uvedeného zákona.

 

 

 

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

 

V. volební období

404

Návrh

poslance Sněmovny lidu ing. Jana Váchy na vydání zákona o zřízení

Správy ochrany dopravy

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně

§ 1

(1) Zřizuje se Správa ochrany dopravy jako zvláštní ozbrojená složka federálního ministerstva dopravy, podřízená ministru dopravy Československé federativní republiky.

(2) Správa ochrany dopravy zajišťuje ochranu plynulosti a bezpečnosti železničního, leteckého a plavebního provozu, objektů a zařízení, majetku, veřejného pořádku a bezpečnosti osob v obvodu celostátních drah a vleček, veřejných letišť a v přístavech určených pro veřejnost. V rozsahu určeném federálním ministerstvem dopravy zajišťuje tak vnitřní ochranu objektů a ostrahu peněžních hotovostí a jiných hodnot.

(3) Plnění úkolů Správy ochrany dopravy za branné pohotovosti státu upraví federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany.

(4) Jednotlivé složky a útvary Správy ochrany dopravy zřizuje federální ministerstvo dopravy, které také určuje jejich organizaci, početní stavy, výzbroj, výstroj, zásady výcviku a výkonu služby v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany.

§ 2

(1) Při plnění úkolů podle § 1 odst. 2 mají příslušníci Správy ochrany dopravy povinnosti a oprávnění příslušníků Sboru národní bezpečnosti [zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti], které prokazují

a) předepsaným stejnokrojem se zevním onačením a podle okolnosti i ústním prohlášením,

b) ústním prohlášením a služebním průkazem nebo služebním odznakem, vykonávají-li pravomoc v občanském oděvu.

(2) Při vnitřní ochraně objektů a majetku jsou příslušníci Správy ochrany dopravy oprávněni prohlížet skladiště a dopravní prostředky popřípadě jiné prostory v objektu jím chráněných a kontrolovat vstup osob, jejich zavazadel, vjezd a výjezd vozidel, k jízdě na stanovišti strojvedoucího, ve služebním a nákladním železničním voze, ke vstupu na plavidlo a do letadla.

(3) Příslušníci Správy ochrany dopravy jsou při plnění úkolů oprávněni

a) v obvodu celostátních drah a na vlečkách k bezplatné přepravě na drahách celostátních a k bezplatnému používání sdělovacích zařízení Československých státních drah,

b) v letecké dopravě k bezplatné letecké přepravě.

(4) Příslušníci Správy ochrany dopravy zjišťují a objasňují přestupky a ukládají za ně pokuty. Pokuty plynou do státního rozpočtu prostřednictvím federálního ministerstva dopravy.

§ 3

(1) Příslušníci Správy ochrany dopravy jsou ve služebním poměru. Na služební poměr příslušníků Správy ochrany dopravy, na jejich materiální a finanční zabezpečení, na nemocenskou péči a sociální zabezpečení se vztahují předpisy o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti a předpisy související s odchylkou, že působnost ministra vnitra Československé federativní republiky přísluší ministru dopravy Československé federativní republiky [zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve znění zákona č. 63/1983 Sb., a související předpisy]

(2) Příslušníci Správy ochrany dopravy, kteří vykonali vojenskou základní službu, jsou po dobu činné služby osvobozeni od služebních povinností podle branného zákona, které by jinak byli povinni.

§ 4

(1)Federální ministerstvo dopravy k provedení tohoto zákona vydá obecně závazný právní předpis, ve kterém stanoví

a) úkoly a organizaci Správy ochrany dopravy,

b) držení, nošení a evidenci vojenských zbraní a střeliva,

c) stejnokroj a způsob prokazování příslušníků Správy ochrany dopravy,

d) způsob započítání doby výkonu služby příslušníků ozbrojených sborů do doby výkonu služby ve Správě ochrany dopravy.

(2) Dnem účinnosti tohoto zákona se vyčleňuje Sbor ozbrojené ochrany letišť ze státního podniku Československé aerolinie a Sbor ozbrojené ochrany železnic ze státní organizace Československé státní dráhy a začleňují se do Správy ochrany dopravy. Příslušníci Sboru ozbrojené ochrany letišť a Sboru ozbrojené ochrany železnic jsou příslušníky Správy ochrany dopravy podle tohoto zákona.

