Pátek, 27. Listopadu 2020 07:26:22

Anténní stožár dle platného stavebního zákona

 
Od začátku roku 2007 platí nový stavební zákon, který přináší novinky i do našeho hobby. Jedná se o stavbu antén a jejich nosných konstrukcí. Pro ty z nás, kteří se ve stavařině běžně nepohybují (a takových je drtivá většina), budou některé pojmy zákona poněkud nesrozumitelné. Účelem článku je pokus o výklad spletitostí stavebního zákona radioamatérem, který se stavařinou živí.
 
 
Nejlépe bude začít vysvětlením základních pojmů.
 

Pojmem č. 1 je "územní řízení". Obydlená území musí mít nějaký řád, podle kterého budou využívána. Musí být definovány plochy pro bydlení, rekreaci, průmyslové zóny a tak dále. Jistě budete souhlasit, že není dobrý nápad si postavit rodinný dům těsně vedle cementárny anebo vybudovat podnik s kvílejícími dřevoobráběcími stroji ve vilové čtvrti. Takovéto střety odstraňuje stavební úřad v územním řízení za použití územního či regulačního plánu a po dosažení shody vydá tzv. územní rozhodnutí na základě kterého lze zahájit stavební řízení. V jednoduchých případech se nemusí vydávat územní rozhodnutí ale tzv. územní souhlas, což je právní úkon, který se dotýká našeho hobby.

Pojem č. 2 je "stavební řízení". V něm se především zkoumá, zda provedení plánované stavby odpovídá územnímu rozhodnutí a zda projekt stavby má předepsané náležitosti. Podle složitosti stavby má několik úrovní, v nejjednodušších případech se nemusí provádět vůbec, jednoduché stavby lze řešit ohlášením stavby a poslední stupeň tvoří stavební povolení. Je zde jistá analogie s územním řízením, podle složitosti stavby je stavebním zákonem dán příslušný stupeň stavebního řízení.

 

Nás především zajímá za jakých okolností lze postavit anténní systém. Stavební zákon rozlišuje dva takové případy:

1. do celkové výšky 15 metrů, (§ 103, odst. 1, písm. c, bod 2) "antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m"

2. nad celkovou výšku 15 metrů, (§ 104, odst. 2, pís. m) "antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103, odst. 1, písm. c, bod 2"

Stavbu podle bodu 1) lze provést bez stavebního povolení či ohlášení stavby, stavbu podle bodu 2) lze provést pouze na základě ohlášení. V obou případech je však nutno získat od stavebního úřadu územní souhlas.

Pokud vás po přečtení předchozího textu stále ještě nepřešly chutě na stavění antén, dáme se do práce na zkrocení úředního šimla a řekneme si, jaké doklady budou třeba. Začneme územním souhlasem, protože ten je zapotřebí v každém případě. Ten vydá stavební úřad na základě vašeho „oznámení o záměru“ po splnění následujících podmínek a předložení těchto dokladů.

1. Doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům a stavbám, kde chceme stavbu realisovat. Pokud jsme majitelé, je to jednoduché protože takový doklad máme zaručeně doma, jedná se o výpis z katastru nemovitostí, ve kterém je naše vlastnické právo zaneseno. Pokud majiteli nejsme, je nutné s majitelem uzavřít smlouvu, ve které bude uvedeno právo provést stavbu. V žádném případě nestačí nějaké prohlášení sesmolené na kousku papírku že majiteli ta anténa nevadí, smlouva musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Pozor na případy, kdy je majitelem rodinný příslušník, např. manželka, i v takovém případě je nutný smluvní vztah! Problém může nastat při zjišťování, kdo je vlastně majitel pozemku či nemovitosti. Tyto údaje lze získat na stránkách www.cuzk.cz neboli Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který má pobočky ve všech krajských městech. Zde nám vydají tzv. snímek katastrální mapy na kterém bude patrné, na jakém pozemku chceme stavět včetně pozemků sousedících. V případě, že nejsme majitelé, tedy musíme doložit kdo majitelem je a výše popsanou smlouvu.