(3) Majetek a závazky státního podniku Československé aerolinie a státní organizace Československé státní dráhy používané a určené pro Sbor ozbrojené ochrany letišť a Sbor ozbrojené ochrany železnic přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na Správu ochrany dopravy, pokud federální ministerstvo dopravy v konkrétním případě nestanoví jinak.

§ 5

(1) Zrušují se

1. ustanovení § 9a až 9c zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách ve znění zákona č. 104/1974 Sb.,

2. ustanovení § 6 odst. 1 písm. e/ zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československých státních drah,

3. ustanovení § 29a až 29c zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví /letecký zákon/ ve znění zákona č. 40/1964 Sb., č. 43/1976 Sb. a č. /1990 Sb.,

4. ustanovení § 4a vyhlášky č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o drahách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb., a č. 122/1974 Sb.,

5. výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. července 1975 č. j. 15.355/1975-025, kterým se stanoví výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany železnic a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků, reg. v částce 24/1975 Sb.,

6. výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 č. j. 24.324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků, reg. v částce 31/1976 Sb. ve znění výnosu č. j. 13.724/79-025, reg. v částce 16/1979 Sb.,

7. výnos federálního ministerstva dopravy a spojů ze dne 31. května 1988 č. j. 12.483/1988-03,31 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť, reg. v částce 26/1988 Sb.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem

Důvodová zpráva

Obecná část

Ochrana v železniční, letecké a vodní doprav byla a je aktuální nejen v našem státě, ale v celém světě. Žádný stát nemůže dosáhnou imunity dopravního systému proti nezákonným činům a vyloučit útoky proti dopravním prostředkům, objektům a zařízením, zabránit teroristickým útokům a mimořádným událostem, které ohrožují plynulost nebo bezpečnost dopravního systému, zdraví a životy občanů a jejich majetek.

Železnice svým uspořádáním, rozlohou a snadno přístupným umístěním důležitých zařízení a objektů, jakož i přepravovaného zboží je lehce zranitelná. Na železnici dochází k poškozování a ničení drážních zařízení, k případům narušování a ohrožování plynulosti a bezpečnosti železničního provozu, k vykrádání přepravovaného zboží po železnici. Poměrně rozsáhlý rejstřík možností ohrožení a narušení bezpečnosti železničního provozu vyžaduje, aby pohyb osob v drážních prostorách přístupných široké veřejnosti byl pod zvýšeným dozorem.

Železnice má úzký vztah k životní úrovni a životnímu prostředí. Poskytuje občanům své přepravní služby a musí zabezpečit nejen jejich přepravní potřeby, ale i odpovídající úroveň a kvalitu. S tím úzce souvisí ochrana cestujících před trestnou činností vyskytující se v drážních prostorách a ve vlacích. V zájmu zajištění bezpečnosti osob, jejich života a zdraví, osobních svobod a práv, jakož i k zlepšení úrovně kultury cestovní je nutné zabezpečovat ochranu bezpečnosti života a zdraví osob a veřejného pořádku zvláštními ozbrojenými útvary dopravy. V železniční dopravě jsou zajišťovány případy fyzického napadání cestujících, znásilnění, rvačky, výtržnosti, okrádání cestujících zvláště v lůžkových a lehátkových vozech ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě. Tyto důsledky jsou společností pociťovány velmi nepříznivě a mají negativní vliv i na mezinárodní cestovní ruch.

Proto péče o ochrnu celostátních drah i ochrnu osob a majetku byla zákonem o drahách svěřena Sboru ozbrojené ochrany železnic.

Z mezinárodních úmluv o potlačování nezákonných činů v civilním letectví vyplývá pro Československo povinnost zajistit náležitou ochrnu bezpečnosti leteckého provozu, letadel a cestujících. Zamezení vniknutí do chráněného prostoru, letadel a zařízení je jedním ze základních požadavků preventivní ochrany . Proto byla péče o ochrnu bezpečnosti leteckého provozu leteckým zákonem svěřena Sboru ozbrojené ochrany letišť.

Na rozdíl od železnice a veřejných letišť jsou přístavy určené pro veřejnost střeženy podle předpisů o ostraze majetku hlídači, vrátnými a závodní stráží.

Veřejné přístavy nejsou dostatečně zajištěny proti útokům na objekty, zařízení a majetek. Na vlečkách přístavů jsou železniční vozy ložené zásilkami předmětem rozkrádání a poškozování majetku. V přístavech se vyskytly závažné trestné činy - přepadení osádky, únos plavidla, ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.

Mezinárodní rozvoj vodní dopravy po Labi a Dunaji způsobím, že nepostačí dosavadní způsob ostrahy. Navrhuje se zřízení ozbrojených útvarů pro ochranu přístavů Bratislava, Komárno, Ústní nad Labe, Děčín Krásné Březno, Děčín Loubí a Praha Holešovice.

Zvláštní část

K § 1

Účelem nové právní úpravy je zajistit ochranu plynulosti a bezpečnosti provozu, objektů a zařízení, majetku, bezpečnosti osob i zboží při přepravě v železniční, letecké a vodní dopravě a stanovit práva a povinnosti orgánu ochrany dopravy.

Zkušenosti z organizování a provádění ozbrojené ochrany v železniční a letecké dopravě u nás i v zahraničí ukázaly, že je nutno zabezpečit ochranu v jednotlivých oborech dopravy komplexně. Navrhuje se vytvořit jednotný systém ochrany železniční, letecké a vodní odpravy, a to zřízením Správy ochrany dopravy, která nahradí dosavadní orgány Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť, převezme dosavadní úkoly odborů letištní kontroly Sboru národní bezpečnosti a působnost rozšíří i na veřejné přístavy.

Z hlediska branného zákona bude se Správa ochrany dopravy podílet na obraně a ochraně důležitých objektů železniční, letecké a vodní dopravy. Tyto objekty a zařízení určí federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany. Jako veřejná ochranná složka může být Správa ochrany dopravy v případě potřeby povolána k plnění úkolů v obraně státu.

Podle navrhované úpravy zřizuje jednotlivé složky a útvary Správy ochrany dopravy federální ministerstvo dopravy, a to z hlediska zájmu bezpečností politiky státu v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany z hlediska zájmů obrany státu. V době mimořádných opatření bude Správa ochrany dopravy činit náležité opatření k zajištění bezpečnosti osob, veřejného pořádku a obrany v dohodě s uvedenými ministerstvy. Podrobnosti stanoví předpisy vydané k provedení § 1 odst. 3 navrhované úpravy.

K § 2

V zájmu koordinace povinností a oprávnění příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť s povinnostmi a oprávněními příslušníků Sboru národní bezpečnosti byla převzata příslušná ustanovení zákona o Sboru národní bezpečnosti do zákona o drahách a leteckého zákona. Na rozdíl od dosavadní úpravy je stanoveno, že příslušníci Správy ochrany dopravy mají stejné povinnosti a oprávnění, jako příslušníci SNB podle zákona o Sboru národní bezpečnosti - zákon č. 40/1974 Sb.

Pro plnění úkolů vnitřní ochrany objektů, letadel, zařízení, kde místo závodní stráže tyto úkoly plní Sbor ozbrojené ochrany letišť a Sbor ozbrojené ochrany železnic, je nutné příslušníky Správy ochrany dopravy vybavit dalšími pravomocemi, odpovídající úkolům vnitřní ochrany a bezpečnosti dopravy, neboť orgány Správy ochrany dopravy nebudu součástí organizací resortu a jejich úkoly i oprávnění nelze jako dosud stanovit interními resortními předpisy. Jde zejména o oprávnění vstupu do dopravních prostředků, k jízdě ve vlaku a k přepravě v letadle při jejich doprovodu a podobně.

Zachovává se oprávnění příslušníků Správy ochrany dopravy zjišťovat přestupky a ukládat za ně pokuty podle zvláštních předpisů.

K § 3

Nároky na výkon služby potvrzují, že práce příslušníka by měla být služebním vztahem s celoživotním perspektivou. Pracovní poměr umožňuje značnou fluktuaci, což vytváří nebezpečí, že znalost bezpečnostních poměrů by mohla být zneužita i pro organizovaný zločin proti dopravní soustavě.