2. Jednoduchý popis záměru. V našem případě postačí zákres do snímku katastrální mapy která poslouží i jako situační výkres doplněný stručným technickým popisem (např.: jedná se o anténní stožár výšky 13 m tvořený duralovými trubkami o průměru 60 mm kotvený ve třetinách výšky, předpokládané zatížení do 10 kg, v zákresu tedy bude vyznačeno místo kde bude stát stožár a kde kotvící body).

3. Souhlasné stanovisko majitelů sousedních pozemků. Zde mohou nastat těžko překonatelné problémy, počínaje sousedskými vztahy až po případy, kdy majitel zemřel a doposud není uzavřeno dědické řízení (dědici se hádají, což může trvat i několik let), majitel je v kriminále nebo v Austrálii případně je zbaven svéprávnosti a není znám jeho zákonný zástupce. Možností je opravdu hodně a v této fázi se obrňte trpělivostí a připravte na nejhorší.

4. Podklady, uvedené v předchozích bodech bude stavební úřad vyžadovat v každém případě, podle místních okolností může požadovat vyjádření vlastníků veřejné infrastruktury či dalších orgánů.

Po shromáždění těchto podkladů se vydáme na stavební úřad s oznámením o záměru. Ten současně umístíte na veřejně přístupném místě v blízkosti stavby. Vřele doporučuji předchozí konsultaci s příslušným úředníkem, protože na každém úřadě se postupuje trochu jinak a je vhodné se dohodnout. Zpravidla narazíte na lidi vcelku ochotné, kteří vám pomohou sestavit "oznámení" do žádoucí podoby. Po převzetí "oznámení o záměru" úřad prozkoumá zda je vše v pořádku a pokud ano, do 30 dnů vydá územní souhlas. Tento souhlas vyznačí i na situační výkres. Územní souhlas platí 12 měsíců, pokud do té doby nezahájíte stavbu, ztrácí platnost.

Po zdolání této překážky se můžete směle pustit do stavění anténního systému do výšky 15 metrů a vlídně, pravdivě a beze strachu odpovídat na všetečné otázky kolemjdoucích copak že tam kutíte. Je však možné, že tato výška vás neuspokojí a že budete chtít něco, co přesahuje hranici 15 metrů. V takovém případě vás ještě čeká další šarvátka jménem "ohlášení stavby".

Ohlášení stavby se provádí na tiskopise, který je přílohou č. 1 vyhlášky 256/2006 Sb., lze stáhnout z internetu např. na www.mvcr.cz . Formulář je sice dlouhý ale vcelku srozumitelný a požadované doklady máte pohromadě z již úspěšně zdolaného územního souhlasu. Jediná věc navíc je, že pokud stavíte svépomocí, musíte uvést jméno stavbyvedoucího, který musí být členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků (přeloženo do češtiny: musí mít autorizaci). Pokud vám vhodnou osobu nedoporučí na stavebním úřadu, navštivte stránky www.ckait.cz, kde podle místa bydliště a potřebného oboru (v našem případě pozemní stavitelství) vytipujete vhodnou oběť. Dále musíte uvést jméno stavebního dozoru včetně vzdělání a délky praxe. Pokud vás po podání ohlášení stavby úřad nevyzve k doplnění či ho nezamítne ze zákonných důvodů, sdělí vám písemně že nemá námitek, pokud nesdělí nic, po 40 dnech od okamžiku doručení se považuje že souhlasí. Tím je úřední trápení ukončeno a můžete se pustit do stavby.

Na závěr ještě jednu připomínku. Stavba musí splňovat obecné požadavky, tím je míněno, že jste odpovědní za případné způsobené škody. Počínaje pádem a poškozením střechy budovy až po úder blesku. Uvědomte si, že nekontrolovaný pád stožáru na jehož konci je namontován rotátor se směrovkou může mít šeredné následky. Návrh anténního stožáru proto raději nedělejte sami, svěřte ho odborníkům nebo ho s nimi alespoň konsultujte. Ideální je, když vám na takovou stavbu udělá projekt člen České komory autorisovaných inženýrů a techniků, protože pak za kvalitu projektu nese plnou právní odpovědnost on a to včetně způsobených škod. Stejně tak nepodceňujte ochranu před bleskem, pokud v případě nějaké události pojišťovně nedoložíte zprávu o revizi hromosvodu, budete mít nejspíš problém.

 

Premium Joomla Templates