Pro příslušníky Správy ochrany dopravy se navrhuje zavést služební poměr podle zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti č. 100/1970 Sb., ve znění zákona č. 63/1983 Sb. Působnost ministra vnitra ČSFR bude vykonávat ministr dopravy ČSFR, který bude přímým nadřízeným všech příslušníků Správy ochrany dopravy.

V souvislosti se zavedením služebního poměru na příslušníky Správy ochrany dopravy je nutné zavést i související předpisy finančního, materiálního a sociálního zabezpečení.

Na rozdíl od pracovních povinností, kterou nyní příslušníci Sboru ozbrojené ochrany letišť a Sboru ozbrojené ochrany železnic plní na základě pracovní smlouvy, bude příslušník Správy ochrany dopravy plnit služební povinnosti ve služebním vztahu za podmínek, stanovených zákonem o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti a předpisy, vydanými k jeho provedení, jejichž uplatnění zavede ministr dopravy ČSFR.

K § 4

Prováděcí vyhláška podrobněji stanoví úkoly a organizaci Správy ochrany dopravy se členěním na útvary železniční ochrany, letištní ochrany a ochrany přístavů. Podle ustanovení zákona o zbraních a střelivu platí pro držení, nošení a evidenci vojenských zbraní odchylky pro ozbrojené sbory. Pro odlišení příslušníků Správy ochrany dopravy stanoví prováděcí předpis způsob prokazování včetně podpisu stejnokroje, který pro sbory ozbrojené ochrany v dopravě je modré barvy, opatřený červenými nárameníky a červených okolkem na čepici.

Prováděcím předpisem bylo rovněž upraveno započtení doby výkonu služby příslušníkům, kteří do Správy ochrany dopravy budou začleněni. Zejména jde o příslušníky Sboru ozbrojené ochrany letišť, Sboru ozbrojené ochrany železnic a odborů letištní kontroly Sboru národní bezpečnosti.

Sbor ozbrojené ochrany letišť a Sbor ozbrojené ochrany železnic jsou organizačně podřízeny hospodářským podnikům. Tím vznikla řada neřešených problémů, spočívajících v nenaplnění početních stavů, určených podle leteckého zákona a zákona o drahách, v nízké úrovni technického vybavení materiálního i finančního zabezpečení. Ochrana života a zdraví osob, bezpečnosti provozu na železnici a letištích je v přímé závislosti na hospodářských výsledcích podniků. To způsobuje, že zásahy těchto orgánů proti únosům a jiným útokům jsou závislé na tom, zda jsou v podniku finanční prostředky na jejich činnost.

Právní úprava navrhuje, aby náklady spojené se zřízením a činností Správy ochrany dopravy byly hrazeny ze zvláštní části státního rozpočtu. Po delimitaci činnosti dosavadních sborů ozbrojené ochrany v dopravě je předpokládaný nárůst početních stavů na dosud neřešenou ochranou v přístavech, na doplnění a podstatné zvýšení početních stavů útvarů železniční a letecké ochrany tak, aby Správa ochrany dopravy měla do konce r. 1993 naplněné cílové stavy na cca 3500 příslušníků.

V té době byla potřeba nákladů na činnost Sboru ozbrojené ochrany letišť  20 mil. Kčs a náklady na činnost Sboru ozbrojené ochrany železnic činily 96 mil. Kčs.

Skutečné náklady na činnost Správy ochrany dopravy budou představovat pouze dílčí částku škod, které jsou společnosti způsobeny ohrožováním a narušováním bezpečnosti leteckého, železničního a plavebního provozu, bezpečnosti osob a jejich majetku. Ztráty, které vznikají v důsledku ztížení provozní situace při vzniku mimořádných událostí a případné důsledky na životě a zdraví osob (únosy a zpoždění letadel pro podezření výbušniny v letadle, zpoždění nebo odstavení vlaků ze stejných důvodů nebo z důvodů výtržnictví ve vlaku) jsou společností pociťovány velmi nepříznivě.

Těžiště Správy ochrany dopravy bude vzdy v prevenci, při zjišťování a odstraňování příčin ohrožování bezpečnosti a narušování pořádku a právní úprava vytváří předpoklady k zlepšení dosavadního stavu.

Premium Joomla Templates